งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระดับมัธยมศึกษา


 

ประสานงานเรื่องที่พัก
นายอิฐธิพงษ์ พันธจักร์ นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ 086-4972880
(ปิด)รับสมัครคณะกรรมการตัดสิน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดรับสมัครออนไลน์รอบที่ 2 แล้ว
>>>ดาวน์โหลดใบสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินฯ รอบที่ 2<<<

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อใช้สำหรับอัพโหลดเข้าระบบสมัครออนไลน์

*** เปิดรับสมัครออนไลน์รอบที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย 2565 ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 12.00น. นี้เท่านั้น


กำหนดการประชุม
ผู้ดูแลระบบประจำศูนย์การแข่งขันภาคเหนือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐
ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลด>> แบบฟอร์มการขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว/เพิ่มชื่อ
_________________________________________________________

การแข่งขัน Web Editor ใช้ XAMPP version 7.4.33
โดยกรรมการอนุญาตให้ ftp เข้า server เท่านั้น

Server Environment
ประกาศแจ้งลำดับเวลาการนำเสนอ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

วันที่ 31 มกราคม 2566 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
เวลา รายการ
07.00 - 08.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน
07.00 - 08.45 น. นักเรียนทำการติดตั้งโครงงานให้พร้อม
สำหรับนำเสนอ/บุคคลทั่วไปเยี่ยมชมโครงงานที่เข้าร่วมแข่งขัน
09.00 - 12.00 น. ลำดับการแข่งขันที่ 1-21 (ม.ต้น, ม.ปลาย)
นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ใช้เวลาทีมละไม่เกิน 10 นาที (นำเสนอ 5 นาที ซักถาม 5 นาที)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. ลำดับการแข่งขันที่ 22-42 (ม.ต้น, ม.ปลาย)
นำเสนอต่อคณะกรรมการ
ใช้เวลาทีมละไม่เกิน 10 นาที (นำเสนอ 5 นาที ซักถาม 5 นาที)
หมายเหตุ : เวลานำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง
ให้นักเรียนเตรียมพร้อมก่อนเวลานำเสนออย่างน้อย 30 นาที
 
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์
ทั้งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
กรุณาเตรียมปลั๊กต่อพ่วงมาด้วย ความยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
รายละเอียด คลิก


_________________________________________________________


_________________________________________________________

แจ้งประชาสัมพันธ์ เวลาลงทะเบียน
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำภาคเหนือ
  ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สนามแข่งขัน : โรงเรียนสา (อ.เวียงสา)

สามารถตรวจสอบเวลารายงานตัวและแข่งขันได้ที่ >> คลิก
ผู้ประสานงาน
1. ครูเกรียงไกร คำมอญ (094-6089333)
2. ครูชนิดา ทาระเนตร์ (061-7976262)
_________________________________________________________

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์การงานอาชีพ
1. ยกเลิกสถานที่แข่งขันและเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
รายการประกวดโครงงานอาชีพ 
เดิม      ลานกิจกรรมหมู่บ้านสันติภาพ
เปลี่ยนเป็น      โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
                      อาคารเทพรัตน์ ชั้น 2 และ ชั้น 3

ขอความอนุเคราะห์เรื่องเผื่อเวลาในการเดินทาง เพราะการจราจรจะติดขัด
รายการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
และการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ

ทางสถานที่จัดการแข่งขันจัดในห้องประชุมและได้เตรียมโต๊ะ และ เก้าอี้ให้
แต่ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เตรียมเสื่อมาปูใต้โต๊ะเพื่อรักษาความสะอาด
รายการประกวดโครงงานอาชีพ 
ขนาดพื้นที่ 2 x 2  เมตร  มีโต๊ะขนาด 75 x 180 ซม. ให้ 2 ตัว
ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ มาเอง
รายการประกวดแปรรูปอาหาร
ขนาดพื้นที่ 2 x 2  เมตร  มีโต๊ะขนาด 75 x 180 ซม. ให้ 2 ตัว
ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ มาเอง
รายการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
เตรียมโต๊ะนักเรียนให้โรงเรียนละ  6 ตัว เรียงกัน
และมีโต๊ะแสดงผลงานเป็นโต๊ะนักเรียนให้โรงเรียนละ  2 ตัว
รายการแข่งขันทำอาหารคาวหวาน
เตรียมโต๊ะนักเรียนให้โรงเรียนละ  6 ตัว เรียงกัน
และมีโต๊ะแสดงผลงานเป็นให้ขนาด 100 x 180  ซม.
โดย 1 โต๊ะ  วางแสดงผลงาน 2 ทีม
_________________________________________________________

