รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนน่านปัญญาน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุปรียา   หยกพณิชกิจ
 
1. นางอัญชนา   ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงอลิษา  ต๊ะอ้าย
 
1. นางสาวชิลดารัตน์  ยะนัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิทยา
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกนกพร   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางอัญชนา   ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกนกพล  นาทัน
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวลลิตา  ดวงศรี
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  เขียวแก้ว
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวรฤวรรณ   พนาไพรเลิศ
 
1. นางสาวสุทิศา   นาราศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงหอม  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวอุบลวรรณนา   ณัฏฐ์นภันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกนกพร   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวสุทิศา   นาราศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นางสาวกนวรรณ  บุญเจริญ
 
1. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกนกพล  นาทัน
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรรวษา   ศรีกุณะ
 
1. นางสาวสุทิศา   นาราศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวภคพร  กวางแก้ว
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นายณรงค์พล  อินจันทร์
 
1. นางสาวสุธีร์ตา  สกีแพทย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  กันธิยะ
 
1. นางชนัญชิดา  นันทะสุธา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายทีโอ๊ะ  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกิติยา  ร่มพนาธรรม
 
1. นางชนัญชิดา  นันทะสุธา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพัชรา  จะนะ
 
1. นางสาวประจง  วงศ์สวย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายภีรพัฒน์  บุญสิน
 
1. นางสาวสุพรรณี  หละวรรณ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   หน่อแก้ว
 
1. นางธีราภรณ์   ทรงประศาสน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงภัสสร  แก่นสาลี
 
1. นางชรัญญา  ทีแสงแดง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายกฤษณะ  สุวรรณ์
 
1. นางสาวมนพร  ต๊ะอุ่น
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวศุภกานต์  สุดแดง
 
1. นางสาวสุรนารี  นาคจีน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวกชกร  ดอกกุหลาบ
 
1. นางกรองทอง  อยู่ใจ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาววิลาสินี  หลวงศิริ
 
1. นางนิภาภรณ์  หล้าคำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายวัชรโชติ  ปิโย
 
1. นางสายอรุณ  ณ ลำพูน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณัฐภูมิ  อยู่นุ่ม
 
1. นางสาวชนม์ณัฐธีร์  ศิริลา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายเปรมกิตต์  เดชะคำแก่น
 
1. นางสาวรสริน  รินคำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวภัทรภรณ์  บังคมธรรม
 
1. นางสาวศศินันท์  ฐิติภูวศิริสกุล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงอุษนัน  กิจจิรเฉลิม
 
1. นางสาวเนตรนภา  ใจยืน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ติยะธะ
 
1. นางรัตนประภา  ธิดาราม
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ  เครือกลัด
 
1. นางสาวปนัดดา  บัวเกตุ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดูเบี่ยง
 
1. นายกฤษณะ  อินสูนย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นายเศรษฐวัฒน์  ผลเจริญ
 
1. นางอรวรรณ  อุดหลวง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอภัสรา  วงค์อาษา
 
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์  เจริญเดช
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายรัฐศาสตร์  ไชยสอน
 
1. นางสาวผกามาศ  กุลหนาน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายภูริภัทร  บำรุงมา
 
1. นายกฤษณะ  อินสูนย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาววัชราภรณ์  พวงซ้อน
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วันศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เวียงคำฟ้า
 
1. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงศิรินภา  จีนชาติ
 
1. นายวีระพงษ์  นครศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายพัชรพล  อ้ายซอง
 
1. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาววลัยภรณ์  สายชลศรีจินดา
 
1. นายอัศวิน  นาจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวสุนิสา  กลิ่นบัว
 
1. นางสาวปรารถนา  แซ่ฮุ้น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่หลอ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  มูลทิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสายสุนีย์  สายชลศรีจินดา
 
1. นายภูริทัต  คงบางปอ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวณัฐนรี  ถิ่นซื่อตรง
 
1. นางสาวชลหทัย  วิเศษสิงห์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายหาญณรงค์  โสภา
 
1. นายเอ๋  หล้าคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวรฤวรรณ   พนาไพรเลิศ
 
1. นางสาวภารดี   ปัญญานาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวริญญา  อุทธิยา
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงอลิษา  ต๊ะอ้าย
 
1. นางฐานนันท์  ใจเย็น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวศศิชา  สิงห์เปรม
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอาภัสรา    โชคนิรมิตร
 
1. นางสาวภารดี   ปัญญานาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ขัติทจักร
 
1. นางสาวภารดี   ปัญญานาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นางสาวชรินดา  เครืออินตา
 
1. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายวุฒิกร  สิทธิยศ
 
1. นางสาวสุภานันท์  พรหมเสน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธุระมาล
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพิมพิมล  ลุงสุ
 
1. นางสาวกัญญา  ญี่นาง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อามอ
2. เด็กหญิงหอม  ไทยใหญ่
3. เด็กชายอภิวัฒน์   วันจันทร์
 
1. นายวิทวัส  พรมโชติ
2. นายกิตติชนม์  แสงศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายภูวไนย  ก่อมาลัยพันธ์
2. นางสาวลลิตา  ดวงศรี
3. เด็กชายสุพศิน  ฟูเสาร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  วงศ์อ๊อด
2. นางสาวเกตน์นิภา  หนองปกติ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นางสาวชรินดา  เครืออินตา
2. นายณรงค์พล  อินจันทร์
3. นายปิยะพงษ์  สุวิลัย
 
1. นางสาวสุธีร์ตา  สกีแพทย์
2. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกนกพร   กล่อมเกลี้ยง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   ขัติทจักร
3. เด็กชายพันกร   ว่างจิตเจริญ
 
1. นางสาวนฤรงค์   แสนผาบ
2. นางสาวพัทยา   ใจแช่ม
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายกรวิชญ์  เกลี้ยงสอาด
2. นายณัฐกฤต  เรืองอยู่
3. นายวิชากร  สร้อยฟ้า
 
1. นายปฏิภาณ  สายอุปราช
2. นางสาวพัศวีร์ณัฐ  เบญจวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  รักสีขาว
2. นางสาวรักษิณา  เสจาน
3. นางสาววิลาสินี  แซ่ย่าง
 
1. นางนิภาพร  เกิดไทย
2. นางสาวสมฤทัย  ไชยขันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวจิรัชญา  อินไข
2. นายณัฐพล  ปานพรม
3. นายธนาธาน  เหล่าเพชร์
 
1. นางธนัตถ์กัญจน์  เนตรทิพย์
2. นายธนกฤษ  อินทรชื่น
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายวิรุณ  ขันทอง
 
1. นางสาวกัญพิชชาพร  ดวงดี
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชาญณรงค์  ณ น่าน
 
1. นายอิทธิพล  ต๊ะศรี
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายเอกพล  ลักษณาการ
 
1. นางธัญทิพย์  จันทร์มะโน
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายกฤษกร  ฐานะวุฒิกุล
 
1. นางกุลิสรา  ยอดเพ็ชร
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวกชกร  ดอกกุหลาบ
 
1. นายปฏิวัติ  ขยันการ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายเกริกเกียรติ  ชาภูวงศ์
 
1. นายเวทางค์  มาเพชร์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสุพิชญา  พรมมา
 
1. นายพงศ์ชัย  เชยโต
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายชนัญญู  พวงสายใจ
 
1. นางสาวกนกพร  อินทร์พิทักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายชญานนท์   ฉัตรทอง
 
