สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. ลำปาง ลำพูน [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงกีรัตยา   ธาราวโรดม
 
1. นายอนุสรณ์  แก้วมี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงกีรัตยา   ธาราวโรดม
 
1. นางสาวสิริญา  อุตระธานี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายทฤษฎี  ใจจุ้ม
2. นางสาวธัญญภรณ์  เนตรสัก
3. นางสาวธัญญาเรศ  ปินไชย
4. นางสาวธัญลักษณ์  คำปันนา
5. นางสาวนิชาภัทร  สนิจนัตร์
 
1. นางสาวณัฐพร  เทือกเถาสาร
2. นางสาวณ อร  โภคะสมบูรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกนกกาญจน์  แปงชัย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ญาณตาล
3. นายกฤติวุฒิ  กิติ
4. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงบุริมทิศ
5. นายก้องตระการ  จันทร์แก้ว
6. นางสาวขวัญข้าว  ไพรกลิ่นวัฒนา
7. นางสาวจีรนันท์  มะโน
8. เด็กหญิงฐิติยารัตน์  ฉางข้าวพรหม
9. เด็กหญิงณัฐวรา  รอดบุญธรรม
10. นายธนกร  เพียรไป
11. นายธนกฤต  พินพวง
12. นายธนวัฒน์  ทานกระโทก
13. เด็กหญิงธัญรดี  ปัญญายิ่ง
14. เด็กหญิงธัษนัน  ณ แก้ว
15. นายนฤเบศร์  อินวัน
16. เด็กหญิงนัดตะวัน  คำพิลา
17. นายนัทธพงศ์  ปาลี
18. นางสาวบุญญิสา  โสภา
19. นางสาวปัทมาสน์  ญาณรังษี
20. นางสาวปารย์ปวีร์  สายทิ
21. นายพงศ์ภรณ์  ภูมิพันธ์
22. นางสาวพิมพ์มาดา  กับปุละวัน
23. นายพีรพงศ์  ใจสุยะ
24. นายพีรพัฒน์  เสนธรรม
25. นายภัทรกริช  สิทธิวงค์ษา
26. นายภัทรโชติ  สุนันต๊ะ
27. นางสาวภิญญาพัชญ์  วงศยา
28. นายภูมิพัฒน์  อุตศิลป์
29. เด็กหญิงมนัญชยา  คำพินิตย์
30. นางสาวรัชฎาภรณ์  ไชยเสน
31. เด็กหญิงวรรณษา  ทาสีคำ
32. นายวิชชากร  งามกาศ
33. เด็กหญิงวิมลสิริ  หมื่นสิทธิโรจน์
34. เด็กหญิงวิลาศิณี  พรมแปง
35. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เนตรน้อย
36. นายสรวิชญ์  สุขเกษม
37. นางสาวอภิชญา  กิติ
38. นางสาวอรปรียา  สมพันธ์
39. นางสาวอารีวรรณ  กันธิยา
40. นางสาวเบญจมาศ  จันทิมา
 
1. นายวิเศก  บุญอุปละ
2. นายวีรชัย  ยะธะนะ
3. นายวรวิทย์  กิตติวรรณ
4. นางสาวรัชตา   หอเจริญ
5. นายธนาวัฒน์  กวีศิริพัฒน์
6. นายทรรศนันทน์  กันทะอินทร์
7. นางสาวอนัญญา  จันทรัตน์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรโส
 
1. นางสาวศรภัครัศศ์  ยะอะนันต์
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐชนน  ชุมภูกาศ
 
1. นายชรินทร์  จีนดร
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นางสาวนันทกานต์  จักร์แก้ว
2. นายนากนาคร  สีดำ
3. นายวุฒิศักดิ์  มณีชัย
4. นายสถาพร  วงศ์จันทร์ต๊ะ
5. นายอนิรุธ  ใจสูง
 
1. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
2. นายศักดิ์นรินทร์  รักอ่อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจิตธนา   รัตนแจ่ม
2. นายธนัท  กาตาสาย
3. นางสาวบุณยานุช   ยอดจักร์
4. นายปวริศ   กุลณามาก
5. นายภูมิรพี   กันแจ่ม
6. นายวชิรวิชญ์   สุภาติ
7. นางสาววรินทร   รุ่งเรือง
8. นางสาววริษา   วัฒนกสิกรรม
9. นายวุฒิภัทร   พิญยาหลวง
10. นางสาวศศิกร   ดุลยรัตนชัย
11. นางสาวศุภักจิรา   สมบูรณ์ชัย
 
1. นายวสันต์   วีระโพธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรางคณา   มณีจักร
3. นายจารุณ   พลเดช
4. นายวิทยา  เรือนอินทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวราชาวดี   เกษรพรม
2. นางสาวหทัยรัตน์   นาคเส้า
 
1. นางณัชชา   เตจะโสด
2. นางสาวสายฝน   ส่องศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.15 ทอง 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายธนาวุฒิ  ศรีวิชัย
2. นางสาวพรธิวา  กัญญาจารี
 
1. นายยุทธนา  เรือนสุภาธง
2. นางรุ่งอรุณ  รักราชการ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายจิตริน   ปัญญาคำ
2. นายณัฐกฤต   ลำพุทธา
 
1. นายปรีดา   ยะธิมา
2. นางสาวดุษฎี   วัฒนคามินทร์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายสุทธิภัทร์  ซ้อนฝั้น
 
1. นายวรวิทย์   กิตติวรรณ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวจิตราวรรณ  กาวี
2. นางสาวฉัตราภรณ์  สุขวุ่น
3. นางสาวทีฆรัต  สว่างโปธา
4. นางสาวปาริชาต  ตุงคณาคร
5. นางสาวสุนิตา  ปารีชัย
6. นายเจตวรรณ  ณ ลำพูน
 
1. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
2. นางบังอร  ลังการ์พินธุ์
3. นายกิตติบุญ  ลังการ์พินธุ์
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กชายจักรธร  คงธนพงษ์เดชา
 