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน


เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน


ประกาศแจ้งเกณฑ์สำคัญการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันกลุ่มกิจกรรมภาษาต่างประเทศที่สอง (10 ภาษา)
โปรดศึกษาเกณฑ์การแข่งขัน และเอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันเข้าร่วม


_________________________________________________________

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”)

ประกาศ การแข่งขันการท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ

จากที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินการท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.
ได้มีมติกำหนดบทในการแข่งขัน ดังนี้
ระดับชั้น ม.1-3 ม.4-6
บทหลัก
1. นิราศภูเขาทอง 
2. โคลงโลกนิติ 
3. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 
4. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา  
5. บทพากย์เอราวัณ
1. อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
2. ลิลิตตะเลงพ่าย
3. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
4. กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมเรือกระบวน
5. สามัคคีเภทคำฉันท์
บทเลือก 1. รามเกียรติ์  ตอน ศึกอินทรชิต
2. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
3. พระอภัยมณี ตอนอุศเรนตีเมืองผลึก
4. อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว
5. วัฒนธรรม
1. สวรรค์ชั้นกวี
2. มงคลสูตรคำฉันท์
3. นิราศนรินทร์
4. ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
5. สามัคคีเภทคำฉันท์

_________________________________________________________

อัพเดทแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน(29/01/66)
รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
การแข่งขัน
จักสานไม้ไผ่
ม.1-ม.3
เดิม
หอประชุมโรงอาหารชั้น 2
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ห้องประชุม 2 อาคารเทพรัตน์
4  ก.พ. 2566 09.00
เป็นต้นไป
การแข่งขัน
จักสานไม้ไผ่
ม.4-ม.6
เดิม
หอประชุมโรงอาหารชั้น 2
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ห้องประชุม 2 อาคารเทพรัตน์
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ
ม.1-ม.3
เดิม
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องฟิสเนส

แก้ไขเป็น
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
4 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ
ม.4-ม.6
เดิม
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องฟิสเนส

แก้ไขเป็น
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การประกวดโครงงานอาชีพ
ม.1-ม.3
เดิม
ลานกิจกรรม บ้านสันติภาพ 2
แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
อาคารเทพรัตน์ ชั้น 2 และ ชั้น 3
4 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การประกวดโครงงานอาชีพ
ม.4-ม.6
เดิม
ลานกิจกรรม บ้านสันติภาพ 2
แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
อาคารเทพรัตน์ ชั้น 2 และ ชั้น 3
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การประกวดแปรรูปอาหาร
ม.1-ม.3
เดิม
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องประชุม 1

แก้ไขเป็น
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องฟิสเนส
4 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การประกวดแปรรูปอาหาร
ม.4-ม.6
เดิม
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องประชุม 1

แก้ไขเป็น
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องฟิสเนส
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ
ม.1-ม.3
เดิม
สนามฟุตบอล
โรงเรียนนันทาบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ชั้นล่างหอประชุมโรงอาหาร
4 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ
ม.4-ม.6
เดิม
สนามฟุตบอล
โรงเรียนนันทาบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ชั้นล่างหอประชุมโรงอาหา
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันการแกะสลัก
ผักผลไม้
ม.1-ม.3
เดิม
สนามฟุตบอล
โรงเรียนนันทาบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ชั้น 2 อาคารหอประชุมโรงอาหาร
4 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันการแกะสลัก
ผักผลไม้
ม.4-ม.6
เดิม
สนามฟุตบอล
โรงเรียนนันทาบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ชั้น 2 อาคารหอประชุมโรงอาหาร
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
update 29-01-66
รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
ม.1-ม.3
เดิม
สนามหน้าเทศบาลตำบลปัว
แก้ไขเป็น
เทศบาลตำบลปัว สนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปัว
4 ก.พ. 2566 เดิม
08.30-16.00
แก้ไขเป็น
09.00- 12.00
รายงานตัว
 07.00-07.30 น.
(เชิญครูฝึกสอน ประชุม วันที่ 3 ก.พ. 66 เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมเฉลิมราชย์ อาคารไม้ สพป.น่าน เขต 2)
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 เดิม
สนามกีฬาโรงเรียนปัว
แก้ไขเป็น
ทศบาลตำบลปัว สนามหน้าเทศบาลตำบลปัว
5 ก.พ. 2566
 