1. นายจิระวัฒน์  วังกะ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายมหัพภาค  เย็นระยับ
 
1. นายภานุ  ชุ่มใจ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หิรัญรัตน์
 
1. นางสาวจินดาพร  จิรวรรธยง
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวจีระนุช  นาคแก้วเทศ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายอาผ่า  เชอหมื่อ
 
1. นายสมพร  สีนวลตา
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายแปะดา  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นายยงยุทธ  คำอ้วน
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายวชิรวิทย์  มูลเมือง
 
1. นางพวงเพ็ชร  ศรีโสภารัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายจิตรกร  ยอดโพธิ์
 
1. นายศีลวัต  โคตรพรม
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายมหัพภาค  เย็นระยับ
 
1. นางสาวรัฐญา  อิ่มจันทร์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายปิยะ  แดงจ๋า
 
1. นายกฤตภพ  นิลภูศรี
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายศุกรี  ศรีนวล
 
1. นางสาวนาตยา  คุ้ยจุ่น
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายณัฐภัทร  บุญมายะพันธ์
 
1. นายธนวัฒน์  ลีลา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายจตุรพร  ปิ่นสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอรนิชา  ประภัสสร
 
1. นายปิยะพงศ์  แสงเงิน
2. นางสาวพนิดา  บุญจิตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพูนรินทร์  ยอดทอง
2. เด็กหญิงอัญรินทร์  แซ่ลี
 
1. นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ์
2. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายทรงภพ  โสภณบุญเอก
2. เด็กหญิงอรณี  ฟ้างามอาชา
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
2. นางสาววารี  นาครัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายวรพงษ์  ฟ้าพนาจิตร
2. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  วนาเฉลิมพจน์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จากสูงเนิน
2. นางสาววารี  นาครัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวธิดา  จะฟะ
2. นายมณฑล  วิเศษกันทรากร
 
1. นางสาวกาญจนา  กันทวงค์
2. นางอัมพร  ปัญญาคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายณฐวัฒน์  โพธิ์คำ
2. นางสาวโสรญา  บุญเร่ง
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
2. นางสาวศิริพร  พันธุ์พิทักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณัฐภูมิ  ก้องพนาไพร
2. นางสาวอาภากร  บุญประสิทธิ์
 
1. นางปรียาวรรณ  พัฒนกุล
2. นางฉัตรลดา  เขียวออน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายกิตติยุต  มาตรา
2. นางสาวรัตนา  เจริญชีพ
 
1. นางอรวรรณ  จากสูงเนิน
2. นางสาววารี  นาครัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายชุติพนธ์  เก่งสาริการ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  แสนบุญศิริ
 
1. นางสาวพัศวีร์ณัฐ  เบญจวงศ์
2. นางสาวศิริพร  พันธุ์พิทักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายปองกิตต์  ไกรโรจน์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวนเรศ  สิงห์คาร
2. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายวีรภัทร  ศรีธินนท์
2. เด็กหญิงเพชรชลี  แซ่ลิ่ม
 
1. นางสายสมร  ปัทมาภรณ์
2. นางมาลี  วรรณสมพร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  นายโรง
2. เด็กชายภัทนพงศ์  จองแค
 
1. นางสาวจิราพร  ศรีงาม
2. นายนิรันดร์  จันทร์แก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. นายธนพล  อยู่ทิพย์
2. นางสาววรรณวิสาข์  ศรีทรง
 
1. นางสาวศศิธร  เฉยศร
2. นางสาวปิยรัตน์  นิคมขำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวพัชราภา  ภู่สะอาด
2. เด็กชายมนตรี  คุ้มจุ้ย
 
1. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์
2. นางสาวภัคศรัณย์  มีเง้า
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายกายเพชร  สังข์ยี่
2. เด็กหญิงมนพร  ท่อชู
 
1. นางสาววัลลภา  กินกิฬา
2. นางสาวออมชล  ทิพเนตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายธีรศักดิ์  เท่าเทียม
2. นางสาววราภรณ์  เพ็งพืช
 
1. นางภูริดาภัทร  อินาวัง
2. นางสาวธิดารัตน์  เต็มใจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฐนรี  นาคคำ
2. นายศุภกิตติ์  นาคเลี้ยง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  เขื่อนพันธ์
2. นางสาวภัทรวรรณ  สวนนันท์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวจิตมาศ  สระทองวี
2. นายสุวรรณภูมิ  ภู่กัณฑ์
 
1. นางสาวนุสรา  โพธิ์นาค
2. นางสาวกานต์รวี  พุ่มทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  วันจันทร์
2. นางสาวอัญชิสา  แย้มสุคนธ์
 
1. นายกิตติชนม์  แสงศรี
2. นางสาวอุบลวรรณนา  ณัฏฐ์นภันต์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายนาวิน  พรมงาม
2. นางสาวอุไรวรรณ  พงค์อินธรรม
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  วงศ์อ๊อด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายนรากร  สิงห์ตา
2. เด็กหญิงอโรชา  วงค์เต็ม
 
1. นางสาวชิลดารัตน์  ยะนัน
2. นายแปง  โกดแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤติกา   สิริกุลกิจไพศาล
2. เด็กชายพันกร   ว่างจิตเจริญ
 
1. นางสาวอุทุมพร    เมืองใจ
2. นางเพ็ญทิวา   จิตวรางคณา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
2. เด็กชายหม่องล่าวี  -
 
1. นางสาวสุธีร์ตา  สกีแพทย์
2. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
2. นายภัสกร  กอเกียรติศิริ
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  วงศ์อ๊อด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวคำออน    ลุงหม่อง
2. นายธนวัฒน์   อุ่นถิ่น
 
1. นางสาววรารัตน์   ผลถวิล
2. นางสาวชลดา   ชลวิวัฒน์มงคล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายทักษิณาวรรต  กุณะ
2. นายนันทกร  วันอิน
3. นายปริวัตร  แซ่ฝู่
4. นายพงศ์พิเชษฐ์  แซ่วะ
5. นางสาวพรธิตา  สารพัตร
6. นายพัทธพล  มูลธิ
7. เด็กชายยศกร  โยปันเตี้ย
8. นางสาวรุจิภา  ปู่ดี
9. นางสาวรุ่งไพลิน  พะแหละหน่อแฮะ
10. เด็กชายวิศรุต  อรัญชนแดน
11. เด็กชายส่วยอ่อง  -
12. นางสาวส้ม  ลุงมู
13. นายอานันทชัย  กิ่งเกล้า
14. เด็กหญิงอาหมี่  มาเยอะ
15. นายอาหมื่อ  เชอหมื่อ
 
1. นายผดุงเวศน์  กาวิโล
2. นางณัฐธิดา  บัวหนา
3. นางสาวอรทัย  ชมภูใส
4. นายอดิศักดิ์  แซ่ว้าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกชนิภา  บุญมาตุ้ย
2. เด็กชายกฤษดา  เงาเงิน
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  วุยแม้
4. เด็กหญิงจิรัชญาภรณ์  พิชคำ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ภูพิลา
6. เด็กชายชีวานนท์  ตาเจริญ
7. นางสาวชโลธร  ศรีกันชัย
8. เด็กหญิงฐานิตา  ยะตั๋น
9. นายณรงค์  มาเยอะ
10. เด็กหญิงปรียานุช  อุยแม
11. เด็กหญิงปิยะนันท์  บูชา
12. เด็กชายวชิรวิทย์  ตาคำ
13. นายวีรภาพ  ถาวรสถิตชัย
14. นางสาวสายรุ้ง  สุรินทร์
15. เด็กหญิงอัญชลีพร  ใจเทพ
 
