ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 39 0 0 39 35 4 0 0 39
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 17 9 1 27 24 4 1 0 29
3 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 9 6 5 20 19 2 0 0 21
4 การศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 3 1 2 6 6 1 1 0 8
5 การศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 1 8 9 18 14 2 1 3 17
รวม 69 24 17 110 98 13 3 3 114