เดิม
08.30-16.00
แก้ไขเป็น
09.00- 12.00
รายงานตัว
07.00-07.30 น.
(เชิญครูฝึกสอน ประชุม วันที่ 4 ก.พ. 66 เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมเฉลิมราชย์ อาคารไม้ สพป.น่าน เขต 2)
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 เวที สพป.น่านเขต2 5 ก.พ. 2566
 
เดิม
08.30-16.00
แก้ไขเป็น
08.00-11.00
รายงานตัว
 07.00-07.30 น.
(เชิญครูฝึกสอน ประชุม วันที่ 4 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมเฉลิมราชย์ อาคารไม้ สพป.น่าน เขต 2)
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 เดิม
เวทีลานกีฬา ข้างสนามฟุตบอล
โรงเรียนปัว

แก้ไข
สพป.น่าน เขต 2 เวที สพป.น่านเขต2
5 ก.พ. 2566


 
เดิม
08.30-16.00
แก้ไข
11.00-13.00
รายงานตัว
10.00-10.30 น.
(เชิญครูฝึกสอน ประชุม วันที่ 4 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมเฉลิมราชย์ อาคารไม้ สพป.น่าน เขต 2)
 
update 26-01-66
รายการแข่งขันทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2566) >> คลิก
_________________________________________________________
 
 
การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ
ปีการศึกษา 
2565 ระดับภาคเหนือ
ประกาศจากศูนย์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
1. กิจกรรมการท่องบทอาขยานทำนองเสนาะ
         1. เนื้อหาบทอาขยานที่นำมาแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
2. กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม ม.1-3 และ ม. 4-6 )
ขอประชาสมพันธ์ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารวมการแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ดังต่อไปนี้
         2.1 ขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีมเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง ประกอบด้วย กระดานคำคม แป้นวางเบี้ย ตัวเบี้ย และตัวเบี้ยสำรอง (กรณีสูญหายโดยทำสัญญาลักษณ์ เครื่องหมาย หรือเขียนชื่อโรงเรียนให้เรียบร้อย)
         2.2 ขอให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกทีม เตรียมนาฬิกาจับเวลา แบบเปลี่ยนสลับ (Switch Toggle)  หรือ Chess Clock) หากไม่มีนาฬิกาให้ใช้แท็บเล็ตพีซี หรือสมาร์ตโฟน โดยติดตั้งเเอปพลิเคชัน จับเวลาที่สามารถตั้งเวลาและติดลบเวลาได้ เช่น Scrabble Clock, Chess Clock หรือ Amath Clocks ซึ่งคณะกรรมการจะขอตรวจสอบในช่วงรายงานตัว และในการแข่งขันให้เปิดโหมดเครื่องบิน เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่าง ๆ พร้อมกับเตรียม พาวเวอร์แบงก์สำรองเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมดระหว่างการแข่งขัน
         2.3 ให้ผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอนมารายงานตัวในช่วงเวลา 07.30–08.30 น. เพื่อตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน  พร้อมกับรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการตัดสินโดยพร้อมเพรียงกัน
         2.4 ให้ทุกทีมจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้พร้อม เนื่องจากการแข่งขันมีการใช้ระยะเวลานานและไม่สามารถกำหนดเวลาช่วงพักกลางวันที่แน่นอนได้ จึงอนุญาตให้ดื่มน้ำและรับประทานอาหารในสถานที่แข่งขันได้
         2.5 ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่บริเวณแข่งขันโดยเด็ดขาด