1. นายสุทธินันท์  ญาณะตัน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นางสาววรรณวิสา  สิทธิวงศ์
 
1. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
 
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวฉันทนิษฐ์  ไชยวงศ์ผาบ
2. นางสาวภัทรธิดา  ศรีนวลใหญ่
3. นายเศรษฐพงษ์  สุธีรางกูร
 
1. นายพิชิต  คำบุรี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายปาราเมศ  มูลชีพ
2. นางสาวเนตรชนก  วิเศษสินธุ์
 
1. นางสาวกวิลัยพร  พันธ์ศิริ
2. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กันทะวัง
 
1. นางสาวรัชตา   หอเจริญ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวนภสร   ศรีไม้
2. นายวรภพ   เกิดทองสุก
 
1. นางณัชชา   เตจะโสด
2. นายดนชัย   วุฒิเสน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายบุญทวี   สวัสดิ์ไชย
 
1. นายธีรดลย์   สามัคคี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง 13 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายอธิคม  ใจศรี
 
1. นายวิเศก  บุญอุปละ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชนัดพล  แสงท้าว
2. เด็กชายธนทัต  ป้องแก้ว
3. เด็กชายบรรยัญ  แซ่วะ
4. เด็กชายพงศ์พิศ  ปันโนจา
5. เด็กชายพงษพันธ์  สกุลชัยลี
6. เด็กชายวัฒนชัย  เกิดปาน
7. เด็กชายอุโดมโชค  หาญจิรวัฒนา
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลีลาศิลธรรม
 
1. นายดนุพงษ์  ตาเจริญเมือง
2. นายธนวัฒน์  สิทธิตัน
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  วงศ์สิงห์
2. เด็กหญิงณัชชา  ทาจิตราวัขร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยะหล่อม
4. เด็กหญิงภาวิตา  ก้างทุน
5. เด็กหญิงรัชนีกร  เตชะวงค์
6. เด็กหญิงวรวลัญช์  โอฬารสิริเจริญ
 
1. นางบังอร  ลังการ์พินธุ์
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
3. นายกิตติบุญ  ลังการ์พินธุ์
 
24 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. นายศรยุทธ  ขนาดกตัญญู
2. นางสาวสิราวรรณ  ศรีมะณี
3. นายเทวฤทธิ์  แสนสะวะ
 
1. นางสาวจันทนา  ชัยชนะ
2. นางสาวอรพรรณ  คำกาศ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.6 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกุลสตรี   สมพงษ์
2. นายนภัสกร   ปลาสุวรรณ
3. นางสาวนลัทพร   ไชยพูน
4. นางสาวนิภาดา   น่วมพันธ์
5. นางสาวประวาลปัทม์   พิทาคำ
 
1. นายศรายุทธ   ใจพล
2. นายอนุชิต   จอมคำ
 
26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง 19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธนภัทร  กันทะวารี
2. นางสาวนิรชา  มะโนวรรณา
3. นางสาวปภาวรินทร์  วงศ์บุตร
 
1. นางสาวมณีชญา  กัณทวีชัย
2. นางสาวธิดาพร  อัมรากูล
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายจตุรภัทร  มุกดา
2. นางสาวมณัชชา  มะกอกคำ
3. นางสาวศศิวิมล  สายเครื่อง
4. นางสาวศิริวิมล  ไชโย
5. นายสุจินต์  ไชโย
 
1. นายกิติศักดิ์  ภูมิภักดี
2. นางสาวณพชร  พัฒนเมคิน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงปิยธิดา   แซ่โต๋ว
 
1. นายอุเทน   ศรีตระกูลวงค์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปภาวรินทร์   สุภาคำ
 
1. นางสุภารัตน์   วังพฤกษ์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกัลยากร  ขัดคำ
2. นางสาวกานติศา  สุภายอง
3. นางสาวกิติญาดา  โวหาร
4. นางสาวจิรัฐติกาล  ปาระมีโชค
5. นางสาวนรีกานต์  กุนะคำ
6. นางสาวปโยธร  น้อยหมอ
7. นางสาวพณิชา  ปาลี
8. นางสาวรุ่งรักขณา  กองอรินทร์
9. นางสาววรัชญา  อารินทร์
10. นางสาววิลาสินีย์  ปู่แก้ว
 
1. นายวรวิทย์  ใจบุญ
2. นางสาวอรวรรณ  กันทะพงศ์
3. นายภาสกร  เต็มขันท์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.95 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายณัฐพงษ์  แซ่เห่อ
2. นายธงชัย  แซ่จาว
3. นายนายกวีศักดิ์  กลิ่นกุหลาบไพร
4. นายนายกันตพงศ์  จินะกะ
5. นายนายประกาศเกียรติ  แสงสอนทวีศักดิ์
6. นายเฉลิมชัย  วงคชัยนาท
 
1. นายปฏิวัติ  ศรีทิพย์ศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพงษ์  ขัดสี
 
32 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.33 ทอง 24 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กชายธิติสรณ์   อุตจี้
2. เด็กชายศิริโชค  ญาติฝูง
 
1. นายคงเดช  ขัดผาบ
2. นางณัฐกานต์  นันตากาศ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.8 ทอง 6 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นางสาวอัมนา  เรียส
 
1. นางนัดดา  ช่ำชอง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกฤตติกานต์  ชูพันธ์
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   ปาบุ่ง
3. เด็กหญิงชาลิสา   นันทะนา
4. นายธนวัฒน์   ศรีวิชัยศักดิ์
5. นายธนาโชติ   ใจแจ้ง
6. เด็กหญิงธัญญรัศม์   ทองกลาง
7. เด็กหญิงธันยรัตน์   ธรรมอานนท์
8. นางสาวบุญทิพ   ธรรมชาติ
9. เด็กหญิงวัชรีย์   วงศ์ตันกาศ
10. นางสาวอภิชญา   จองสม
 
1. นายวสันต์   วีระโพธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรางคณา   มณีจักร
3. นายจารุณ   พลเดช
4. นายวิทยา   เรือนอินทร์
 