1. นายชนินทร์  วงค์เทพ
2. นางสาววนัสวี  ไชยวงค์
3. นางสาวอภิญญา  แสงอาทิตย์
4. นายสุนทร  ธาราหรรษา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายกิติพศ  พุ่มคำ
2. เด็กชายคุณากร  หนองหลวง
3. นายณัฐพล  คำชื่น
4. เด็กหญิงนิสา  วิเชียรโชติ
5. เด็กชายปฎิวัตร  วงศ์วาส
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองสงคราม
7. นายรณฤทธิ์  เกิดพา
8. นายรัชชานนท์  อนันต์สลุง
9. นางสาววนิดา  สดนวล
10. นางสาววรี  บุญดิษฐ์
11. นายวรโชติ  เนตรทิพย์
12. เด็กชายสุรศักดิ์  ปริวันตัง
13. นายเตมิน  ศรีวิรัตน์
14. เด็กหญิงเพชรนภา  เหลืองกระโทก
15. นายเมืองไทย  เทศผล
 
1. นายพิริยกร  จิตตะ
2. นางสาวณิชกานต์  เหลาประดิษฐ์
3. นางสาวพัชราวรรณ  ทันยศ
4. นายอากรณ์  ศรีลารอด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นางสาวชนิดา  ตันแสน
2. เด็กชายชนิพล  บิงมาลา
3. นายณัฐวุฒิ  เสาเขียว
4. นายนทีธร  หมายหาทอง
5. เด็กชายนฤเดช  มณีธร
6. เด็กหญิงบุญรักษา  ก๋าใจ
7. เด็กชายปาฏิหาริย์  ชะนะ
8. เด็กชายพลกฤต  นาสอนใจ
9. นางสาวพัชราภรณ์  บัวอิ่น
10. นางสาวพิณทิรา  เตจ๊ะสิงห์
11. เด็กชายภูศิริ  ศิริยศ
12. เด็กชายวชิรวิทย์  กระแสร์น้อย
13. เด็กชายอธิภัทร   ผัดผล
14. เด็กชายเทพนิมิต  แก้วกัน
15. นางสาวแสงดาว  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวสมฤทัย  พรมถานา
2. นางวราภรณ์  ศิริเลิศ
3. นางสาวนัยน์ปพร  เกียนเรือน
4. นางสาวอมรรัตน์  ต่างใจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกร  ลุงตะ
2. นายจักรพรรณ  ติเจ
3. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่มู
4. นางสาวธัญญารัตน์  กันธิยะ
5. นางสาวธิดา  จะฟะ
6. นายปริวัตร  แซ่ฝู่
7. นางสาวพัชรา  จะนะ
8. เด็กชายยศกร  โยปันเตี้ย
9. นางสาวสุชาวดี  เชียงกุล
10. เด็กหญิงสุพนิต  คนหลวง
11. นายหญ่าแบ่  เชอกอง
12. เด็กชายหน่อ  ลุงหลู่
 
1. นางกานดา  คำจันทร์แก้ว
2. นางสาวกฤติกานต์  คำจันทร์แก้ว
3. นายอมรเทพ  ศิริเวช
4. นายธีระยุทธ  บัวขาว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิตติการณ์  พันธ์ซื่อ
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  
3. เด็กชายประพิศ  อาหยิ
4. เด็กหญิงปานทิพย์  แทสี
5. เด็กหญิงพรทิพย์  เมธีกนก
6. เด็กหญิงพาวิษา  เลายี่ปา
7. เด็กหญิงอริศรา  จันต๊ะนาเขต
8. เด็กหญิงอาศินี  แสนใน
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
2. นางสุทธินี  แสงแสน
3. นางสาวสุภิญญา  ธัญญเจริญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายกายเพชร  สังข์ยี่
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หอมหวล
3. นายณัฐวุฒิ  แสนประสิทธิ์
4. นายพันธวัช  เม่นสุข
5. นายศุภวิชญ์  ตั้งใจ
6. เด็กชายสิริภพ  เวชยา
7. นายสุวรรณภูมิ  ภู่กัณฑ์
8. นายเศรษฐธร  เทพอินทร์
 
1. นายภัทรพงษ์  ชูมาลัยวงศ์
2. นายระบิล  ตระกูลทิพย์
3. นางสาวสุภาพร  ใจชื้น
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายชนิพล  บิงมาลา
2. เด็กชายณรงค์  ทองแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  พูนสุวรรณ
4. เด็กชายพรชัย  เพชรรัตน์พันธุ์
5. เด็กชายวัฒนชัย  ชอบกิจ
6. เด็กหญิงอัมภาพร  วริสาร
7. เด็กชายอุดมพงษ์  โอ่งเกตุ
8. เด็กหญิงแสงดาว  แซ่ท้าว
 
1. นายนนท์ธวัช  ยอดเรือน
2. นางสาวเยาวภา  เหมือนทอง
3. นางสาวพัทธ์ธีรตา  ขัดเงางาม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกริตพล  ศุภลักษณ์
2. เด็กชายจักรินทร์  ฝั้นจักสาย
3. นางสาวดวงดาว  ตาละชีพ
4. เด็กหญิงพิชชานันท์  ยองน่าน
5. นายภานุวัฒน์  เฉลิมทรง
6. นายมานับ  ทิพยเนตร
7. นายวีรภัทร  ผิวพรรณ์
8. เด็กชายไกรวิชญ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  เขียวอ่อน
2. นางสาวอนุชิดา  แสนคำ
3. นางสาวพวงผกา  ใจ๋ใจ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกฤษฎา  ดวงจันทร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิบุญมา
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เรืองฉาย
4. นางสาวบุญยานุช  เหมลา
5. เด็กชายพลพล  ชัยทุม
6. เด็กหญิงวริญญา  อุทธิยา
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สมฤทธิ์
8. เด็กชายอาทิตย์  คำปล้อง
 
1. นางสาวยุวธิดา  ดาวันดี
2. นางสาวเกตน์นิภา  หนองปกติ
3. นางสาวปนัดดา  สายเครือสด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤติกา   สิริกุลกิจไพศาล
2. นางสาวคำออน   ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงจิดาภา    สุยา
4. นางสาวณัฐกมล  ปู่ลอย
5. นางสาวรอด    ลุงตอ
6. เด็กหญิงสุปรียา   หยกพณิชกิจ
7. นางสาวสุรีรัตน์   ศรีสดใสดาวเรือง
8. เด็กหญิงอาภัสรา   โชคนิรมิตร
 
1. นางสาวศริณญา   วงศ์ฝั้น
2. นายกฤษณ์   ชิณกะธรรม
3. นางสาวสุดาทิพย์   คิดหมาย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณรงค์ศักดิ์   จะอื่อ
2. นายทีโอ๊ะ  คีรีรัตนไพบูลย์
3. นายธวัชชัย  แสนใน
4. นายธเนศพล  วงศ์ปางมูล
5. เด็กชายภาณุพงศ์  คำแอ่น
6. นายวรพจน์  ชื่นแสน
7. นายหล่อตี๋  เยเบียง
8. นางสาวอาซือเมะ  แซ่หว้าง
 