________________________________________________________

ช่องทางการติดต่อ สื่อสาร และชี้แจงนัดหมายการแข่งขันต่างๆ ของศูนย์คณิตศาสตร์ 
สนามแข่งขัน : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ให้ครูผู้ควบคุมและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าไลน์กลุ่มแต่ละรายการแข่งขัน

รายละเอียดตามลิงค์นี้ >> คลิก
_________________________________________________________
 

ประสานงานเรื่องที่พัก นายอิฐธิพงษ์ พันธจักร์ นักวิชาการศึกษา เบอร์โทรติดต่อ 086-4972880
เกณฑ์การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
ข้อ 9 ตาม
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SM-01
[WORD]   [PDF]

การแก้ไขข้อมูลชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอแก้ไขชื่อ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน เอกสาร SM-02
[WORD]   [PDF]
การเพิ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันที่เพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เอกสาร SM-03

[WORD]   [PDF]
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุลครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SM-04
[WORD]   [PDF]
การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SM-05
[WORD]   [PDF]
การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน  
(สามารถเพิ่มได้ในกรณีที่ครูผู้ฝึกสอนเพิ่มในระบบไม่ครบตามจำนวนที่สามารถลงทะเบียนได้)
แบบหนังสือเพิ่มครูผู้ฝึกสอน เอกสาร SM-06

[WORD]   [PDF]
วันพฤหัสบดี ที่ 05 มกราคม 2566 เวลา 09:46 น.
วันอังคาร ที่ 03 มกราคม 2566 เวลา 11:01 น.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ ห้องปฏิบัติกา​ร

 
1. Window 10 Education 64bit Version 22H2 OS build 19045.2486
2. Office 2019 Version 1808
- Word , Excel , PowerPoint , Access
3. Foxit PDF Reader 6.1.2.1224
4. 7zip 19.00
5. Google Chrome 109.0.5414.75
6. Firefox 108.0.2
7. FileZilla 3.62.2
8. Edge 108.0.1462.76
9. Visio 2019
10. VLC 3.0.18
 
ห้อง
ABL301 , ABL302
คุณลักษณะ

OS : Windows 10 Edu 64bit
PC HP Prodesk 400 G5 MT + LED Monitor Philips 21.5"
CPU : Core i7 8700 @3.20 GHz 12Core x 1
RAM : 8GB DDR4 2666 x 1
Graphics : AMD Radeon R7 200 Series x 1
HDD : SATA 2 TB x 1

ห้อง
ABL303
 , ABL305
คุณลักษณะ

OS : Windows 10 Edu 64bit
PC SVOA + LED Monitor Philips 21.5"
CPU : Core i7 7700 @3.60 GHz Gen7 LGA1151
RAM : 4GB DDR4 2400
Graphics : NVIDIA LWC GT 730 DDR3 2GB 902MHz PCIx8
HDD : SATA 1 TB

ห้อง
ABL304
 , ABL306
คุณลักษณะ

OS : Windows 10 Edu 64bit
PC SVOA + LED Monitor SVOA 21.5"
CPU : Core i5 7500 @3.40 GHz Gen7 LGA1151
RAM : 4GB DDR4 2400
Graphics : Onboard Intel HD Graphics 630
HDD : SATA 1 TB
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 20:10 น.
การส่งเอกสารหลักฐานของผู้เข้าแข่งขัน (ศูนย์เรียนรวม)
จัดส่งเอกสารหลักฐานตามประเภทการแข่งขัน
โดยให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นสำเนาเอกสารทุกแผ่น
รายละเอียดเอกสารและตัวอย่าง >>ดาวโหลด<<
ส่งทางไปรษณีย์ส่งแบบ EMS มาตามที่อยู่
โรงเรียนทุ่งช้าง เลขที่ ๖๙ หมู่ ๒ ตำบลทุ่งช้าง
อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐
วงเล็บมุมซอง (ส่งเอกสารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ศูนย์เรียนรวม) ภายในวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

 ----------------------------------------------------------------------------------------