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายปริญญา  มูลทองแดง
2. เด็กชายพายุภัทร  บุญท้าวแก้ว
 
1. นางสาวณัฐกานต์  กาบศรี
2. นายธรณิช  เมืองมูล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวพรเทพทอง  รุ่งธนาวาที
 
1. นางสาวรัชตา  หอเจริญ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายถิรวุฒิ   พวงบุบผา
2. นางสาวนันท์นภัส   จิโน
 
1. นายดนชัย   วุฒิเสน
2. นางณัชชา   เตจะโสด
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงกรประวีณ์   สีงาม
2. เด็กชายกอร์ปพงษ์   อุปรัตน์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์   ก๋องพนัสสัก
4. เด็กชายจตุภูมิ   สิทธิโน
5. นายณัฐวุฒิ   สุภนัส
6. เด็กหญิงณิชาภา   ศรีสุข
7. เด็กหญิงทักษพร   ทองประเสริฐ
8. เด็กชายบรรณวิชญ์   ศรีบูชา
9. นางสาวอรไพลิน   ยศน่าน
10. เด็กหญิงแพรพรรณ   กอตะละ
 
1. นางสาวพรศิลป์   มโนเพ็ญ
2. นางสุพรรษา   เที่ยงสิริกูล
3. นางเขมภร   ปินตาปิน
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84.8 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายธนพล  แซ่ห่าง
2. นางสาววิภาดา  จิตใจเมตตา
3. นายสมบูรณ์  แซ่เฮ่อ
4. นายสุรเชษฐ์  ยอดยิ่งหทัยกุล
5. นายอภิชาติ  เลาเสอ
6. นายเกียรติศักดิ์  เลาว้าง
7. นางสาวเจนจิรา  ห้วยกาเหว่า
8. นางสาวเรณุมาศ  วนการสวัสดิ์
 
1. นายณัฏฐาณิพล  ก่ำศรี
2. นางรัชนี  ตันมิ่ง
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงดวงกมล  เทพวงค์
 
1. นางสาวลีลาวดี  ปละอุด
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คำกาศ
2. เด็กหญิงนุ  ลุงทุน
3. เด็กหญิงภู  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวจันทนา  ชัยชนะ
2. นางสาวอรพรรณ  คำกาศ
 
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธนภัทร  มหาพรหม
2. นายพิธิวิท  เนตรคำยวง
 
1. นางณภัค  ฐิติมนัส
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวจิดาภา  เลาหมู่
2. นายชนภัทร  สุขประเสริฐ
3. นายวิวรรธน์  เชาวนะ
 
1. นางพรรณภา  ด้วงทอง
2. นางสาวมนัส  จันเดช
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  เมืองห้อม
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวนันทิกานต์  ยองสุวรรณ์
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงศุภสุตา   ปัญญาปิง
 
1. Mrs.Jenny Padigo  Abaring
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงขวัญนรี  พึ่งธรรม
2. เด็กหญิงณัฐชา   วงค์วิริยะ
3. เด็กชายพร้อมลักษณ์   นาคเสน
4. เด็กหญิงวิณิชชา   เกตุเพ็ชร
5. เด็กหญิงเมธาวี   จะเชา
 
1. นางสาวธัญกมล   บุญยะสิงห์
2. นางสาวกัญญาวีร์   สุริยะ
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงชนกนันท์  โท๊ะทองซิว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทยา
3. เด็กหญิงเปรมนีย์  คำยอง
 
1. นางสาววราภรณ์  ใจสม
2. นางสาวสุนิษา  จำปาศรี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.17 ทอง 10 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวนันทิกานต์  ยองสุวรรณ์
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายกันตพัฒน์  หมื่นอภัย
2. นายทุน  กอย่า
3. นายสงกรานต์  ลุงสาม
 
1. นายเกรียงไกร  ปันดอน
2. นางสาวสุดารัตน์  สุจา
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.33 ทอง 15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนันท์นลิน   อุตอุโมงค์
2. เด็กหญิงภัทรวดี   แปงกันทา
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์   ธิมายอม
2. นางสาวพัชรนันท์   รักสถาน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง 9 โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" 1. เด็กชายจาย  ลุงจาม
 
1. นายอนุชา  ฝ่ายนิพนธ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนรมน   จินาเดช
2. เด็กหญิงปริยาภัตร   พรหมเสน
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   อุนจะนำ
4. เด็กชายยศสรัล   ปัญญาธิ
5. เด็กหญิงศุภชยา  มายาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย   ตั้งตรง
2. นายอนุพงษ์   วรรณภิระ
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายตาล  ลุงยี่
2. เด็กชายอาณาจักร  ปะวรรณะ
3. เด็กชายแสงหาญ  ลุงคำ
 
1. นายทศปธน  พุทธิมา
2. นายอนันต์  จันทร์เพ็ญ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.4 ทอง 24 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวธนภรณ์  ทองเริ่ม
2. นางสาวพิมพ์มาดา  ธิตา
3. นางสาวสิริกาญจน์  ประเสริฐธนพล
 