1. นายสุริยา  เดชอินทร์
2. นายศาสตรา  โกษาวัง
3. นางสาวสาวิณี  ปู่เงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคำหลู่  ลุงยอดคำ
2. เด็กหญิงจรุวรรณ์  หงษ์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงน้ำชา  แบทู
4. เด็กหญิงรมิดา  ปันวารินทร์
5. เด็กหญิงรวิสรา  ตาฮัง
6. เด็กหญิงรัชชาภา  มณีศรีรักษ์
7. เด็กหญิงอาหมี่  มาเยอะ
 
1. นางสาวณัชชา  กรมแสง
2. นางสาวนิภาวรรณ  ชัยมาทอง
3. นางสาวธนภรณ์  มูลสถาน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจันทิมา  มุยี
2. นางสาวทิพย์ธิดาภรณ์  บุตรคำ
3. นางสาวบัณฑิตา  ปิ่นทอง
4. นางสาวภนัดดา  สาลี
5. นางสาววลัยภรณ์  สายชลศรีจินดา
6. นางสาวสายสุนีย์  สายชลศรีจินดา
7. นางสาวอาภากร  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวมินตรา  พัฒนกุล
2. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
3. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจุลจักร  คำลือ
2. เด็กชายประภาส  มาเยอะ
3. นายมณฑล  วิเศษกันทรากร
4. นางสาวรักษิณา  เสจาน
5. นางสาวสุธิดา  วุยยือกุ
6. นางสาวอารยา  เม๋อจู๋
7. นายอิทธิพัทธ  บุญราญลือ
8. นายเมธี  เลายี่ปา
 
1. นางสาวอภิชญา  ศรีทอง
2. นางนิภาพร  เกิดไทย
3. นางสาวมินตรา  พัฒนกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงกันสุดา  ทิมวงษ์
2. เด็กชายกิติภพ  พุ่มคำ
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ป้อมสมบูรณ์
4. เด็กหญิงณัฐพร  เทียนพันธ์
5. เด็กหญิงธิดาพร  อยู่ใย
6. เด็กชายพิสิฐชัย  คำสูง
7. เด็กหญิงสรัญญา  ทิมวงษ์
8. เด็กหญิงอุษนัน  กิจจิรเฉลิม
 
1. นายรัตนะ  นันเขียว
2. นางสาวดวงกมล  สานนอก
3. นายลิขิต  ถาวร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงกัญญานา  จับใจนาย
2. นางสาวจิราภรณ์  ก้อนแก้ว
3. เด็กหญิงชลิตา  ยั่งยืนเจริญกิจ
4. เด็กหญิงปิยอร  กอกัน
5. นางสาวพรทิพย์  มาคำ
6. เด็กหญิงสิริมนต์  ขาเหล็ก
7. นางสาวอาริสา  ทองดี
8. เด็กหญิงเข็มจิรา  ฉายกล้าหาญ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เจียมผ่อง
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  พุฒดี
3. นางสาวรพีพรรณ  วงศ์ใหญ่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฐนรี  นาคคำ
2. นางสาวณิชา  แซ่ลี
3. นางสาวนวล  -
4. นางสาวรัชนีวรรณ  พูลแสง
5. นางสาวสุนิสา  ซือมือ
6. นางสาวอภิญญา  ศิริตัน
7. นางสาวอำไพ  ดีดั้น
8. เด็กชายเธียรสิริ  อินทรักษ์
 
1. นางสาวมนฤทัย  โลกคำลือ
2. นางสาวชลนิภา  สะเอียบคง
3. นางนิตยา  นิยมธูร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤติกา   สิริกุลกิจไพศาล
2. นางสาวคำออน  ลุงหม่อง
3. เด็กหญิงจิดาภา   สุยา
4. นางสาวณัฐกมล  ปู่ลอย
5. นางสาวรอด  ลุงตอ
6. เด็กหญิงสุปรียา   หยกพณิชกิจ
7. นางสาวสุรีรัตน์   ศรีสดใสดาวเรือง
8. เด็กหญิงอาภัสรา   โชคนิรมิตร
 
1. นางสาวศริณญา   วงศ์ฝั้น
2. นางสาวสุดาทิพย์   คิดหมาย
3. นางสาวณิชากร  แก้วคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    บุตรดา
2. เด็กชายวรดร   เนตรทิพย์
3. เด็กชายสิริศักดิ์   นีรชาวารี
 
1. นายสงกรานต์   บุญช่วย
2. นายสมบัติ   กุมลาชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายทรงเกียรติ  นันเมือง
2. เด็กชายนนทนพงศ์  เฉิน
3. นายสุวิทย์  ต้นปลูก
 
1. นายประสิทธิ์  อำพิมพ์
2. นางสาวสาลินี  ศรีเรืองเดช
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกนกพล  นาทัน
2. นายณัฐวุฒิ  บุญพรม
3. นายภัสกร  กอเกียรติศิริ
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
2. นายไพรวุฒิ  ธูปนิ่ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายพิชิตชัย   -
2. นายภัทรภณ   แก้วดี
3. นายรังสรรค์   สิริสุทธิ์
 
1. นายอรรถณพ   คุ้มมี
2. นายจุฬา   ม่วงไหมทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณรงค์ศักดิ์   จะอื่อ
2. นายทีโอ๊ะ  คีรีรัตนไพบูลย์
3. นางสาววิลัย  แซ่ว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
2. นางวิฬามาตย์  เมธาพิสุทธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายเตชิน  บุปผาวิเศษ
 
1. นายกฤติณภัทร  ใจสุบรรณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจุลจักร  คำลือ
 
1. นายชินกฤต  สืบสาย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นางสาวชลดา  หนูประเสริฐ
 
1. นางสาวสมฤทัย  พรมถานา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายดวงสว่าง  ดวงพันธ์
 
1. นางสาวกนกอร  จุ่มแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่ฟ่ง
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  อุปลี
 
1. นายวีระพงษ์  นครศรี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายนพวินท์  บัวทุม
 
1. นางสุรีรัตน์  เบ้าทองคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจิตรกร  แซ่ย่าง
 
1. นายชินกฤต  สืบสาย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นายอรุณชา  อ้ายซอง
 
1. นางสาวแสงเทียน  ธารกมลโสภา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสุวรรณษา  ปุลิมะ
 
1. นายสุกฤษ  ชมภูวัง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายภูพิงค์  ธารพงค์ไพร
 
1. นางสาวจิระนันท์  วงศ์ใหญ่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวภัทรภรณ์  บังคมธรรม
 
1. นางสาวพรธิดา  ถิระวัฒน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นางสาวจิระประภา  ชัยภรัตน์
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นายศุภสิทธิ์  เรืองรักษา
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายกฤติธร  มาเนียม
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นางสาวพรพรรณ  แก้วนอ
 
1. นายโสภณ  ชัยลักษณ์สกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายทักษกร  บ่อสร้าง
 
1. นายเทพธิเบต  สัมพันธ์สินก่อ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายณัฐกร  แข้โส
 
1. นางสาวรักษิณา  ฐานที่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายฐากร  ไชยสาคร
 
1. นายโสภณ  ชัยลักษณ์สกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายธนพล  มณีโชติ
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายสุวรรณภูมิ  ภู่กัณฑ์
 
1. นายเถกิง  กล่ำน้อย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรัชนก  ก้องกาวัง
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วสมนึก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายสิทธิกร  จิรสกุลดี
 
1. นายศุภกร  แย้มยิ้ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ยองน่าน
 
1. นางสาวผานิดนิพา  บัวหลาย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายณรงค์  ทองแก้ว
 
1. นางทิพย์ทิวา  วิชาญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จะจี่
 
1. นายส่งศักดิ์  ปัญญาจิระ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวศศิญดา  หว่อง
 