การจัดส่งรายงานโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6
1. โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งเอกสารให้กรรมการก่อนการแข่งขัน ดังนี้
1.1 สรุปย่อโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  จำนวน 5 ชุด
1.2 เอกสารรูปเล่มจำนวนไม่เกิน 20 หน้า (ไม่ต้องมีภาคผนวก) จำนวน 5 ชุด
2. กรุณานำส่งพร้อมกับ หนังสือราชการ  นำส่งจากหน่วยงานของท่าน
ส่งมายัง 
นางอิษฏาภรณ์ คุชบิล  ( 081-883-1032 )
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 เลขที่ 179 หมู่ 5 ตำบลดู่ใต้ 
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์ 55000
(โครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........)
3. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566  

 ----------------------------------------------------------------------------------------

การจัดส่งคลิปวิดีโอและเอกสารการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. จัดส่งคลิปวิดีโอกระบวนการสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน ๓ นาที จัดส่งพร้อมเพลง ประกอบการแสดงบันทึกในรูปแบบ CD หรือ DVD หรือ Flash Drive เพื่อนำส่งให้กรรมการทันตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในเกณฑ์การแข่งขัน จำนวน 5 ชุด
2. ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำเอกสาร สูจิบัตร หรือแผ่นพับการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ โดยมีรูปแบบและหัวข้อนำเสนอตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 5 ชุด พร้อมกับ หนังสือราชการ นำส่งจากหน่วยงานของท่าน
ส่งมายัง
นางสาวศิริลักษณ์ อินทา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
เลขที่ ๑๓๕ หมู่ 3  ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ๕๕๑๔0 โทร 089-703-9741
จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 10  มกราคม 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ (ขยายเวลาการจัดส่งถึงวันที่ 16 มกราคม 2566)

 ----------------------------------------------------------------------------------------

การจัดส่งผลงานภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6
1. ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งผลงานโดยสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อ “Let’s use media wisely.” เยาวชนรุ่นใหม่..รู้ทันโลกโซเชียล ตามที่กำหนดในเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  โดยบันทึกข้อมูลลงใน USB Flash drive จำนวน 1 อัน ประกอบด้วย
1.1 รายชื่อนักเรียน รายชื่อครูผู้ฝึกสอน หมายเลขโทรศัพท์ จำนวน 1 ชุด (ไฟล์ PDF)
1.2 บทภาพยนตร์จำนวน 1 ชุด (ไฟล์ PDF)
1.3 ผลงานภาพยนตร์สั้น ความยาว 5 นาที จำนวน 1 เรื่อง (ไฟล์ MP4)
2. กรุณานำส่งพร้อมกับ หนังสือราชการ  นำส่งจากหน่วยงานของท่าน
ส่งมายัง
นางจุฑามาศ คำสม  ( 097-445-3654 )
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 เลขที่ 179 หมู่ 5 ตำบลดู่ใต้ 
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์ 55000
(ผลงานภาพยนตร์สั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........)
 
3. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566  โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ(ขยายเวลาการจัดส่งถึงวันที่ 24 มกราคม 2566)

 ----------------------------------------------------------------------------------------

การจัดส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6
1. ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งรูปเล่มโครงงานคณิตศาสตร์ทั้ง 2 ประเภท และทั้ง 2 ระดับชั้น ตามรูปแบบที่กำหนดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  จำนวน 5 เล่ม พร้อมกับ หนังสือราชการ นำส่งจากหน่วยงานของท่าน
ส่งมายัง
นางนฤมล  นิ่มพยา  ( 091-843-0569 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
 เลขที่ 179 หมู่ 5 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์ 55000
(โครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........)
2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 ----------------------------------------------------------------------------------------

การจัดส่งรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6
1. ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565  จำนวน 5 เล่ม และส่ง CD Clip VDO นำเสนอ ขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ของโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น
ส่งมายัง
นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์ ( 086-1152350 )
โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ ตำบลปัว อำเภอปัว
จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
(โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ........) 
2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 ----------------------------------------------------------------------------------------