1. นางสาววราภรณ์   ใจสม
2. นางสาวณัฐธยาภรณ์   บุญญผลานันท์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกมลชนก   นพเจริญ
2. เด็กชายกฤชพงษ์มิณฎ์   อินต๊ะปัน
3. เด็กชายกล้าตะวัน   สิทธิกัน
4. เด็กชายกิติศักดิ์   โยฮันเลาะ
5. เด็กหญิงจิรัญญา  บุญสม
6. เด็กหญิงชนินาถ   อะทะไชย
7. เด็กชายชลพัฒน์   มูลย่อง
8. เด็กชายณัฏฐ์นิรุตถ์  แก้วสีนวล
9. เด็กหญิงณัฐกาญ   จันดา
10. เด็กหญิงณัฐณิชา   ดวงทากาศ
11. เด็กชายณัฐนนท์   จันดา
12. เด็กชายธนกร   ทองซิว
13. เด็กชายธนชาติ   ญานะรังศรี
14. เด็กชายธนากร   ใจพิงค์
15. เด็กชายธนาคิมห์  เป็งวารินทร์
16. เด็กชายนิฐิกร   คำโสภา
17. เด็กหญิงปวริศา   จิตรเกื้อกูล
18. เด็กชายปิยสวัสดิ์   สิริทองบุญนาค
19. เด็กหญิงปุณยนุช   แซ่ฟ่ง
20. เด็กชายพรหมพิริยะ   เพ็ญสิทธิ์
21. เด็กชายพสธร   หาญขว้าง
22. เด็กชายพิชญะ   มาฆะ
23. เด็กชายพีรพัฒน์   สุยะใหญ่
24. เด็กหญิงภัคจิรา   ทาโสด
25. เด็กชายรชต   ซางสุภาพ
26. เด็กหญิงวรรณภา   คำภีละ
27. เด็กหญิงวรัญญา   เปลี่ยนสุภา
28. เด็กชายศาสตรา  สุทธปรีดา
29. เด็กชายสิรธีร์   มะกอกคำ
30. เด็กหญิงสิริขวัญ   อินสอน
31. เด็กหญิงสุกัญญา   แก้วแสง
32. เด็กหญิงสุพรรณษา   คำภีร์
33. เด็กชายอธิษฐาน   ปิ่นเจริญ
 
1. นายวสันต์   วีระโพธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรางคณา   มณีจักร
3. นายจารุณ   พลเดช
4. นางสาวณิชา   แสนไชย
5. นายณัฐพล   แก้วกาศ
6. นายวิทยา   เรือนอินทร์
7. นายวรวิชญ์   จินดาธรรม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธนพร   ยารังษี
 
1. นายรุ่งโรจน์   สัมฤทธิ์เปี่ยม
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84.83 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวพิมพ์วิภา   กิ่งจันทร์
 
1. นายรุ่งโรจน์   สัมฤทธิ์เปี่ยม
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง 14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายปุญญพัฒน์   ปินตาดง
2. นายภานุวัฒน์   กุลภาณุเดช
 
1. นางสาวณัฐพร   เครือแก้ว
2. นางสาวพัชรนันท์   รักสถาน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจิรประภาภรณ์   พานเหล็ก
2. นางสาวณหทัย   จินะกาศ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์   ณ เชียงใหม่
4. นางสาวธิติมา   ชมภูงาม
5. นางสาวปวริศา   โยธา
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   คำลือ
2. นางสาววาสนา   เกี๋ยงแก้ว
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกฤษณพล   เหมือยรินทร์
2. นายจักรพงษ์  นาเมืองรักษ์
3. นางสาวณัฏฐณิชา   กาวิจา
4. นางสาวนารถชนก  สุดชนะ
5. นายปัญญากร   จินามา
6. นางสาวภัทรธิดา   ท้าวยศ
7. นายภูริณัฏฐ์   มีบุญ
8. นางสาวศศิธร   ไชยศรี
9. นายสาริน   จันเทมา
10. นางสาวสิริณัฏฐ์  ทิตตา
 
1. นายยศศักดิ์   นุชหรั่ง
2. นางสาวกุสุมา   ดงสงคราม
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86.5 ทอง 7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กชายภูมิพอเพียง  บุญสะอาด
2. เด็กชายวชิระ  บัวสุวรรณ์
 
1. นางวราภรณ์  สุกัณศีล
2. นางสาวกมลชนก  แสนกันทา
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พวันนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรสร  แปงใจ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. เด็กชายชัชนันท์  ลุงแสง
2. เด็กหญิงชาลิสา  ลุงคำ
3. เด็กหญิงมอญ  ลุงออ
 
1. นางสาววรางคสิริ  ทองไชย
2. นางสาวสายอรุณ  โพธิศาสตร์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวมนัสนันท์  ติสิงห์
2. นางสาวเสาวนีย์   พ่อพันดร
 
1. Miss Lee  Jinyoung
2. นางสาวอรวรรณ   โคตรภูเขียว
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพชรพล   อ๊อดเดช
 
1. นายอนุชา   น้ำปี้
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. เด็กหญิงกุมภา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงจารวี  ศรีพรม
3. เด็กหญิงจิตสุภา  แก้วจันทร์
4. เด็กหญิงฉัตรตรียา  อินตา
5. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศชัยกิตติกุล
6. เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ไชยอิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงนรีกานต์  บุญมาเปียง
8. เด็กหญิงนุชวรา  จันทคราม
9. เด็กหญิงพจนา  รัตนายืนยง
10. เด็กหญิงศลิษา  สำเนียงใหม่
11. เด็กหญิงสุภัสรา  ใจสิงห์แก้ว
12. เด็กหญิงอุมาภรณ์  เมฆขุนทด
 
1. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
2. นายบันเทิง  ลาภเกิด
3. นางสาวทัศนีย์  บุญสุข
4. นางสาวอภิจารินทร์  มาปินตา
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายพุฒินาท   เนตรแสนศรี
 
1. นางสาวสมัชญา   ด้วงรัตน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายธนพัตน์   ใฝ่กุศลอภิชน
2. เด็กชายบรรจง  เราเฒ่า
3. เด็กชายไพบูลย์  แสงยะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์เทพ  บาลนคร
2. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายศุภกฤต   จอมก่า
 
1. นางสาวโปรยทอง   แซ่แต้
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. นางสาวกาญทิวา   พรหมเสน
2. เด็กหญิงกุมภา  แซ่ม้า
3. นางสาวจารวี   ศรีพรม
4. นางสาวณัฏฐพรรณ   ไชยอิ่นแก้ว
5. นางสาวนันทิพร   แสงท้าว
6. นางสาวนุชวรา  จันทคราม
7. เด็กหญิงพจนา  รัตนายืนยง
8. นางสาวพรพิชชา   ปกรสิทธิ์
9. นางสาวรัตนาวดี   แก้วยัง
10. เด็กหญิงศลิษา   สำเนียงใหม่
11. นางสาวสุภัสรา  ใจสิงห์แก้ว
12. เด็กหญิงอุมาภรณ์  เมฆขุนทด
 
1. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
2. นายสรศักดิ์  ทองสุข
3. นางสาวเครือมาส  หอมนวล
4. นางสาวธฤต  อนันต์ไชย
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกัญญารัตน์  เตอะสกุล
 
1. นายอำนาจ  เดชาสวัสดิ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวนันทวรรณ   อภิวงค์งาม
 
1. นายไกรสร   วงศ์วิวัฒน์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายกสิน  ค้างคีรี
2. นายนครินทร์  ปัญโญใหญ่
3. นางสาวแอนนา  คีรีกนกเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์เทพ  บาลนคร
2. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  ใจแก้ว
2. เด็กชายศรัณยพงค์  ปาลีกาศ
3. เด็กหญิงเนตรขวัญ  เขื่อนเมือง
 
1. นายเกรียงไกร  ปันดอน
2. นางดวงพร  แก้วสุข
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายกวินภพ   พวงมาลัยสร้อย
2. นางสาวพิมลนาฏ  สุขสามปัน
3. นางสาวภัทรธิดา  วิภารักษ์
4. นายภูรินทร์   สุขมั่น
5. นางสาวอาจรีย์   บัวอ่อน
 
1. นางสาวรัชนก   สิทธิบาล
2. นางสาวอรวรรณ   โคตรภูเขียว
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 22 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   นามสาม
2. เด็กชายออมทรัพย์   เปทา
 
1. นางสาวจิราวรรณ   ม่วงจันทร์
2. นางประภัสสร   พรมคำตัน
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. เด็กหญิงกาญทิวา   พรหมเสน
2. เด็กหญิงกุมภา  แซ่ม้า
3. เด็กหญิงจารวี  ศรีพรม
4. เด็กหญิงจิตสุภา   แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงฉัตรตรียา   อินตา
6. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศชัยกิตติกุล
7. นายณัฏฐพรรณ   ไชยอิ่นแก้ว
8. เด็กหญิงนุชวรา  จันทคราม
9. เด็กหญิงพจนา  รัตนายืนยง
10. เด็กชายศลิษา  สำเนียงใหม่
11. เด็กหญิงสุภัสรา  ใจสิงห์แก้ว
12. เด็กหญิงอุมาภรณ์  เมฆขุนทด
 
1. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
2. นายบันเทิง  ลาภเกิด
3. นางสาวทัศนีย์  บุญสุข
4. นางสาวนภาพร  พิมพิรัตน์
 
79 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชนกนันท์   ตันกาบ
2. นางสาวดากานดา   มูลรังษี
3. เด็กหญิงพรลักษณ์   ศรีกันทะวงค์
 
1. นางรัตนา   ซุกซอน
2. นายเสมือน   สายศร
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. นางสาวกาญทิวา  พรหมเสน
2. เด็กหญิงกุมภา  แซ่ม้า
3. นางสาวจารวี  ศรีพรม
4. นางสาวณัฏฐพรรณ   ไชยอิ่นแก้ว
5. นางสาวนันทิพร   แสงท้าว
6. นางสาวนุชวรา  จันทคราม
7. เด็กหญิงพจนา  รัตนายืนยง
8. นางสาวพรพิชชา   ปกรสิทธิ์
9. นางสาวรัตนาวดี   แก้วยัง
10. เด็กหญิงศลิษา  สำเนียงใหม่
11. นางสาวสุภัสรา  ใจสิงห์แก้ว
12. เด็กหญิงอุมาภรณ์  เมฆขุนทด
 
1. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
2. นายบันเทิง  ลาภเกิด
3. นางสาวทัศนีย์  บุญสุข
4. นางสาวมล  จันตา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัฐชาลักษณ์   เจริญสม
 
1. นายไกรสร   วงศ์วิวัฒน์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 9 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนภัส  ปันธุ
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวปัญญาพร  มณฑา
2. นางสาวสิรภัทร  พิมปัดชา
3. นางสาวอัญชลี  เลาลี
 
1. นายวิทยา  ขอสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีไวจิตร  ณ ลำพูน
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  กาสุยะ
2. นางสาวส่องแสง  ลุงวิซะ
3. นางสาวเกตุณรินทร์  เนตรสัก
 
1. นางยุวดี  พรหมนิล
2. นางบุญจันทร์  อินทรีย์
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายชยางกูร   จอมขันเงิน
2. นายชวนากร   เจนกิจ
3. นายธรรมยุทธ์   โกมุทศิริกุล
 
1. นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 97 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณัฐพงศ์   คำพูน
2. เด็กชายธนกฤต   อินจำนงค์
3. เด็กชายอชิรวัธน์   จงวาณิชยกุล
 
1. นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
2. นายธนวุฒิ  นาตะโย
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐชา   ศรีเลศิลป์
2. นางสาวสิรินทรา   เตจ้ะ
3. นางสาวอัฐภิญญา   ใจมา
 
1. นางบุณยนุช   ใจบันทัด
2. นางสถิรดา   กิติเวียง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายกฤษณพล  ลี้ตระกูล
2. นางสาวจิรัชญา  วงค์จันทร์ต๊ะ
3. นายณัฐพงษ์  ใจนิด
4. นายณัฐพนธ์  อุทธิยาเส้า
5. นางสาวณิศรา  ไชยวังษา
6. นางสาวธัญญาภรณ์  ยาวีระ
7. นางสาวฝากขวัญ  สุวรรณศิริสุข
8. นายพัชรพล  เกตุพิจิตร
 
1. นางดวงแก้ว  เทพสุวรรณ
2. นายณัฐพงษ์  สิทธิสอน
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวพินทุกานต์  บุญเทพ
2. นายพีรณัฐ  ธิวงษา
 
1. นางดนยา  ใจปัญญา
2. นางพรพรรณ  ตันทะเขตร์
 
90 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงจตุพร  นาชัย
2. เด็กหญิงดาริศรา  จักขุเรือง
3. เด็กชายสรวิศ  แสงหงษ์
 
