เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ภาคเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนน่านปัญญาน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นางจิรัฐยา ไชยสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นางสาวปทิตตา การสมโชค สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 นางศรีทร สักลอ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
8 นางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
9 นางสาวลดา เย็นใจ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
10 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
11 นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
12 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
13 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
14 นางสาวกนกพร มิทะขันติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
15 นายศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
16 นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
17 นางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
18 นางสาวนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
19 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
20 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
21 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
22 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการที่ปรึกษา  
23 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
24 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
25 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
26 นายสุมนต์ มอนไข่ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
27 นายสมชาย จันทนา ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
28 นางพิกุล เลียวศิริพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
29 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
30 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
31 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
32 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
33 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
34 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
35 นายศักดา เรืองเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
36 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
37 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
38 นางสุนันท์ จารุพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
39 นายธนนท์ วีรธนนท์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
40 ว่าที่ร้อยตรีนิกร คำมูล ครู โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท คณะกรรมการที่ปรึกษา  
41 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
42 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
43 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
44 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
45 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
46 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
47 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
48 นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
49 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
50 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
51 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
52 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
53 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
54 นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
55 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
56 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
57 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
58 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
59 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
60 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
61 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
62 นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
63 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
64 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
65 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
66 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
67 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
68 นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
69 นางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
70 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
71 นายประทิน ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
72 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
73 นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
74 นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
75 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
76 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
77 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
78 นายอดิศร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
79 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
80 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
81 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
82 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
83 นายสวัสดิ์ ทวานุรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
84 นายเอกชัย แสงโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
85 นางอำไพพรรณ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
86 นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
87 นายสราวุธ ปันทวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒6 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
88 นางสาวมัลลิกา มโนชมพู รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒6 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
89 นายนพพร แก้วโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๔ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
90 นางบุญนาค ตื้อยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
91 นางสาวปริญญา ยิ้มยวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
92 นางสาวสุดธิดา ติณะมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
93 นายกรมิษฐ์ รัตนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
94 นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
95 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
96 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
97 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
98 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
99 นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
100 นางสาวชญาณ์ธนิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
101 นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
102 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
103 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
104 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
105 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
106 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
107 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
108 นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
109 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
110 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
111 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
112 นางสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
113 นางจิณณ์ปภัสร์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
114 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
115 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
116 นางสาวบัวเรียม พรมจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
117 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา ใจคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
118 นางลลิภัทร สืบเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
119 นายเฉลิมพงษ์ สุขสมพนารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
120 นายสุภชัย สุนามเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
121 นายปัญจพัฒน์ พรวชิรวิทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
122 นายวิเศษ ฟองตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
123 นายธัชพล รักงาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
124 นางสุภัสสร ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
125 นายทวีศักดิ์ มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
126 นางสาวศีตภา โล่ห์จิรกาญจนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
127 นางชนัญชิดา นันทะสุธา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
128 นายจักรกฤษณ์ ผาสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
129 นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
130 นางสาวสงกรานต์ มหามิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
131 นางสาวผกามาศ กุลหนาน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
132 นางปนัดดา สินันตา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
133 นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
134 นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
135 นางอัฏฐสินี เมฆคะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