การจัดส่งเอกสาร “กลุ่มสาระการงานอาชีพ”
1. กิจกรรมการการแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ  ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดส่งเอกสารรายงานโครงงานอาชีพ 5 บท จำนวน 5 เล่ม พร้อมบันทึกลงแผ่น CD  จำนวน  1 แผ่น
รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
2. กิจกรรมการการแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหาร  ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จัดส่งเอกสารรายงาน จำนวน 5 เล่ม พร้อมบันทึกลงแผ่น CD  จำนวน  1 แผ่น
รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ส่งมายัง
นางกฤษณรัตน์  ศักดิ์สิทธิ์   ( 064-8945738 )
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์
 เลขที่  607  หมู่ 4  ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองน่าน  จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
 จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ(ขยายเวลาการจัดส่งถึงวันที่ 20 มกราคม 2566)
(ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)
 
​ ----------------------------------------------------------------------------------------

การรับเล่มการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ศูนย์วิทย์
1. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-3 พร้อม CD วีดีโอการนำเสนอโครงงาน ไม่เกิน 7 นาที และไฟล์บทคัดย่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด(.DOC และ PDF) จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูกิตติภรณ์  วังกะ โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว 
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 088 2690086
(ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)
 
2. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-6 พร้อม CD วีดีโอการนำเสนอโครงงาน ไม่เกิน 7 นาที และไฟล์บทคัดย่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด(.DOC และ PDF) จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูสุพรรษา  เขื่อนธะนะ  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว 
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 089 9591088
(ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)

3. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-3
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูวานิสสา  คำมูลอินทร์  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 091 6267433
(ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)

4. ส่งรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูสุมนลักษณ์  สุวรรณ  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 086 1837721
(ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)

5. ส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-3 
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูสุรีพร  เขียวสมบัติ  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 086 1686426

6. ส่งรายชื่อนักเรียนพร้อมรายงานการแสดง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ม. 4-6
จำนวน 6 ชุด ภายในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566
ที่ คุณครูรัชนี  บูรณพันธ์  โรงเรียนปัว เลขที่ 266 หมู่ 8 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทร 086 4203419

7. ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม. 1-3 และผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 
ส่งเอกสารเล่มรายงานจำนวน 7 เล่มพร้อมโปรสเตอร์ ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร ในวันรายงานตัว (ในวันแข่งขัน กรณีต้องใช้ปลั๊กไฟ และ ผ้าปูโต๊ะ เตรียมมาเอง)
 
​ ----------------------------------------------------------------------------------------

การจัดส่งเอกสาร “กิจกรรมสภานักเรียน”
1. ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 5 เล่ม
รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
มายัง
นางพัชรินทร์  สุทธหลวง ( 087-1797293 )
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  เลขที่ 64 หมู่ 1  ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว
จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120
 
2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 
​ ----------------------------------------------------------------------------------------

การจัดส่งเอกสาร “กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth  Counselor)” ระดับ ม.ต้น  และ ม.ปลาย
1. ให้โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จัดส่งเอกสาร “รายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth  Counselor)”   จำนวน 5 เล่ม   รายละเอียดตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
มายัง
นางพัชรินทร์  สุทธหลวง ( 087-1797293 )
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง เลขที่ 64 หมู่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว
จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120

 
2. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS) ภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:56 น.
อัพเดทแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการแข่งขัน 29/01/66
รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
การแข่งขัน
จักสานไม้ไผ่
ม.1-ม.3
เดิม
หอประชุมโรงอาหารชั้น 2
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ห้องประชุม 2 อาคารเทพรัตน์
4  ก.พ. 2566 09.00
เป็นต้นไป
การแข่งขัน
จักสานไม้ไผ่
ม.4-ม.6
เดิม
หอประชุมโรงอาหารชั้น 2
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ห้องประชุม 2 อาคารเทพรัตน์
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันประดิษฐ์
กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ
ม.1-ม.3
เดิม
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องฟิสเนส

แก้ไขเป็น
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
4 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันประดิษฐ์
บายศรีสู่ขวัญ
ม.4-ม.6
เดิม
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องฟิสเนส

