งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังสนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. สนามโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  
2. สนามโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
3. สนามโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
4. สนามโรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา
5. สนามโรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
6. สนามโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ)
    ณ หอประชุม รร.เทศบาล 1 (ป่าก่อดำ)
7. สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
    ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
 

 
แจ้งประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ในวัน ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์

ภาคเช้า  ประชุมกรรมการตัดสิน ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
ภาคบ่าย ประชุมกรรมการตัดสินระดับมัธยมศึกษาและรายการตัดสินควบรวมประถมและมัธยม

 
กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 (ระดับประถมศึกษาและรายการควบรวม)
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 (ระดับมัธยมศึกษา)

*** ตรวจเช็คตารางการแข่งขัน ทุกวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ***
สถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ สถานที่ สาระ/กิจกรรม การแข่งขัน
1 สพป.เชียงราย เขต 2 กิจกรรม หุ่นยนต์ สพฐ.
2 รร.ธารทองวิทยา (ป่ารวก) กลุ่มสาระศิลปะ (ทัศน์ศิลป์, ดนตรี, นาฏศิลป์) 
3 รร.อนุบาลแม่ลาว ปฐมวัย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรม คอมพิวเตอร์
4 รร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และการศึกษาพิเศษ
5 รร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว กลุ่มสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์
6 รร.ห้วยส้านยาววิทยา กลุ่มสาระการงานอาชีพและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
7 รร.เทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) กิจกรรม นักบินน้อย สพฐ.

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี   เทคโนโลยีทันสมัย 
ศิลปหัตถกรรมก้าวล้ำไกล   นำภูมิปัญญาไทยสู่สากล

คณะครู คณะกรรมการ ตลอดจนผู้มาร่วมงานสามารถจอดรถได้ที่ รพ.สต.ดงมะดะ วัดร่องห้าและในบริเวณสนามของโรงเรียนโปรดหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณถนนเพราะมีการเดินรถสองทาง
วันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 12:28 น.
ให้เตรียมเพลงการแสดงใส่แฟลชไดร์มาด้วยและให้ตัวแทน นักเรียนแต่ละโรงเรียนจับฉลากลำดับการแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 11:21 น.
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าแข่งขันนำคอมพิวเตอร์และไฟล์วิดีโอมานำเสนอด้วยตนเอง(กรณีเกิดข้อผิดพลาด)
วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 11:11 น.
หมายเหตุ ให้ผู้เข้าแข่งขันนำคอมพิวเตอร์และไฟล์วิดีโอมานำเสนอด้วยตนเอง(กรณีเกิดข้อผิดพลาด)
วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 11:11 น.
หัวข้อในการแข่งขัน ได้แก่ ปฏิบัติท่าพร้อมกันทั้งชาย-หญิง
วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 11:01 น.
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน
1. เมืองแห่งจินตนาการ
2. ท้องถิ่นของเรา
3. โรงเรียนของฉัน
หมายเหตุ จับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน
วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10:41 น.
หัวข้อในการแข่งขัน ได้แก่ 1.ธรรมชาติรอบตัว 2.ชุมชนของเรา 3.เศรษฐกิจพอเพียง 4.สัตว์โลกน่ารัก 5.โรงเรียนของเรา
วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10:16 น.
New Update

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-01
[WORD]   [PDF]
การแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอแก้ไขชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SP-02

[WORD]   [PDF]
การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร SP-03

[WORD]   [PDF]
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-04

[WORD]   [PDF]
การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-05

[WORD]   [PDF]
การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน  
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่ครูผู้ฝึกสอนเพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SP-06

[WORD]   [PDF]
              ** ผู้ประสานงานกลุ่มสาระและกิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ **
ที่ ชื่อ  สกุล สาระ/กิจกรรม เบอร์โทร
1 ศน. พรทิพา  พุทธวงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 089-5529832
2 ศน. พรมเมือง  เทวตา ศิลปะ (ดนตรี/นาฎศิลป์) 093-5763225
3 ศน. บัณฑิต  ไชยวงค์ สุขศึกษาและพละศึกษา 064-0819742
4 ศน. กังสดาล  แจ้งมณี ปฐมวัย/นักบินน้อย สพฐ. 086-1833314
5 ศน. สุวิทย์  บั้งเงิน คอมพิวเตอร์/หุ่นยนต์ สพฐ. 089-9984328
6 ศน. ณภัทร  นวลจีน ภาษาต่างประเทศ 095-6814618
7 ศน. วรลักษณ์  จันทร์เนตร วิทยาศาสตร์ 085-0291768
8 ศน. จตุพล  อุปละ ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 089-5613509
9 ศน. เสาวภา ไชยยา การงานอาชีพ 063-9741451
10 ศน. กรรณิการ์ จิตรเกษม ภาษาไทย 084-1052163
11 ศน. วารุณี  สมัคร การศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 089-5852939
12 ศน. ณัฐวุฒิ  น้อยหมอ สังคมศึกษา 080-7930527
13 ศน. นิโลบล  สุวัน คณิตศาสตร์ 087-5652768
            Line Open chat : Sillapa เชียงราย 2

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 172
จำนวนทีม 1,475
จำนวนนักเรียน 3,296
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,303
จำนวนกรรมการ 726
ครู+นักเรียน 5,599
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,325
ประกาศผลแล้ว 215/283 (75.97%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 27
เมื่อวาน 575
สัปดาห์นี้ 1,361
สัปดาห์ที่แล้ว 3,326
เดือนนี้ 27
เดือนที่แล้ว 19,888
ปีนี้ 19,915
ทั้งหมด 187,150