136 นางทิพย์ทิวา วิชาญ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
137 นางสาวจิตรลดา ต้นผล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
138 นางกมลลักษณ์ ตันติ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
139 นางนันทิยา สุโนธร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
140 นางปุญชรัสมิ์ พสิษฐ์วัฒนา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
141 นางรวิสรา อินธิยา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
142 นางชุรีกร ปัญญาภู ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
143 นายโฆษิต นุดวงแก้ว ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
144 นางอัญชลี ทิพวงศ์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
145 นางสาวสมฤทัย พรมถานา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
146 นางณัฎฐาพร อุ่นใจ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
147 นางมาติกา ศรีอ่อน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
148 นายจิระวัฒน์ วังกะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
149 นายเกียรติพล เกษมรัตนพร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
150 นางภรภัทร พุ่มจีน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
151 นางรุ่งนภา แสงงาม ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
152 นางแพรวพรรณ รวมสุข ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
153 นางพัชรินทร์ บุญเสริฐ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
154 นางณัฐณิชา สามารถ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
155 นายธนวรรธน์ ศิริเลิศ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
156 นางสุพรรณิกา วิชาเป็ง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
157 นายวิศิษฏ์ จิรนันทนุกุล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
158 นางสาวพัฒน์นรี ฝายนันชัย ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
159 นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่อง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
160 นางสาวรพีพรรณ วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
161 นายนนท์ธวัช ยอดเรือน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
162 นางสาวจุฑาลักษณ์ พุฒดี ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
163 นางสาวณภัสดารินญ์ กันธุระ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
164 นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
165 นางสาวอัญชญารัศมิ์ กิตติรัตน์เดชา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
166 นายนิพนธ์ คำฝั้น ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
167 นางสาววีรานันท์ ไชยถา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
168 นางอังสุมา วิชาเหล็ก ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
169 นางสาวพัชรี สุเรนทร์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
170 นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่น ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
171 นางรัชนีวรรณ บุตรแก้ว ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
172 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิมล นันต๊ะปิน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
173 นายสราวุฒิ อินทะนิล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
174 นางสาวเพ็ญวดี บุญทองพิมพ์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
175 นางสาวมะลิ ไชยโวหาร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
176 นางสุภา เหลาธรรม ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
177 นางสาวเยาวภา เหมือนทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
178 นายธนกร อินต๊ะเขื่อน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
179 นายกิตติศักดิ์ สุโรพันธ์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
180 นางสาวกัสญาริน ย่างวินิจฉัย ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
181 นางรินรดา มีเดช ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
182 นางสาวเจษฎาภรณ์ ถามา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
183 นางสาวจันทร์สิมา ตุ้ยยวง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
184 นางวราภรณ์ ศิริเลิศ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
185 นางสาวนฤมล คำรศ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
186 นางสาวพัทธ์ธีรตา ขัดเงางาม ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
187 นางสาวพิมพ์พจนา วุฒิยาน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
188 นายพศิน นะชน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
189 นายธีรวัฒน์ ณัฐเกียรติกร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
190 นางสาวนัยน์ปพร เกียนเรือน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
191 ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ จำรัส ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
192 นายธนากร แสงทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
193 นายปกรณ์ ปันทะมา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
194 นายพงษ์พิพัฒน์ อิทธิยา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
195 นายอุดมศักดิ์ คำแฮ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
196 นางสาวอมรรัตน์ ต่างใจ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
197 นางสาวสาธิยา ชินะวัน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
198 นางสาวพิมพกานต์ ดิสาร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
199 นางสาวปิยะรัตน์ จักรยาโน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
200 นางสาวยศยาพร ตั๋นตุ้ย ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
201 นายธิติวุฒิ อนุจร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
202 นายชัชพงศ์ ไชยทิพย์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
203 นางสาวสาวิตรี ทองบุตร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
204 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
205 นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
206 นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
207 นางสาวชญาณ์ธนิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
208 นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
209 นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
210 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
211 นางสาวบัวเรียม พรมจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
212 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
213 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
214 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
215 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
216 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
217 นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
218 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
219 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
220 นายปิยเชษฐ์ โกย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
221 นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมือง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
222 นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
223 นายธัชพล หน่อแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
224 นางสาวรัตติกาล พวงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
225 นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
226 นางสุชาดา ปาดอน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
227 นางจารุณีย์ ปางพรม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
228 นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
229 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
230 นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
231 นางนงนภา จรัสธิอวน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
232 นายเกษม สลีอ่อน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
233 นางสาวชาลิณี ศรีพาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
234 นางพัชญา อุ่นใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
235 นายกิตติศักดิ์ เขื่อนวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
236 นายเอกราช สุเต็ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
237 นางสาวกรญาณิน กรภานุวัฒน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
238 นางสาวอภิญญา อะกะเรือน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
239 นายเมธี เชษฐ์วิสุต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
240 นางสาวเกษร สุวรรณโน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
241 นางจารุวรรณ แสนอาทิตย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
242 นางณัฐมน จิตตะยโศธร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
243 นางกชพร ริยะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
244 นางสาวภูริชช์ศรา ปันลาด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
245 นางสาวดวงพร แก้วเล็ก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
246 นางสาวศิริพร หมื่นพรมแสน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
247 นางสาวพัชราภรณ์ เกียรติทรัพย์ทวี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
248 นางสาวอันเจอลา ไชยเรียน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
249 นางสาวบุษบาพรรณ นวลคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