แก้ไขเป็น
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องประชุม 1 ชั้น 2
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การประกวดโครงงานอาชีพ
ม.1-ม.3
เดิม
ลานกิจกรรม บ้านสันติภาพ 2
แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
อาคารเทพรัตน์ ชั้น 2 และ ชั้น 3
4 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การประกวดโครงงานอาชีพ
ม.4-ม.6
เดิม
ลานกิจกรรม บ้านสันติภาพ 2
แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
อาคารเทพรัตน์ ชั้น 2 และ ชั้น 3
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การประกวดแปรรูปอาหาร
ม.1-ม.3
เดิม
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องประชุม 1

แก้ไขเป็น
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องฟิสเนส
4 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การประกวดแปรรูปอาหาร
ม.4-ม.6
เดิม
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องประชุม 1

แก้ไขเป็น
เทศบาลเมืองน่าน
ห้องฟิสเนส
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ
ม.1-ม.3
เดิม
สนามฟุตบอล
โรงเรียนนันทาบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ชั้นล่างหอประชุมโรงอาหาร
4 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันทำอาหาร
คาวหวานเพื่อสุขภาพ
ม.4-ม.6
เดิม
สนามฟุตบอล
โรงเรียนนันทาบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ชั้นล่างหอประชุมโรงอาหา
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันการแกะสลัก
ผักผลไม้
ม.1-ม.3
เดิม
สนามฟุตบอล
โรงเรียนนันทาบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ชั้น 2 อาคารหอประชุมโรงอาหาร
4 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
การแข่งขันการแกะสลัก
ผักผลไม้
ม.4-ม.6
เดิม
สนามฟุตบอล
โรงเรียนนันทาบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์

แก้ไขเป็น
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
ในพระบรมราชานุเคราะห์
ชั้น 2 อาคารหอประชุมโรงอาหาร
5 ก.พ. 2566 09.00
​เป็นต้นไป
update 29-01-66
 
รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม
ม.1-ม.3
เดิม
สนามหน้าเทศบาลตำบลปัว
แก้ไขเป็น
เทศบาลตำบลปัว สนามหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปั
4 ก.พ. 2566 เดิม
08.30-16.00
แก้ไขเป็น
09.00- 12.00
รายงานตัว
 07.00-07.30 น.
(เชิญครูฝึกสอน ประชุม วันที่ 3 ก.พ. 66 เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมเฉลิมราชย์ อาคารไม้ สพป.น่าน เขต 2)
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 เดิม
สนามกีฬาโรงเรียนปัว
แก้ไขเป็น
ทศบาลตำบลปัว สนามหน้าเทศบาลตำบลปัว
5 ก.พ. 2566
 
เดิม
08.30-16.00
แก้ไขเป็น
09.00- 12.00
รายงานตัว
07.00-07.30 น.
(เชิญครูฝึกสอน ประชุม วันที่ 4 ก.พ. 66 เวลา 15.00 น.
ห้องประชุมเฉลิมราชย์ อาคารไม้ สพป.น่าน เขต 2)
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 สพป.น่าน เขต 2 เวที สพป.น่านเขต2 5 ก.พ. 2566
 
เดิม
08.30-16.00
แก้ไขเป็น
08.00-11.00
รายงานตัว
 07.00-07.30 น.
(เชิญครูฝึกสอน ประชุม วันที่ 4 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมเฉลิมราชย์ อาคารไม้ สพป.น่าน เขต 2)
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6 เดิม
เวทีลานกีฬา ข้างสนามฟุตบอล
โรงเรียนปัว

แก้ไข
สพป.น่าน เขต 2 เวที สพป.น่านเขต2
5 ก.พ. 2566


 
เดิม
08.30-16.00
แก้ไข
11.00-13.00
รายงานตัว
10.00-10.30 น.
(เชิญครูฝึกสอน ประชุม วันที่ 4 ก.พ. 66 เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมเฉลิมราชย์ อาคารไม้ สพป.น่าน เขต 2)
 
update 26-01-66
 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน
4 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