1. นางสาวสุธัญญา  เรือนคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นายปฏิภาณ  คำยวง
 
1. นางเกษรินทร์  เทพา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายวัฒนชัย  ชอบกิจ
 
1. นางปุญชรัสมิ์  พสิษฐ์วัฒนา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นางสาววันวิสา  หุ่นทอง
 
1. นางสาวผานิดนิพา  บัวหลาย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายกิตติธร  มณีศรี
 
1. นางกมลลักษณ์  ตันติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. นายธรรมสรณ์  สิงห์ลอ
 
1. นายภูมิพงศ์  โพธิทา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นายชินกฤต  สืบสาย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายนันธ์ธชาติ  ขันหลวง
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายเกียรติศักดิ์  ดวงฟู
 
1. นายชินกฤต  สืบสาย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายปิติภัทร  วนาผาติกุล
 
1. นางสาวชมพูนุช  น้อยกลิ่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นางสาวอสมา  แก้วมา
 
1. นางวราภรณ์  ศิริเลิศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวราตรี  ทุนหลู่
 
1. นายคเชน  หงษ์สอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่ม้า
2. เด็กชายวัชรากร  อริยะดิบ
 
1. นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์
2. นางสาวชมพูนุช  น้อยกลิ่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปานทิพย์  แทสี
2. เด็กชายสิงหา  แชหมื่อ
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
2. นางสาวณัชชา  กรมแสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายฐิติกร  งานเสมอพันธ์
2. นางสาวภนัดดา  สาลี
 
1. นางสาวมินตรา  พัฒนกุล
2. นางสาวชรินทิพย์  จันทร์เวียง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายชุติพนธ์  เก่งสาริการ
2. นางสาวรุ้งลาวัลย์  แสนบุญศิริ
 
1. นางสาวชญาณิภัช  อธิภัชน์ธนเดช
2. นางสาวสิริประภา  นุชสวาด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ชุมภู
2. เด็กชายวรวุฒิ  เนตรคำยวง
 
1. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
2. นายมานพ  คำสิทธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายพิสิฐชัย  คำสูง
2. เด็กหญิงสรัญญา  ทิมวงษ์
 
1. นางสาวดวงกมล  สานนอก
2. นางสาวปทุมมาศ  แก่นสารดี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายกิตติกร  กรมณีรัตน์
2. เด็กหญิงอรุโณทัย  อุ่นเรือน
 
1. นางพัชรินทร์  บุญเสริฐ
2. นางณัฐณิชา  สามารถ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายคมกฤษ  จันทาพูน
2. นางสาวศิริพร  กันทะแต้
 
1. นางสาวบุญญาพร  สอนใย
2. นายปริญญา  คำรินทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงภัทรปภา  ลินิฐฎา
2. นายวรากร  ละหริ่ง
 
1. นางสาวสังวาลย์  นาถงาม
2. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายภัทรพงษ์  ม้วนทอง
2. นางสาวอุสรา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวชญาณิภัช  อธิภัชน์ธนเดช
2. นางสาวสิริประภา  นุชสวาด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลิตา   ปัญญาเรืองรัตน์
2. เด็กชายบัญชา   อ่องสา
 
1. นางสาวณิชากร  แก้วคำ
2. นางสาวศริณญา   วงศ์ฝั้น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นางสาวชลดา  หนูประเสริฐ
2. นายนันธ์ธชาติ  ขันหลวง
3. นายอภิชาติ  นิลมณี
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
2. นางสาวพัชรี  สุเรนทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายนคร  เตชะเลิศพนา
2. นายพัทธพล  มูลธิ
3. เด็กชายรัฐภูมิ  แซ่ย่าง
 
1. นายอภิชาติ  ปูเขียว
2. นางสาวละแนน  พึ่งพวก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจ้อย  สร้อย
2. เด็กชายดวงสว่าง  ดวงพันธ์
3. นางสาวดารุณี  ดอยพนาสุข
4. นางสาวรุ่งไพลิน  พะแหละหน่อแฮะ
5. เด็กชายสิงหา  แชหมื่อ
6. เด็กหญิงสุทธิกานต์  จะแล
7. นางสาวสุธิดา  วุยยือกุ
8. นายโชคชัย  เลาวือ
 
1. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
2. นางสุภาภรณ์  พันธ์วิไล
3. นางสาวนิภารินทร์  ปาละสอน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นางสาวการะเกด  สมสะอาด
2. เด็กหญิงธินิดา  พรานหล้า
3. เด็กชายปภังกรณ์  อินต๊ะสุวรรณ
4. เด็กชายพัชรพล  อ้ายซอง
5. นางสาววิภาดา  โวยยึ
6. เด็กชายศุภฤกษ์   เชื้อพระฝาง
7. นายอรุณชา  อ้ายซอง
8. เด็กหญิงเบญจมาศ   หน่อแก้ว
 
1. นายณัฐฏ์ทัต  ศิริวิวัฒน์
2. นายพงษ์พันธ์  จิรัตถิติกุล
3. นางกนกวรรณ  บุญอริยเทพ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่เฮ่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมณฑาทิพย์  ปาดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวรฤวรรณ   พนาไพรเลิศ
 
1. นายสงกรานต์   บุญช่วย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ทิมทอง
 
1. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวนิภา  วงค์เดือน
 
1. นางสาวสาลินี  ศรีเรืองเดช
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกนกพล  นาทัน
 
1. นางสาววิมลมณี  มูลมณี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกาญลดา   ปิยะธนากุล
 
1. นายสมบัติ   กุมลาชัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
 
1. นางสาววิมล  เทพรักษา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายภัทรภณ   แก้วดี
 
1. นายจุฬา   ม่วงไหมทอง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นางสาวชรินดา  เครืออินตา
 
1. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายณัฐภัทร  เทียมพันธ์
 
1. นางสาววริศรา  แก้วทอง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายพสิษฐ์  วรรณสว่าง
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีวิชัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุดสม
 
1. นางสาวนิตยาวรรณ  วงค์ษร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายสุกิจ  ประกอบเสียง
 
1. นางปนัดดา  จันทร์เกลี้ยง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  กรรณิกา
 
1. นางภรภัทร  พุ่มจีน
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  กันหาคำ
 
1. นางสาววศินี  แปลสันเทียะ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวอภิชญา  จั่นพุธ
 
1. นายสุรศักดิ์  ยศศักดิ์นิรันดร์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายปวรปรัชญ์  ศรีวิราช
 
1. นางสาวกัณฐมาศ  อินทรัศมี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณิชา  แซ่ลี
 
1. นางภาวนา  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมิเบีย  มาเยอะ
2. เด็กชายศุภกร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงอรจิรา  ยาเถิน
4. นางสาวอาซือเมะ  แซ่หว้าง
5. นางสาวอารีย์  เลาลี
 
1. นางสาวธันย์ชนก  พาศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ  วังมา
3. นางสาวรุจิรา  เมืองมา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณัฐวุฒิ  แซ่หลิว
2. นายธนกร  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงวิลาพร  แซ่ย่าง
4. นางสาวสิริกัญญา  สมตัน
5. นางสาวอนันยา  ยะสินธ์
 
1. นางดวงสมร  ศิริ
2. นางสาวชลิดา  ลิ้มมณี
3. นายมานพ  คำสิทธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวกชกร  หนูสุข
2. เด็กหญิงกรรณิกา  คำเฮ้า
3. นางสาวปิยะรัตน์  ทองภู
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดูเบี่ยง
5. เด็กหญิงเขมจิรา  ปะสิริ
 
