รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนน่านปัญญาน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุปรียา   หยกพณิชกิจ
 
1. นางอัญชนา   ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงอลิษา  ต๊ะอ้าย
 
1. นางสาวชิลดารัตน์  ยะนัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิทยา
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกนกพร   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางอัญชนา   ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกนกพล  นาทัน
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวลลิตา  ดวงศรี
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวรฤวรรณ   พนาไพรเลิศ
 
1. นางสาวสุทิศา   นาราศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงหอม  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวอุบลวรรณนา   ณัฏฐ์นภันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกนกพร   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวสุทิศา   นาราศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นางสาวกนวรรณ  บุญเจริญ
 
1. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกนกพล  นาทัน
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรรวษา   ศรีกุณะ
 
1. นางสาวสุทิศา   นาราศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวภคพร  กวางแก้ว
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นายณรงค์พล  อินจันทร์
 
1. นางสาวสุธีร์ตา  สกีแพทย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  กันธิยะ
 
1. นางชนัญชิดา  นันทะสุธา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายทีโอ๊ะ  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกิติยา  ร่มพนาธรรม
 
1. นางชนัญชิดา  นันทะสุธา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณัฐภูมิ  อยู่นุ่ม
 
1. นางสาวชนม์ณัฐธีร์  ศิริลา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายเปรมกิตต์  เดชะคำแก่น
 
1. นางสาวรสริน  รินคำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวภัทรภรณ์  บังคมธรรม
 
1. นางสาวศศินันท์  ฐิติภูวศิริสกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวรฤวรรณ   พนาไพรเลิศ
 
1. นางสาวภารดี   ปัญญานาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวริญญา  อุทธิยา
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงอลิษา  ต๊ะอ้าย
 
1. นางฐานนันท์  ใจเย็น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวศศิชา  สิงห์เปรม
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอาภัสรา    โชคนิรมิตร
 
1. นางสาวภารดี   ปัญญานาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ขัติทจักร
 
1. นางสาวภารดี   ปัญญานาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นางสาวชรินดา  เครืออินตา
 
1. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายวุฒิกร  สิทธิยศ
 
1. นางสาวสุภานันท์  พรหมเสน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธุระมาล
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพิมพิมล  ลุงสุ
 
1. นางสาวกัญญา  ญี่นาง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อามอ
2. เด็กหญิงหอม  ไทยใหญ่
3. เด็กชายอภิวัฒน์   วันจันทร์
 
1. นายวิทวัส  พรมโชติ
2. นายกิตติชนม์  แสงศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายภูวไนย  ก่อมาลัยพันธ์
2. นางสาวลลิตา  ดวงศรี
3. เด็กชายสุพศิน  ฟูเสาร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  วงศ์อ๊อด
2. นางสาวเกตน์นิภา  หนองปกติ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นางสาวชรินดา  เครืออินตา
2. นายณรงค์พล  อินจันทร์
3. นายปิยะพงษ์  สุวิลัย
 
1. นางสาวสุธีร์ตา  สกีแพทย์
2. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกนกพร   กล่อมเกลี้ยง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   ขัติทจักร
3. เด็กชายพันกร   ว่างจิตเจริญ
 
1. นางสาวนฤรงค์   แสนผาบ
2. นางสาวพัทยา   ใจแช่ม
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายวิรุณ  ขันทอง
 
1. นางสาวกัญพิชชาพร  ดวงดี
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายเอกพล  ลักษณาการ
 
1. นางธัญทิพย์  จันทร์มะโน
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสุพิชญา  พรมมา
 
1. นายพงศ์ชัย  เชยโต
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายแปะดา  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นายยงยุทธ  คำอ้วน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  วันจันทร์
2. นางสาวอัญชิสา  แย้มสุคนธ์
 
1. นายกิตติชนม์  แสงศรี
2. นางสาวอุบลวรรณนา  ณัฏฐ์นภันต์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายนาวิน  พรมงาม
2. นางสาวอุไรวรรณ  พงค์อินธรรม
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  วงศ์อ๊อด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายนรากร  สิงห์ตา
2. เด็กหญิงอโรชา  วงค์เต็ม
 
1. นางสาวชิลดารัตน์  ยะนัน
2. นายแปง  โกดแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤติกา   สิริกุลกิจไพศาล
2. เด็กชายพันกร   ว่างจิตเจริญ
 
1. นางสาวอุทุมพร    เมืองใจ
2. นางเพ็ญทิวา   จิตวรางคณา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
2. เด็กชายหม่องล่าวี  -
 
1. นางสาวสุธีร์ตา  สกีแพทย์
2. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
2. นายภัสกร  กอเกียรติศิริ
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  วงศ์อ๊อด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวคำออน    ลุงหม่อง
2. นายธนวัฒน์   อุ่นถิ่น
 
