ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 35 4 0 0 39
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 24 4 1 0 29
3 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 19 2 0 0 21
4 การศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง 14 2 1 3 17
5 การศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย 6 1 1 0 8
รวม 98 13 3 3 117