1. นางสาวพรทิพย์  สีหะวงษ์
2. นางสาวมยุรฉัตร  ศรีทองอ่อน
3. นางสาวบังอร  ค่ายชัยภูมิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวชิงชิง  ใจเย็น
2. นางสาวณัฐชนิชา  ราชเนตร
3. นางสาวรดา  อาเซาะ
4. นางสาวรัตนาภรณ์  พรมมินทร์
5. นางสาวสายรุ้ง  สุรินทร์
 
1. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
2. นางวิลาวรรณ  ปิยะวงศ์
3. นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยวงศ์ทอน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฐนรี  นาคคำ
2. นางสาวรัชนีวรรณ  พูลแสง
3. นางสาวศศิธร  ขอนขะแจ๊ะ
4. นางสาวสุนิสา  ซือมือ
5. นางสาวอำไพ  ดีดั้น
 
1. นางธนัญชนก  ใจสัก
2. นายณพัทธมญชุ์  อุ่นกาศ
3. นางเขมจิรัสย์  การินทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกัญญาภัคคำ  หล้าทราย
2. เด็กหญิงกานธิดา  อินต๊ะคำ
3. นางสาวกิตติภาพร  ทับทิมไพร
4. นางสาวนงคราญ  มหิตธิ
5. เด็กหญิงภัทรปภา  ลินิฐฎา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ตานาคำ
2. นางสาววิจิตรา  ชาวระนอง
3. นางสาวสุทธิดา  ชัยชนะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวจิตมาศ  สระทองวี
2. นางสาวนาตาลี  ปัญญาจักร์
3. นางสาววรี  บุญดิษฐ์
4. นางสาววันวิเศษ  บุญทอง
5. นางสาวสุกัญญา  แสงจันดา
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  แดงศักดิ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  ประสพสิน
3. นางสาวกุลสตรี  เชี่ยวชาญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายกิติกร  พุ่มพนาวรรณ
2. เด็กชายคานาอัน  ถวิลกิจไพศาล
3. เด็กชายสุธิมนต์  ชัยเดชาภัค
 
1. นางกิตติมา  เผ่าพันธุ์เหนือ
2. นางสาวอัญพัชญ์  บุญทา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายนิพนธ์  ภู่ขำ
2. เด็กหญิงศุภยานี  ศรีทอง
3. เด็กชายไกรสร  เก่งธัญกรณ์
 
1. นางสาวจีระนุช  นาคแก้วเทศ
2. นายสิทธิพันธ์  จันทร์งาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายนันทยศ  วนารัตนกุล
2. นายปราบชัย  แซ่ย่าง
3. เด็กชายวิฑูรย์  เสือยา
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
2. นางวิจิตรา  ดงแสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พันธ์หนองเป็ด
3. เด็กหญิงภาขวัญ  แสเพชร
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  สุขม่วง
2. นางสาวอภิญญา  พลเวียง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายณฐกานต์  ยี่โถ
2. นายวรวุฒิ  มีชื่อ
3. นายวีรภาพ  สงวนพรรค
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
2. นายสุเทพ  น้อยทุ่ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจักรพรรณ  ติเจ
2. เด็กหญิงดาราวัลย์  ลำแพนไพรี
3. นายเมธี  เลายี่ปา
 
1. นางณัฐธิดา  ปวงขจร
2. นางสาวจิรัชยา  ทาเวียง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณัฐภูมิ  ก้องพนาไพร
2. นายนคร  เตชะเลิศพนา
3. นายอภิรักษ์  ปัญโญใหญ่
 
1. นายจรุง  รัตนบรรณสกุล
2. นายธีระยุทธ  บัวขาว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายณัฐภูมิ  อนงค์นาฎ
2. นายณัฐวุฒิ  เชยวัดเกาะ
3. นายประพันธ์  เพชรสังข์
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
2. นายสุเทพ  น้อยทุ่ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐภัทร  แหลมสิงขร
2. เด็กหญิงรัตนากร  ศรชัยปัญญา
3. นายหล่อตี๋  เยเบียง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จุ่มปี
2. นางสาวศิริวรรณ  ประหารภาพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนกฤต  แสงจัง
2. เด็กชายภาณุมาศ  ธุระมาล
3. เด็กชายวรพจน์  ชื่นแสน
 
1. นางสาวจิรัชญา  ลอยมี
2. นางสาวณัฏฐ์ลิตา  บุญมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจิระ  อเนกอรัญ
2. นายนรวิชญ์  สุใจ
3. นายสิทธิกร  พิสัยเลิศ
 
1. นายคมสันต์  ใหม่พรหม
2. นายทัศวรรษ  อุดไชย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายธัญญ์ชยา   เมฆสาย
2. เด็กชายภูผา  เหล็กจีน
3. เด็กชายศุภวิชญ์  พุ่มประทุม
 
1. นายเฉลิมพล  อยู่บุญ
2. นายพัชรพล  จันทะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายณัฐภัทร   มากแย้ม
2. เด็กชายนาวิน  จ๊ะโม่ง
3. เด็กชายภากร  แซ่ท้าว
 
1. นายกิตติศักดิ์  สุโรพันธ์
2. นางรินรดา  มีเดช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายพศิน  ยอดเกตุ
2. เด็กชายยศพล   จีบเพ็ง
3. เด็กชายเด่นภูมิ  จันทร์รักษา
 
1. นายไมตรี  โปร่งนุช
2. นายปฏิพัทธ์  เพ็ชรจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายจิระพงษ์  สีสด
2. นายธัดชัย  กลิ่นชาวนา
3. เด็กชายอชิระ  เฉลิมสุข
 
1. นายประวิทย์  พาลิตา
2. นายสาณุรักษ์  กรุดอินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายธีรวัฒน์  ชนกบุญ
2. เด็กชายพงศ์พิทักษ์  เลิศอาชารักษ์
3. เด็กชายศรีลา  ยังสิริสุข
 
1. นายวิศิษฏ์  จิรนันทนุกูล
2. นายธีรวัฒน์  ณัฐเกียรติกร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นายณัฐชนนท์  นำปูนสัก
2. เด็กชายไกรวิชญ์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายไกรวิน  จินาป้าน
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  ไชยคำร้อง
2. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายวีรพัฒน์  มั่นคง
2. นายอำนาจ  พานเงิน
3. นายโบนัส  มลิวงศ์
 
1. นายสันติราษฎร์  สุยะพอ
2. นายยิ่งศักดิ์  ญาณวารี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นายกฤษฎา  แซ่โซ้ง
2. นายกิตติคุณ  วงค์ศรี
3. นายวีรภัทร  ผิวพรรณ์
 
1. นายอดุลย์  ปวงคำ
2. นายทวีสิน  จันเทพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายธีรยุทธ  แซ่ผ่าน
2. นายสิทธิกร  พิศจาร
3. นายสิทธิพล  พิศจาร
 
1. นายธนวรรธน์  ศิริเลิศ
2. นายอุดมศักดิ์  คำแฮ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อามอ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  วันจันทร์
3. นายเจียเป่า  เฉิน
 
1. นางสาวศิรินภา  เสงี่ยมวศ์
2. นายกิตติชนม์  แสงศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. นายคมกริช  พิศจาร
2. เด็กชายธนกร  แผลงศร
3. เด็กชายนรากร  สิงห์ตา
 