1. นางสาววรารัตน์   ผลถวิล
2. นางสาวชลดา   ชลวิวัฒน์มงคล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกฤษฎา  ดวงจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิบุญมา
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เรืองฉาย
4. นางสาวบุญยานุช  เหมลา
5. เด็กชายพลพล  ชัยทุม
6. เด็กหญิงวริญญา  อุทธิยา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สมฤทธิ์
8. เด็กชายอาทิตย์  คำปล้อง
 
1. นางสาวยุวธิดา  ดาวันดี
2. นางสาวเกตน์นิภา  หนองปกติ
3. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤติกา   สิริกุลกิจไพศาล
2. นางสาวคำออน   ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงจิดาภา    สุยา
4. นางสาวณัฐกมล  ปู่ลอย
5. นางสาวรอด    ลุงตอ
6. เด็กหญิงสุปรียา   หยกพณิชกิจ
7. นางสาวสุรีรัตน์   ศรีสดใสดาวเรือง
8. เด็กหญิงอาภัสรา   โชคนิรมิตร
 
1. นางสาวศริณญา   วงศ์ฝั้น
2. นายกฤษณ์   ชิณกะธรรม
3. นางสาวสุดาทิพย์   คิดหมาย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณรงค์ศักดิ์   จะอื่อ
2. นายทีโอ๊ะ  คีรีรัตนไพบูลย์
3. นายธวัชชัย  แสนใน
4. นายธเนศพล  วงศ์ปางมูล
5. เด็กชายภาณุพงศ์  คำแอ่น
6. นายวรพจน์  ชื่นแสน
7. นายหล่อตี๋  เยเบียง
8. นางสาวอาซือเมะ  แซ่หว้าง
 
1. นายสุริยา  เดชอินทร์
2. นายศาสตรา  โกษาวัง
3. นางสาวสาวิณี  ปู่เงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤติกา   สิริกุลกิจไพศาล
2. นางสาวคำออน  ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงจิดาภา   สุยา
4. นางสาวณัฐกมล  ปู่ลอย
5. นางสาวรอด  ลุงตอ
6. เด็กหญิงสุปรียา   หยกพณิชกิจ
7. นางสาวสุรีรัตน์   ศรีสดใสดาวเรือง
8. เด็กหญิงอาภัสรา   โชคนิรมิตร
 
1. นางสาวศริณญา   วงศ์ฝั้น
2. นางสาวสุดาทิพย์   คิดหมาย
3. นางสาวณิชากร  แก้วคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    บุตรดา
2. เด็กชายวรดร   เนตรทิพย์
3. เด็กชายสิริศักดิ์   นีรชาวารี
 
1. นายสงกรานต์   บุญช่วย
2. นายสมบัติ   กุมลาชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายทรงเกียรติ  นันเมือง
2. เด็กชายนนทนพงศ์  เฉิน
3. นายสุวิทย์  ต้นปลูก
 
1. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
2. นางสาวสาลินี  ศรีเรืองเดช
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกนกพล  นาทัน
2. นายณัฐวุฒิ  บุญพรม
3. นายภัสกร  กอเกียรติศิริ
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
2. นายไพรวุฒิ  ธูปนิ่ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายพิชิตชัย   -
2. นายภัทรภณ   แก้วดี
3. นายรังสรรค์   สิริสุทธิ์
 
1. นายอรรถณพ   คุ้มมี
2. นายจุฬา   ม่วงไหมทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณรงค์ศักดิ์   จะอื่อ
2. นายทีโอ๊ะ  คีรีรัตนไพบูลย์
3. นางสาววิลัย  แซ่ว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
2. นางวิฬามาตย์  เมธาพิสุทธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสุวรรณษา  ปุลิมะ
 
1. นายสุกฤษ  ชมภูวัง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายภูพิงค์  ธารพงค์ไพร
 
1. นางสาวจิระนันท์  วงศ์ใหญ่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวภัทรภรณ์  บังคมธรรม
 
1. นางสาวพรธิดา  ถิระวัฒน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรัชนก  ก้องกาวัง
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วสมนึก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายสิทธิกร  จิรสกุลดี
 
1. นายศุภกร  แย้มยิ้ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวราตรี  ทุนหลู่
 
1. นายคเชน  หงษ์สอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลิตา   ปัญญาเรืองรัตน์
2. เด็กชายบัญชา   อ่องสา
 
1. นางสาวณิชากร  แก้วคำ
2. นางสาวศริณญา   วงศ์ฝั้น
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่เฮ่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมณฑาทิพย์  ปาดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวรฤวรรณ   พนาไพรเลิศ
 
1. นายสงกรานต์   บุญช่วย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ทิมทอง
 
1. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวนิภา  วงค์เดือน
 
1. นางสาวสาลินี  ศรีเรืองเดช
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกนกพล  นาทัน
 
1. นางสาววิมลมณี  มูลมณี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกาญลดา   ปิยะธนากุล
 