1. นายบรรเจิด  คุรุกิจ
2. นางสาวเอื้อมเดือน  ปินตาวะนา
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวอนัญญา   แพน้อย
2. นางสาวอมลรดา   ภคบวร
 
1. นางสาวมณีรักษ์   เอ็นเมืองเหล็ก
2. นายเสกสุกฤษฏิ์   กันธรรม
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 96 ทอง 5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธัญ   วงศ์วาร
2. นายพุฒิพงศ์   วงศ์จันทร์ติ๊บ
3. นายวัชรากร   อินศรี
 
1. นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกัลยกร  ปัญญามา
2. เด็กชายคณพล   พรมภาพ
3. เด็กชายนิพิฐพนธ์   สินธนาวีวงศ์
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   พยัคฆันตร์
 
1. นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
2. นายธนวุฒิ  นาตะโย
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.8 ทอง 8 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกษิรา  มูลกาวิน
2. นางสาวชัญญา  สอนประสม
3. เด็กหญิงปลายฝัน  ปินตา
4. นางสาวสุชานรี  คิดดี
5. นางสาวอภิชญา  ด้วงเขียว
6. เด็กหญิงไอยวริญท์  เนตรเกลี้ยง
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  อิกำเหนิด
2. นางอรุณจันทร์  มะโนเพียว
3. นายจารุพงศ์  ไพสิฐสิริรักษา
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ศรีนวล
 
1. นายธีรดลย์  สามัคคี
 
96 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  อุประกุล
2. นายปฏิพล  ดวงเกิด
3. นางสาววรารัตน์  พ่วงสำเภา
 
1. นายบรรเจิด  คุรุกิจ
2. นางสาวเอื้อมเดือน  ปินตาวะนา
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายจิรายุทธ   มูลคำ
2. นายพรรษา   อินทวงศ์
3. นายภูตะวัน   ณะอ๋อ
4. นางสาวสุพิชญา   มังคลาด
 
1. นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
 
98 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 23 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปุกปัน
2. เด็กหญิงวิภาสิริ  รักภักดี
3. เด็กหญิงอชิรญา  ยะมูล
 
1. นางดาวรุ่ง  อินทนนท์
2. นางธัญญารักษ์  พันนาม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวชนกชนม์   หมดมลทิน
2. นางสาวนัสนันท์   สุภาติ
3. นายสหพงศ์   ปัญจบุรี
 
1. นายทันฤทธิ์   อินทรีย์
2. นางมาลัย  สายหลาน
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายณัฐพนธ์   มณีขัติย์
 
1. นางสุภารัตน์   วังพฤกษ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนภสร  เธียรจตุพร
2. นางสาวศิริพรรณ  แสงบุญเรือง
3. นางสาวหฤทัย  รุจิระถาวรวิทย์
 
1. นางพรรณภา  ด้วงทอง
2. นางสาวมนัส  จันเดช
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธัญชนก  กัณทา
 
1. นางสาวกาญจณา   ปันวารี
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงศุภรดา  เจตน์ศักดา
 
1. นายสุธีร์   จิตหาญ
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายธนกร   วิรัชลาภ
2. นายพีรพัฒน์   วิบุญมา
3. เด็กชายสิทธา   พรหมเทศน์
 
1. นางนภัสสร   วงศรีคุณถาวร
2. นายดนชัย   วุฒิเสน
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73.3 เงิน 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงเมธปรียา   พัดวี
 
1. นางสุภารัตน์   วังพฤกษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายทักษ์ดนัย  ค้างคีรี
 
1. นายอนุสรณ์  แก้วมี
 
107 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายณธกร  ธนุรธรณ์
 
1. นางสาวธมนวรรณ  สูตรเลข
 
108 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธนวิชญ์  ทองชัย
2. นางสาวพัชราภา  ศรีนวลใหญ่
3. นายโรจนัสถ์  สุวรรณเรือง
 
1. นางณัฐรินีย์  วัฒนาพันธุ์
2. นางจิราวรรณ  ธรรมยศ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.17 เงิน 17 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกนกวรรณ  กมลรัตนโยธิน
2. นางสาววณิชยา  เหล่าเขตกิจ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธะพงศ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายปภังกร   ประดิษฐ์วรกุล
2. นายสหัสวรรษ   สอนดิษฐ์
3. นายเจตพงษ์   สิมาขันธ์
 
1. นางนภัสสร   วงศรีคุณถาวร
2. นายปรีดา   ยะธิมา
 
111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวจริญา  ชมพูพล้อย
2. นางสาวทอตะวัน  วิระพฤกษ์
3. นางสาวเก็ดถะหวา  อุ่นนันต์
 
1. นายชินภัทธ์  เดชผล
2. นางชนกนันท์  ทะนานแก้ว
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 17 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิ่ง  ปากน้อย
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  สุริยะมะโน
3. เด็กหญิงชาลินี  พงสปิน
4. เด็กหญิงณภัทรษร   สิทธิวงศ์
5. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  อุดมทิพย์
6. เด็กหญิงนภัสสร   ยวงคำ
7. เด็กหญิงผไทมาศ  ประสาท
8. เด็กหญิงสุชัญญา  งามเลิศ
9. เด็กหญิงสุพิชญา  คำมูล
10. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ธรรมแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  จี้รัตน์
2. นายโชติ  สมบูรณ์นอก
3. นางสาวกันยาวีร์  โสลา
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 28 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กชายกิตติกร  กันธรรม
2. เด็กชายนันทพงศ์  ลุงออ
 
1. นายวรพงศ์  แสนสิงห์
2. นายจักรพงค์  คำปัด
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 74.2 เงิน 21 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  เมืองชุม
2. นางสาวณัฐกานต์  แก้วมะคำ
3. นางสาวปิยธิดา  วรรณา
4. นางสาววรินธร  ตันเส้า
5. นางสาวสุณิสา  วงค์สุวรรณ์
6. นางสาวอัมฑิกา  รอบคอบ
7. นางสาวอ้อมใจ  แสนดี
8. นางสาวเบญจรัตน์  ตูตีจีน
9. นางสาวเสาวรจน์  นันตา
10. นางสาวเสาวลักษณ์  นันตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดา  จี้รัตน์
2. นางกรวรรณ  ธิโปธิ
3. นางสาวสิริวิมล  แข็งแรง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 79.25 เงิน 15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายธนภูมิ   แก้วพงค์
 
