งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
เรียนประธานคณะกรรมการประจำศูนย์แข่งขันและคณะกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมการแข่งขัน   
                กรณีที่นักเรียนผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมใดๆก็ตามมิได้นำบัตรแสดงตัวตนซึ่งได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนสำหรับงานศิลปหัตถกรรม  ขอให้อนุโลมให้นักเรียนสามารถเข้าแข่งขันได้  โดยยึดแนวปฏิบัติให้ครูที่ปรึกษา/ ครูผู้ฝึกสอน/ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่รับผิดชอบนำนักเรียนมารายงานตัว ท่านใดท่านหนึ่งในโรงเรียนนั้น ๆ ลงนามรับรองในแบบฟอร์มที่แนบให้นี้ เพื่อยืนยันต่อคณะกรรมการตัดสิน โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ยืนยันต่อประธานคณะกรรมการประจำศูนย์แข่งขันและคณะกรรมการตัดสิน ณ จุดแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 05:59 น.
กิจกรรมการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน (๒ D Animation) เปลี่ยนสถานที่จากโรงเรียนอนุบาล แห่งที่ 1 เป็น
สถานที่โรงเรียนอนุบาล แห่งที่ 2 ห้อง ICT 6 แทน 

** รายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์แจ้งไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วครับ**
วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08:54 น.
รายการแข่งขัน ที่ 789 และ 790   การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ทุกรายการ ( ป.1-ป.6 และ ระดับ  ม.1 – ม.3 ) ที่จะทำการแข่งขัน ใน วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
      แจ้งให้ ทุกทีม จัดเตรียม ตัวเบี้ย และเบี้ยสำรอง (กรณีตัวเบี้ยหาย) โดยทำ สัญลักษณ์เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย เพื่อใช้ในการแข่งขัน โดยคณะกรรมการจะจัด เตรียมกระดานสำหรับแข่งขัน ไว้ให้ ณ จุดแข่งขัน โดยเริ่มเข้ารายงานตัวได้ตั้งแต่ เวลา 8.30 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 04:22 น.
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ ของระบบการจัดงาน ระดับชาติ ครั้งที่ 70  จึงขอประกาศใช้ แบบฟอร์มเอกสาร การปรับแก้ไข เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ดังนี้

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-01
[WORD]   [PDF]

การแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอแก้ไขชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-02
[WORD]   [PDF]
การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-05
[WORD]   [PDF]
วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17:18 น.
๑. เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมและนำมาในวันแข่งขัน
    ๑.๑  บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีรูปถ่ายนักเรียน
    ๑.๒  บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
 สำหรับกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
    ๑.๓  ใบรับรองแพทย์/ใบคัดกรองเด็กพิเศษ สำหรับนักเรียนเรียนรวม
 