1. นายสมบัติ   กุมลาชัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายภัทรภณ   แก้วดี
 
1. นายจุฬา   ม่วงไหมทอง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นางสาวชรินดา  เครืออินตา
 
1. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมิเบีย  มาเยอะ
2. เด็กชายศุภกร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงอรจิรา  ยาเถิน
4. นางสาวอาซือเมะ  แซ่หว้าง
5. นางสาวอารีย์  เลาลี
 
1. นางสาวธันย์ชนก  พาศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  วังมา
3. นางสาวรุจิรา  เมืองมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  แหลมสิงขร
2. เด็กหญิงรัตนากร  ศรชัยปัญญา
3. นายหล่อตี๋  เยเบียง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จุ่มปี
2. นางสาวศิริวรรณ  ประหารภาพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนกฤต  แสงจัง
2. เด็กชายภาณุมาศ  ธุระมาล
3. เด็กชายวรพจน์  ชื่นแสน
 
1. นางสาวจิรัชญา  ลอยมี
2. นางสาวณัฏฐ์ลิตา  บุญมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจิระ  อเนกอรัญ
2. นายนรวิชญ์  สุใจ
3. นายสิทธิกร  พิสัยเลิศ
 
1. นายคมสันต์  ใหม่พรหม
2. นายทัศวรรษ  อุดไชย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อามอ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วันจันทร์
3. นายเจียเป่า  เฉิน
 
1. นางสาวศิรินภา  เสงี่ยมวศ์
2. นายกิตติชนม์  แสงศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นายคมกริช  พิศจาร
2. เด็กชายธนกร  แผลงศร
3. เด็กชายนรากร  สิงห์ตา
 
1. นางสาวลาวัลย์  วิชิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายจารุกิตติ์  แซ่วะ
2. เด็กชายสิริศักดิ์   นีรชาวารี
3. นางสาวสุดารัตน์  ตาดี
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
2. นางฐิตาภา   เรืองอร่าม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤติภูมิ   สามกิติ
2. นายพลพล   ภูผาไพรวัลย์
3. นายสุรพันธ์    คาจู
 
1. นายวิทยาคม   ศรีโสภารัตน์
2. นายพนม   บุญตอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92.833 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพิมพ์มาดา  ใจแสง
2. นายหม่อง  จองทอน
3. นายเก่ง  ลุงคำ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
2. นางหทัยรัฐ  ศรีวิลัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกาญลดา   ปิยะธนากุล
2. นางสาวณัฐกมล   ปู่ลอย
3. นางสาวรอด  ลุงตอ
 
1. นางสาวชุตินธร   เหล่าโกศลวัฒน์
2. นายธนากร   ทิพรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณัฐพล  ลักษณาการ
2. นายพงษ์พัฒน์  มหาวันณา
3. นายเดชา  สุยะเรือน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จิตมานะ
2. นายสมศักดิ์  สัตยสถ์กุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจินตนา  แซ่ท้าว
2. นายปกรณ์พัฒน์  เรือนคำ
3. นางสาววิลัย  แซ่ว่าง
 
1. นางเกศรินทร์  มุงคุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปรมประภา  ศรีทา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกิติยา  ร่มพนาธรรม
2. นางสาวนันทิชา  จันตา
 
1. นายสมศักดิ์  สัตยสถ์กุล
2. นายธนพันธ์  จอมศักดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายทนนท์  นันทะสี
2. นายนิติภัทร  เดชวรรคณีย์
3. นายแปะดา  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นายศักดิ์ดา  ร่มมยุรี
2. นายปิยณัฐ  ก่ำแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายอรรถสิทธิ์  เจิมเฉลิม
 
1. นางสาวนฐมน  รักประยูร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายวรดร   เนตรทิพย์
 
1. นางสาวพิชญนันท์   กุลนุชิต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายศุภกิจ  แกว่นกสิกรรม
 
1. นางมนัญชญา  แก้วบุญมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิทยา
 
1. นางสาวณิชชา  เฉลิมเลิ้ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรรวษา   ศรีกุณะ
 
1. นางสาวพิชญนันท์   กุลนุชิต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกนกพล  นาทัน
 
1. นางสาวณิชชา  เฉลิมเลิ้ม
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายธิเบศ  ธรรมขันธ์
2. เด็กหญิงเขมจิรา  อิ่นแก้วน่าน
 
1. นางสาวระพีพรรณ  สมลังกา
2. นางสาวรุ่งนภา  มาลา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายภูเบศวร์  แสนหาญชัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนาญการ
 
1. นางกนิษฐา  กวาวสิบสาม
2. นายสรสิช  ป่านคำ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพลอยประดับ  เทพา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  พลัดผล
 
1. นางพัชราภรณ์  หิรัญวงศ์
2. นางกนิษฐา  กวาวสิบสาม