1. นางสาวอัจจิมา   ศิริสูตร
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายฐิติภัทร   อุดแจ่ม
2. นางสาวภัทรธิดา   ธิพฤกษ์
3. นางสาวอภิญญา   คำวิโรจน์
 
1. นายปรีดา   ยะธิมา
2. นายธนวุฒิ   นาตะโย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 75 เงิน 7 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวณัชชานันท์   กันทะวงค์
 
1. นายไกรสร   วงศ์วิวัฒน์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" 1. นายอธิวัฒน์  จ้อยหล้า
 
1. นายอนุชา  ฝ่ายนิพนธ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.66 เงิน 27 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายหลาวแดง  หน่อคำ
 
1. นายอนันต์  จันทร์เพ็ญ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พวันนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรสร  แปงใจ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 12 โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" 1. นางสาวเอมิกา  รุ้งทอง
 
1. นางสาวธารทิพย์  วงศ์สมศักดิ์
 
122 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 22 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   เสียวกสิกรณ์
2. เด็กหญิงธัญชนก   มั่งมูล
3. เด็กหญิงพัชริดา   แซ่ตั้ง
 
1. นางสุทธิพร   เกียรติวิภาค
2. นางสาวจันทร์ประภา   เตจาคำ
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 1. เด็กหญิงวิภาพร  โหมดเทศ
2. เด็กหญิงศลิษา   สำเนียงใหม่
 
1. นายสิทธิชัย  คำชามงคล
2. นายบันเทิง  ลาภเกิด
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77 เงิน 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกนกกาญจน์  แปงชัย
2. นายกฤติวุฒิ  กิติ
3. นายธนกฤต  พินพวง
4. นายปัทกร  ใจจิตร
5. นางสาวพรเทพทอง  รุ่งธนาวาที
6. นางสาวพิมพ์มาดา  กับปุละวัน
 
1. นายวิเศก   บุญอุปละ
2. นายวีรชัย  ยะธะนะ
3. นายวรวิทย์   กิตติวรรณ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 33 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวโชติมา   กาวิจา
 
1. นางอัญชลี   หม่องพะสั่น
 
126 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 30 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริน  ราวัน
2. เด็กหญิงพิชชาภา  วัฒนานุสกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ลุงจิ่ง
 
1. นางสาวอัมพิกา  ติ๊บกวาง
2. นางสาวชมพูนุช  ไชยเทพ
 
127 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.1 เงิน 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธัญชนก   พันธุ์ทอง
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา   ป้องกัน
3. นางสาวภัคจิรา   สุภาผาบ
 
1. นางสาวณิชาภา   จันทร์เพ็ญ
2. นายสุพัฒพงศ์   พรหมสวรรค์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกชกร   กันธิมาพงค์
 
1. นายไกรสร   วงศ์วิวัฒน์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.67 เงิน 26 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายชิษณุพงศ์  อ้นเกตุ
2. นายธีรภัทร   ศรีสมบัติ
3. นางสาวนฤมล   สุริวงค์
4. นางสาวพรนภัส   ขันคำ
5. นางสาวอภิสรา   ม่านมุงศิลป์
 
1. นางอักษร   ถุงเงิน
2. นายรุ่งสยาม   เสนางาม
 
130 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวจุฑากาญจน์   วังธิยอง
2. นายณภัทร   สมบุญโสด
3. นางสาวพิชชาภา   ดวงใจสัก
 
1. นางสาววิวาห์พร   นามธง
2. นางสาวรัชนีกร   คำบุญมา
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวฐิติรัตน์  นาคสลัม
 
1. นางมนทิรา  ณะใจ
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 71.5 เงิน 37 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายนันทวัฒน์  สุภากาศ
 
1. นายเฉลิมชนม์  ดู่สอน
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายกิตติคุณ   เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงภัควลัญชณ์   กันทะวรรณ์
3. เด็กชายภูเบศ  ศรีทรายคำ
 
1. นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
2. นายธนวุฒิ  นาตะโย
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกุลธิดา  ยี่อินทร์
 
1. นางกัญจน์กนก  ปัญญาหลวงรัตน์
 
135 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาววีรปริยา  เรือนพระจันทร์
 
1. นายสิริพันธุ์   จันทราศรี
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 36 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายพีรวิชญ์   ฐานันตรานนท์
2. นายวรทิพย์   แปงทอน
 
1. นายพีรพล   พรหมมินทร์
2. นายธนา   กัณทวีชัย
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวจิรัชญา  ศรีวิชัย
2. นางสาวไอลดา  หมีคณะ
 
1. นางอโนชา  รังคะราช
2. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ษายะ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงทัณฑิมา   บุญเป็ง
2. เด็กหญิงภัชกุล   อัศวะเมตตา
 
1. นางสาวดุษฎี   วัฒนคามินทร์
2. นายวิทยา   วรรณมะกอก
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายธนภัทร  อาสากิจ
2. เด็กชายนัฐพล  อินทรจันทร์
 
1. นายภุมริน  ยมหา
 
140 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงชญาณิศา  มะโนขัย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันตะมะ
3. เด็กหญิงนุชญาอร  น่วมด้วง
 
1. นายทวีป  นวคุณานนท์
2. นายสุทธิพันธ์  พันธ์สุทธิ
 
141 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวณัฐิกา  คำมาเมือง
2. นางสาวสุพิชฌา  วงศ์เมือง
3. นางสาวเขมวิกา  ตาแจ่ม
 
1. นางสาวพรสุดา  เป็งมัชยา
2. นางสาวอังคณา  โพธาศรี
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวปัญญาฉิว  ราชโยคี
 