1. นางสาวลาวัลย์  วิชิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายจารุกิตติ์  แซ่วะ
2. เด็กชายสิริศักดิ์   นีรชาวารี
3. นางสาวสุดารัตน์  ตาดี
 
1. นางเรณู  ทรงคำ
2. นางฐิตาภา   เรืองอร่าม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤติภูมิ   สามกิติ
2. นายพลพล   ภูผาไพรวัลย์
3. นายสุรพันธ์    คาจู
 
1. นายวิทยาคม   ศรีโสภารัตน์
2. นายพนม   บุญตอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายนพพร  ต่วนเย็น
2. นางสาววราภรณ์  เทียนยวง
3. นายอลงกรต  สอนสะเกตุ
 
1. นายทัศนัย  สอนทอง
2. นางสาวสำอางค์  ไหล่แท้
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายจิรวัฒน์  สังข์เมือง
2. นายปรัญชัย  ชมมัย
3. นายรัฐพันธ์  คิดไร่
 
1. นางวิภาพร  ชาลีชาติ
2. นางชรัญญา  ทีแสงแดง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายภัทรพงษ์  เขื่อนแก้ว
2. นายราชันย์  มูลรังษี
3. นายอภิรเดช  ใหม่คำ
 
1. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  วิทยาวงศ์กุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นายธีรภัทร  ฤทธิ์มังกร
2. นายภาสกร  จันทร์ทำมา
3. นายไตรภพ  เวยเชกู่
 
1. นางสาวนภาพรรณ  ยอดยัง
2. นางสาวรำพัน  คำขา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นางสาวกรกนก  บัวศรี
2. นายกิตติธร  มณีศรี
3. นางสาวเกศวรินทร์  พรมฟ้า
 
1. นางอังสุมา  วิชาเหล็ก
2. นางสาวพัฒน์นรี  ฝายนันชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. นางสาววันวิสา  หุ่นทอง
2. นายศุภกิตติ์  นาคเลี้ยง
3. นายอนันต์ยศ  พลอยเพ็ชร
 
1. นางธิดามาศ  ถือแก้ว
2. นายรังสรรค์  อิ่มเอิบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวณัฐณิชา  สระทองพิมพ์
2. นางสาววิลาสินี  หลวงศิริ
3. เด็กชายเดชบดินทร์  อำไพริน
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  นามโก
2. นางสาวสายชล  ดำแลลิบ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวนันทิดา  ชุมศรี
2. นางสาวน่ารัก  ขันทอง
3. นางสาวเปรมสิณี  แซ่ย่าง
 
1. นางสุภาณี  สุขภาเนตร์
2. นางวิจิตรา  ดงแสง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายชนาณุพงษ์  วาวแวว
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ระวังวงค์
3. นางสาวอมลธีรา  ต๊ะตุ้ย
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
2. นางประไพพร  สายเปียง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 92.833 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพิมพ์มาดา  ใจแสง
2. นายหม่อง  จองทอน
3. นายเก่ง  ลุงคำ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
2. นางหทัยรัฐ  ศรีวิลัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายชนสิษฎ์  เหมือนฤทธิ์
2. นายมงคล  ดีแก้ว
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แม่นเกิด
 
1. นางแสงเดือน  ทองเนื้อแปด
2. นางสาวสุนทรี  ชนะแดง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายณัฐวุฒิ  บุญทอง
2. นางสาววันวิเศษ  บุญทอง
3. นางสาวสุกัญญา  แสงจันดา
 
1. นางสาวเจนจิรา  กล้ารบ
2. นางเกศริน  รอดเขียว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวกัญญาภัค  คำหล้าทราย
2. นางสาวกันทะทา  ใจยวง
3. นางสาวยุพเยาว์  วงศ์บุญชัยเลิศ
 
1. นางสาวพัชริน  นันไชย
2. นางสาวพิชญา  เชี่ยวชาญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกาญลดา   ปิยะธนากุล
2. นางสาวณัฐกมล   ปู่ลอย
3. นางสาวรอด  ลุงตอ
 
1. นางสาวชุตินธร   เหล่าโกศลวัฒน์
2. นายธนากร   ทิพรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงขวัญพร  ลุงต่า
2. นางสาวจันทิมา  มุยี
3. นางสาวส้ม  ลุงมู
 
1. นางศุภาพิชญ์  ตาคำมา
2. นางสาวฐิติมา  จันทร์ตาสิงห์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายณัฐพล  ลักษณาการ
2. นายพงษ์พัฒน์  มหาวันณา
3. นายเดชา  สุยะเรือน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จิตมานะ
2. นายสมศักดิ์  สัตยสถ์กุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายกรินทร์  เขมโสภาวัฒน์
2. นายธีระ  ขาเหล็ก
3. เด็กชายวีรลักษณ์  แซ่ท้าว
 
1. นางสุพรรณิกา  วิชาเป็ง
2. นางสาวพิมพ์พจนา  วุฒิยาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  อุทแยง
2. เด็กชายศรัณญู  จะปะ
3. นายสุทวัท  หวังคำ
 
1. นางกนกกาญจน์  ยาโน
2. นางสาวสุรีรัตน์  ชาวส้าน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกิตติพศ  บุญหล้า
2. เด็กชายณัฐนันท์  จินะกาศ
3. นายธีรพงษ์  เลายี่ปา
 
1. นางละเอียด  จันทร์สกุล
2. นางสาวศุภลักษณ์  ทองรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายทิวานนท์  เขาจันทร์
2. นายธนวรรณ  จันทร์ลอย
3. นางสาวนัชชา  มากมี
 
1. นางอริศรา  สุริวงค์
2. นางสาวกรวรรณ  สาลีผล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวจินตนา  แซ่ท้าว
2. นายปกรณ์พัฒน์  เรือนคำ
3. นางสาววิลัย  แซ่ว่าง
 
1. นางเกศรินทร์  มุงคุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปรมประภา  ศรีทา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สำราญจิต
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ป้อมสมบูรณ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  สมสวัสดิ์
 
1. นางสาววีนัส  น้อยสมวงษ์
2. นางสาวปิยพรรณ  ภักดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวนภัสสร  ไชยโย
2. นายสิทธิชัย  อัครยศจิรสิน
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  วงศ์ชัย
 
1. นางเกศริน  ชุมภู
2. นายสุรสิทธิ์  เทพวงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายจตุรงค์  กล้าพิทักษ์
2. เด็กชายยุทธการ  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ถุงปัญญา
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
2. นางสาวจัททร์สิมา  ตุ้ยยวง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นางสาวปรองปรีดา  ดู่แก้ว
2. นายพลกฤต  แซ่จ๋าว
3. นายสิทธิศักดิ์  สมณะช้างเผือก
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
2. นางแพรวพรรณ  รวมสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายชยาพล  จีนเพชร
2. นายรพีภัทร  วงธัญการ
3. นางสาวสุกัญญา  ตุลาทอง
 
1. นางพัทรี  ผิวบาง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เปรมทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวชุติภา  แซ่สง
2. นางสาวพนัชกร  มหาวัน
3. นายศุภณัฐ  ยะกันมูล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ก๋าคำ
2. นางสาวกุลรดา  หอมขจร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายธวัชชัย  กาหล้า
 
1. นายลิขิต  ถาวร
2. นางสาวนิศรา  พรมนาง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงนิชดา  แซ่ย่าง
2. นายมนตรี  แซ่หาง
 