๒. เอกสารที่ต้องส่งล่วงหน้า ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
สาระ รายการแข่งขัน เอกสารที่ต้องส่ง
คณิตศาสตร์ ๑. โครงงานคณิตศาสตร์ ป.๔ - ๖ 
๒. โครงงานคณิตศาสตร์ ม.๑ - ๓  
- เล่มรายงานกิจกรรมละ ๓ เล่ม ถึง ศน.คำรณ จวนอาจ ห้องกลุ่มนิเทศฯ     และ ไฟล์​ pdf ไป​ยัง​ Line ศน.คำรณ จวนอาจ ID Line: 08 8278 2087
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑. โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง ป.๔ - ๖ 
๒. โครงงานวิทยาศาสตร์                   ประเภททดลอง ม.๑ - ๓ 
๓. โครงงานวิทยาศาสตร์                     ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.๔ - ๖ 
๔. โครงงานวิทยาศาสตร์                     ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑ - ๓
- เล่มรายงานกิจกรรมละ ๖ เล่ม ถึง ศน.เดือนกวี ทองก้อน ห้องกลุ่มนิเทศฯ   และ ไฟล์​ pdf ไป​ยัง​ Line ศน.เดือนกวี ทองก้อน ID Line: lionstar๑๖
๕. โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.๑ - ๓  - เล่มรายงาน ๔ เล่ม ถึง ศน.ประวิณ แก้วอุดรศรี ห้องกลุ่มนิเทศฯ          และ ไฟล์​ pdf ลิ้งค์ google drive ไป​ยัง​ Line ศน.ประวิณ แก้วอุดรศรี ID Line: prawin๒๕๒๖
การงานอาชีพ ๑. โครงงานอาชีพ ป.๔ - ๖  - เล่มรายงานกิจกรรมละ ๓ เล่ม ถึง ศน.ศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ห้องกลุ่มนิเทศฯ และ ไฟล์​ pdf ไป​ยัง​ Line ศน.ศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ ID Line:
siri_๕๒๙
๒. โครงงานอาชีพ ม.๑ - ๓ 
๓. การแปรรูป ป.๔ - ๖ 
๔. การแปรรูป ม.๑ - ๓ 
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ๑. โครงงานคุณธรรม​ ป.๑ - ๓  - รายชื่อโรงเรียน​ นักเรียน​ ครู​ ๑​ แผ่น
-​ แบบสรุปย่อ​ ๑​ หน้า
-​ เอกสาร​ ๓​ เล่ม
และ ไฟล์​ pdf ถึง ศน.เสาวพิศ​ อุ่นพันธ์ ห้องกลุ่มนิเทศฯ
๒. โครงงานคุณธรรม​ ป.๔ - ๖ 
๓. โครงงานคุณธรรม​ ม.๑ - ๓ 
๔. สื่อภาพยนตร์สั้น
 
- บทภาพยนตร์​ เป็นไฟล์ ไป​ยัง​
ศน.เสาวพิศ​ อุ่นพันธ์ ID Line:
๐๘ ๑๙๗๒ ๖๓๓๖
ศิลปะ ๑. นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ - เอกสารรูปเล่ม  ๓ เล่ม
- คลิปวิดีโอกระบวนการสร้างสรรค์ความยาวไม่เกิน ๓ นาทีจัดส่งพร้อมเพลงประกอบการแสดงบันทึกในรูปแบบ CD หรือ DVD หรือ Flash Drive
-เอกสาร สูจิบัตร หรือแผ่นพับ โดยมีรูปแบบและหัวข้อนำเสนอตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
 
วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 16:43 น.

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 1

ห้องคอมพิวเตอร์ ICT1 ระบบปฏิบัติการ WINDOW 7
ห้องคอมพิวเตอร์ ICT2 ระบบปฏิบัติการ 
WINDOW 10
microsoft office 2013 
(มีช่องใส่แผ่น CD/DVD ทุกเครื่อง)

โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ แห่งที่ 2

ห้องคอมพิวเตอร์ ICT5 ระบบปฏิบัติการ WINDOW 10 microsoft office 2019
(มีอุปกรณ์อ่านแผ่น CD/DVD ทุกเครื่อง)
ห้องคอมพิวเตอร์ ICT6 ระบบปฏิบัติการ WINDOW 10 
microsoft office 2019 
(มีอุปกรณ์อ่านแผ่น CD/DVD ทุกเครื่อง)

**แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม** 

การส่งไฟล์ Clip VDO การนำเสนอรายการโครงงานคอมพิวเตอร์ ให้ ส่งเป็น ลิ้งค์ Google Drive ให้ในไลน์ ศน.ประวิณ  แก้วอุดรศรี (ID Line : prawin2526) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 พร้อมเล่มเอกสาร จำนวน 4 เล่ม (ส่งที่ห้องศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1)

เบอร์โทรติดต่อ ศน.ประวิณ : 0923935141

วันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 11:55 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 181
จำนวนทีม 1,556
จำนวนนักเรียน 3,232
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,395
จำนวนกรรมการ 849
ครู+นักเรียน 5,627
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,476
ประกาศผลแล้ว 218/285 (76.49%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 356
สัปดาห์นี้ 632
สัปดาห์ที่แล้ว 3,127
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 17,138
ปีนี้ 17,139
ทั้งหมด 364,436