1. นางสาวสิริญา  อุตระธานี
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 75 เงิน 32 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวนีนนารา   ทำมา
 
1. นางสุภารัตน์   วังพฤกษ์
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 68.74 ทองแดง 40 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายญาณภัทร  เครือบุญ
 
1. นางดวงพร  ริบแจ่ม
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวพิชามญชุ์   อุปโรจน์
2. นางสาวสุดาสิริ   วาตรีบุญเรือง
 
1. นางสาวสายฝน   ส่องศรี
2. นางณัชชา   เตจะโสด
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 34 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นายอธิคม  ใจศรี
 
1. นายวิเศก  บุญอุปละ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์   ราชประทุม
2. เด็กชายณัฐดนัย   ไชยห้วยห้า
3. เด็กหญิงมนต์ธิชา   แก้วอยู่
 
1. นายปรีดา   ยะธิมา
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรเมธ   ข่าทิพย์พาที
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงนภัสกร  สิงห์คำ
 
1. นางสาวกรวรรณ  พิฆเนศวร
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงนิศากร  กันทาธรรม
 
1. นางกนกพรรธน์  วัฒนนันทิพงศ์
 
150 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 29 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กชายนิตธิกร  ไล้ฉิม
2. เด็กชายฤทธิ์ไทย  กันทากาศ
 
1. นายภิญโญ  สุวรรณ์
2. นางสาวพลับพลึง  ปละอุด
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ต๊ะเปา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชายน้อย
3. เด็กหญิงวรฤทัย   ณ ลำพูน
 
1. นางนฤชล  พิมพ์สว่าง
2. นางธนาพร   วงค์วาน
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 37 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงชาลิสา  สมอนา
 
1. นายเจริญศักดิ์  กรมหลวง
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงชัชชญา   มหายศ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   สมสัก
 
1. นางนฤชล   พิมพ์สว่าง
2. นายเกียรติศักดิ  น่วมนวล
 
154 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวเยาวภา  วันนา
 
1. นางนิภาพิมพ์  ปิมปา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68.9 ทองแดง 19 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวขวัญข้าว  มูลรัตน์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  จินาอิ
3. นางสาวแสงผอง  กอย่า
 
1. นางศิริพร  ปัญญาอุ้ย
2. นางพัชราภรณ์  มูลละ
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาววรกมล  ไชยเมืองชื่น
 
1. นายวีรวัฒน์  คำมะยอม
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงชมพู่  ลุงลาน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พวันนา
3. เด็กชายปกรณ์  อาภาธิติรัตน์
4. เด็กชายพลฤทธิ์  ปัญญาตัน
5. เด็กชายอภินันท์  ปรีชาเลิศวิไล
6. เด็กชายเจตน์ปวิธ  อิทธิยศ
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
2. นางสาวลภัสรดา  ใจยะยอง
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 28 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   สุรพันธ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลุงดู่
3. เด็กหญิงสุธิดา  ไชยศรี
4. เด็กหญิงสุรีวรรณ  เด็กยอง
5. เด็กหญิงส่วยอิ่ง  ลุงคำ
 
1. นายนิรุตต์  กองตุม
2. นางสุทธิชา  ไพรบูรณ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงปรียาดา   ขามะวัน
2. นายรัฎชานนท์   ใจดี
 
1. นางสาวพรรษา   ชายน้อย
2. นายดนชัย   วุฒิเสน
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวลลิตภัทร  สุภาผาบ
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 27 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงธัญรดา  โปธาคำ
2. เด็กชายรัชตะ  รัตนเมฆินทร์
 
1. นางสาวนิตยา  สิงห์คำ
2. นางเบญจวรรณ  บุญสุวรรณ
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64.55 ทองแดง 42 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกัญญณัช  กุลศุภนันท์
2. เด็กหญิงชาลิสานันท์  เครื่องสนุก
 
1. นายจิรานนท์  วิชัยคำ
2. นางสาวกัญญาณัฐ   บังคมเนตร
 
163 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  เกื้อหนุน
2. เด็กชายน้องหนึ่ง  -
 
1. นางสาวธิดาพร  บุญฟู
2. นางสาวสุประวีณ์  สังสถิตย์
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 56.67 เข้าร่วม 34 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวนันท์นภัส  วนพฤกษาศิลป์
2. นางสาวสิริ  สุขผล
 
1. นางพรรณภัชร์  พีระพัฒนสกุล
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 51.2 เข้าร่วม 35 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   อภิวิทยะกุล
 
1. นางสาวชุตินันท์   ใจอะกะ
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 54.67 เข้าร่วม 36 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงธวัลกร   คำนวณ
 
1. นายวัลลพ  ใจมา
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 57.4 เข้าร่วม 32 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกรเกศ   ปิยณกัณต์
2. เด็กหญิงอาภาภัทร   วังแจ่ม
 
1. นางนภัสสร   วงศรีคุณถาวร
2. นางสาวพรรษา   ชายน้อย
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยกาวิล
 
1. นางยุพินธ์  บุญเทพ
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 35 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายคีตะ   แสนคำวินิจ
2. นายณรงค์ศักดิ์   คุ้มมา
 
1. นายวิทยา   วรรณมะกอก
2. นางสาวดุษฎี   วัฒนคามินทร์
 
170 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายพุฒิพงษ์   เย็นวารีย์
 
1. นางสาวตรียามาส   อนุชัย
 
171 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เทพอิน
2. เด็กชายปรัตถกร  ยะรินทร์
3. เด็กชายภูไพร  ทองช่วย
 
1. นางสาวกฤติยาภรณ์  สิทธิตัน
2. นางสาวธันยพร  ศรีวิชัย
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 31 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวนลิน   อภิณหวัฒน์
2. นายพัทธดลย์   สุริยจักร์
 
1. นางสาวพรรษา   ชายน้อย
2. นางปัณณรัศม์   ศรีตระกูลวงค์
 
173 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 38 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายรัฐนันท์   กรนิธิพัฒน์
 
1. นางสาวพิมพ์นารา  จันทร์กิตติคุณ