1. นางสาวกัสญาริน  ย่างวินิจฉัย
2. นางสาวอัญชญารัศมิ์  กิตติรัตน์เดชา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายพัทธาวุธ  จิตตสุภา
2. เด็กชายยุคนธร  ฝั้นกาศ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ธีระแนว
2. นางฐิติรัตน์  จันทร์วัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวปริศนา  ผาแก้ว
2. นายภาคภูมิ  มะโนส้าว
 
1. นางเกศรา  บัวขาว
2. นางสาวสิรินทิพย์  เขียวธรรม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. นายจิรายุ  แซ่โซ้ง
2. นายภัคพล  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  อภัยรุณ
2. นางสาวพิมพกานต์  ดิสาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. นายกรกช  แก้วมี
2. นายสุวรรณภูมิ  พรมมา
 
1. นายกิตติ์รัฐ  ภู่เสม
2. นายนพดล  ศรีแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกิติยา  ร่มพนาธรรม
2. นางสาวนันทิชา  จันตา
 
1. นายสมศักดิ์  สัตยสถ์กุล
2. นายธนพันธ์  จอมศักดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นางสาวณัฐณิชา  สระทองพิมพ์
2. เด็กชายเดชบดินทร์  อำไพริน
 
1. นายเชาวฤทธิ์  แย้มเอม
2. นางสุภัสสร  อินสูนย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายอำนาจ  พรหมสถิตย์
2. นางสาวเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นายชินกฤต  สืบสาย
2. นางวณัฐ  หอมนาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธินิดา  พรานหล้า
2. เด็กหญิงพิจิตตรา  ทาทาน
 
1. นางสาวจุฬามณี  ฟ้าแลบ
2. นางสาวพวงผกา  ใจ๋ใจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. นายณัฐกฤต  เรืองอยู่
2. นายวิชากร  สร้อยฟ้า
3. นายศุภมงคล  ทองม่วง
 
1. นางสาวพัชรี  เที่ยงแท้
2. นายสถาพร  กิ่งวัฒนา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่ฟ่ง
2. เด็กชายอนุภัทร  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงเขมิสรา  สุธรรม
 
1. นายธนากร  แสงทอง
2. นางสาวนัยน์ปพร  เกียนเรือน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. นายคณาวุฒิ  นิลคง
2. นายปุริมพัฒน์  เบ้าทองธนานันท์
3. นายหาญณรงค์  โสภา
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทะแพทย์
2. นายวราวุธ  คำพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายจิตรกร  ยอดโพธิ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ศรีบุรินทร์
3. นายอนุวัฒน์  นิรัญประดิษฐ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แสงอยู่
2. นางปรินโญ  ยิ้มแย้ม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นางสาวภาวินี  คำเดชศักดิ์
2. นายยุคันธร  มูลข้าว
3. นายสุชาติ  หาญแก่น
 
1. นางสาววชิราภรณ์  เรืองแดง
2. นายกฤษณพงศ์  เสาสาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวกิตติยา  สมัครเขตการณ์
2. เด็กชายภัทรพล  แสนเมืองมา
3. นายวิษณุพงษ์  เสรีนิราช
 
1. นางสาวเมฆขลา  นัยเนตร
2. นางสาวเจนจิราพร  จันทร์อุป
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายทนนท์  นันทะสี
2. นายนิติภัทร  เดชวรรคณีย์
3. นายแปะดา  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นายศักดิ์ดา  ร่มมยุรี
2. นายปิยณัฐ  ก่ำแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายอรรถสิทธิ์  เจิมเฉลิม
 
1. นางสาวนฐมน  รักประยูร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายวรดร   เนตรทิพย์
 
1. นางสาวพิชญนันท์   กุลนุชิต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายศุภกิจ  แกว่นกสิกรรม
 
1. นางมนัญชญา  แก้วบุญมา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วิทยา
 
1. นางสาวณิชชา  เฉลิมเลิ้ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพรรวษา   ศรีกุณะ
 
1. นางสาวพิชญนันท์   กุลนุชิต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกนกพล  นาทัน
 
1. นางสาวณิชชา  เฉลิมเลิ้ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กชายนาวา  บัวศรี
 
1. นางอมรา  เนตรทิพย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายธนกฤต  จันทะนิล
 
1. นางอังสุมา  วิชาเหล็ก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ 1. เด็กชายชิติพัทธ์  บุญมา
 
1. นายแสนพิทักษ์  เดชานุชกระแสร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกฤตหทัย  ประเสริฐสันติสุข
 
1. นางสาวขวัญสุดา  อมรชัยสวัสดิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายกฤษณพล  พอใจ
 
1. นางอังสุมา  วิชาเหล็ก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. นายวรากร  ไชยมงคล
 
1. นางกฤษฎาภรณ์  ศรีเรืองหัด
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกาญจน์กมล  อารักษ์สกุล
2. เด็กชายจอมศึก  -
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ชัยมาทอง
2. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายก้อนหิน  แซ่หาญ
2. เด็กชายณัฐวุติ  บุตรดา
 
1. นางสาวบุษบา  สุคันธมาลา
2. นางเกษรินทร์  เทพา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กชายนัฐชนนท์  ขวาเมืองพาน
2. เด็กชายพสุธันย์  จินตะนา
 
1. นางสาวกรรณิกา  เมืองมูล
2. นางสาวมุกธิดา  สารแก้ว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มั่นเขียว
2. เด็กหญิงสุกัลยา  เรืองวิทย์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สงยาง
2. นางสาวกชมล  วันทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1. เด็กชายธิเบศ  ธรรมขันธ์
2. เด็กหญิงเขมจิรา  อิ่นแก้วน่าน
 
1. นางสาวระพีพรรณ  สมลังกา
2. นางสาวรุ่งนภา  มาลา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายภูเบศวร์  แสนหาญชัย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ชำนาญการ
 
1. นางกนิษฐา  กวาวสิบสาม
2. นายสรสิช  ป่านคำ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธิราพร  แปงขา
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  แซ่วะ
 
1. นางสาวณัชชา  กรมแสง
2. นางสาวนิภาวรรณ  ชัยมาทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กชายธนิสร  แซ่ม้า
2. เด็กชายนภัสดล  ปันทะนันท์
 
1. นางรวิสรา  อินธิยา
2. นางสาวสาธิยา  ชินะวัน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  กองแสน
2. เด็กชายธีรเทพ  เชอมือ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  บุรีแก้ว
2. นางสาวธีรกานท์  จารุวาณี
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายปิยพงศ์  คำป้อ
2. เด็กชายวัชรพล  สืบวงษ์
 
1. นางสุภาพร  น้อยเอี่ยม
2. นางสาววนิดา  ใจมุข
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพลอยประดับ  เทพา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  พลัดผล
 
1. นางพัชราภรณ์  หิรัญวงศ์
2. นางกนิษฐา  กวาวสิบสาม
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายปณชัย  สิทธิกัน
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงปาณิศา  ปาจินะรตี
 
1. นางรวิสรา  อินธิยา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายศุภณัฐ  มูลสุรินทร์
 
1. นางสาวธัญญพัทธ์  ปันธนามณีรัตน์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกาญจน์กมล  อารักษ์สกุล
2. เด็กชายจอมทัพ  -
3. เด็กชายจอมศึก  -
4. เด็กหญิงน้ำฝน  แบทู
5. เด็กชายปณชัย  สิทธิกัน
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ  แซ่วะ
7. เด็กชายวสันต์  พิสุทธิ์คงพร
 
1. นางสาวกันตณัช  วงค์คูณ
2. นางสาวณัชชา  กรมแสง
3. นางสาวนิภาวรรณ  ชัยมาทอง