ก.พ. 2566
ลำดับที่ 22 - 42
เดิม
 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 – 134
แก้ไขเป็น
อาคาร 1 ชั้น 2
ห้อง 121 – 124
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน
4 ก.พ. 2566
ลำดับที่ 1 - 21

ก.พ. 2566
ลำดับที่ 22 - 42
เดิม
อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 – 137
แก้ไขเป็น
อาคาร 1 ชั้น 3
ห้อง 131 – 134
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน
4 ก.พ. 2566 เดิม
 อาคาร 4 ห้อง ชั้น 1 ห้อง 411 และ ชั้น 3 ห้อง 431
แก้ไขเป็น
 อาคาร 4 ห้อง 411, 421 และ 431
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน
5 ก.พ. 2566 เดิม
 อาคาร 4 ห้อง ชั้น 1 ห้อง 411 และ ชั้น 3 ห้อง 431
แก้ไขเป็น
 อาคาร 4 ห้อง 411, 421 และ 431
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน
4 ก.พ. 2566 เดิม
อาคาร 84 ปี ชั้น 2 ห้องประชุม
แก้ไขเป็น
อาคาร 1 ชั้น 2
ห้อง 128
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน
5 ก.พ. 2566 เดิม
อาคาร 84 ปี ชั้น 2 ห้องประชุม
แก้ไขเป็น
อาคาร 1 ชั้น 2
ห้อง 128
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน
4 ก.พ. 2566 เดิม
อาคาร 6 ชั้น 1
ห้อง 6101

แก้ไขเป็น
อาคาร 84 ปี ชั้น 2
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน
5 ก.พ. 2566 เดิม
อาคาร 6 ชั้น 1
ห้อง 6101

แก้ไขเป็น
อาคาร 84 ปี ชั้น 2
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคปัว
อาคารภูคาผานอง
ชั้น 3
วันที่ 4 ก.พ. 2566 จากเดิม
13.00 น.
เปลี่ยนเป็น
9.00 น.
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคปัว
อาคารภูคาผานอง
ชั้น 3
วันที่ 5 ก.พ. 2566 จากเดิม
13.00 น.
เปลี่ยนเป็น
9.00 น.
การแข่งขันเล่านิทานประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ
ม.1-ม.3
สนามแข่งขัน
โรงเรียนเชียงกลาง
“ประชาพัฒนา”
วันที่ 4 ก.พ. 2566 จากเดิม
อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341
เปลี่ยนเป็น
อาคาร 3 ชั้น 2
ห้อง 321
 

 
update 20-01-66
ดาวน์โหลดทุกรายการแข่งขัน  (ข้อมูล ณ 24 พฤศจิกายน 2565)
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:21 น.
ตารางการแข่งขัน แผนผังการจราจร และสถานที่จัดการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำภาคเหนือ


การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา
สนามแข่งขัน : โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน >> คลิก

ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สนามแข่งขัน : โรงเรียนสา (อ.เวียงสา) >> คลิก

ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
—— โรงเรียนนันทบุรีวิทยา —— >> คลิก

ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สนามแข่งขัน : วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน >> คลิก

ศูนย์คณิตศาสตร์ 
สนามแข่งขัน : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (อ.เมืองน่าน) >> คลิก

ศูนย์วิทย์ โรงเรียนปัว
สถานที่แข่งขัน : โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน >> คลิก

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ 
สนามแข่งขัน ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน >> คลิก

สถานที่แข่งขันดนตรีไทย
(ระดับมัธยมศึกษา) โรงเรียนนาน้อย อำเภอนาน้อย >> คลิก

สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน >>คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 42
จำนวนโรงเรียน 562
จำนวนทีม 7,008
จำนวนนักเรียน 21,517
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 12,124
จำนวนกรรมการ 1,199
ครู+นักเรียน 33,641
ครู+นักเรียน+กรรมการ 34,840
ประกาศผลแล้ว 7/247 (2.83%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 293
เมื่อวาน 44,589
สัปดาห์นี้ 80,983
สัปดาห์ที่แล้ว 152,958
เดือนนี้ 293
เดือนที่แล้ว 439,185
ปีนี้ 439,478
ทั้งหมด 544,519