250 นางสาวปาลิกา เจริญปวงสุกล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
251 นายกิตติพงศ์ ซ้ายสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
252 นางสาววราภรณ์ ธนะปัด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
253 นางสาวสิริปัทมา ตุลวานิช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
254 นางสาวนงนุช ธรรมศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
255 นางสาวจิราพร ใจเสมอ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
256 นางสาวรักชนก ภูเท็ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
257 นายเมธา ธนะปัด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
258 นางสาวชีวธันย์ เจริญคำภิสิทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
259 นางสาววรวีร์ ทะลายา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
260 นางพูนทรัพย์ ศรีลาฉิม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
261 นางสาวณิสรานันท์ เพชรอุดมธนันต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
262 นางจิราพร อายุยืน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
263 นายณฐกานต์ พงษ์มี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
264 นายนิรุจน์ ศรีนรินยา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
265 นางพัชรา วังสาร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
266 นางสาวจิรารัตน์ บุญยเกษตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
267 นางสาวสิริกานต์ นานอก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
268 นายสาคร ไชยมงคล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
269 นางสาวพัฒนา แซ่ว่าง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
270 นายสมเกียรติ มั่งคั่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
271 นายเจตการ จิตตรง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
272 นายภัคพงศ์ เย็นใจมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
273 นางสาวโศจิรัตน์ บริคุต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
274 นางสาววันวิสา เชียงหนู้น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
275 นายชุมแพ ทองเนื้อแปด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
276 นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
277 นางสาวภณิดา มาตราช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
278 นางสุทธิรัตน์ สากระแสร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
279 นายปุญญพัฒน์ จินะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
280 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
281 นางสาวปพัชญา เรือนแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
282 นางสาววรารัตน์ สิทธิการ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
283 ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
284 นางจุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
285 นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
286 นางฐิรญา นรินทร์รัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
287 นางสาวสุนิสา สกุลเกื้อกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
288 นางธนิดา มีศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
289 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
290 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
291 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
292 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
293 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
294 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
295 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
296 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
297 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
298 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
299 นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
300 นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
301 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
302 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
303 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
304 นายอดิศร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
305 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
306 นายนิพัทธ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
307 นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
308 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
309 นางสาวปวริศา ศิริตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
310 นางสาวจิรัชญา ลอยมี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
311 นางสาวเกศรินทร์ มุงคุณ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
312 นางสาวกัญญา ญี่นาง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
313 นางพจนีย์ คำแหลง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
314 นางสาวณัฏฐ์ลิตา บุญมา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
315 นายศาสตรา โกษาวัง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
316 นางชนัญชิดา นันทะสุธา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
317 นางสาวบัวเรียม พรมจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
318 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
319 นางสาวนงนุช เสือโต ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
320 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
321 นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
322 นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
323 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
324 นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
325 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
326 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
327 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
328 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
329 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
330 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
331 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
332 นางประทีป สุทัศน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
333 นางจิณณ์ปภัสร์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
334 นางสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
335 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
336 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
337 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
338 นางสาวปวริศา ศิริตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
339 นางพนิดา เวรุริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
340 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
341 นางรวีวรรณ กล่ำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
342 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
343 นายประดิษฐ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
344 นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
345 นางสาวดวงดาว คำมูลสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
346 นางชุรีกร ปัญญาภู ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
347 นางทิพย์ทิวา วิชาญ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
348 นางสาวจิตรลดา ต้นผล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
349 นางอัญชลี ทิพวงศ์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
350 นางณัฏฐาพร อุ่นใจ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
351 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
352 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
353 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
354 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
355 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
356 นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
357 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังเชียงราย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
358 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
359 นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
360 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
361 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
362 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
363 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
364 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
365 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
366 นายปิยเชษฐ์ โกย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
367 นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมือง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
368 นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
369 นายธัชพล หน่อแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
370 นางสาวรัตติกาล พวงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
371 นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
372 นางสุชาดา ปาดอน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
373 นางจารุณีย์ ปางพรม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
374 นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
375 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
376 นางดวงเดือน โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
377 นางภริรญา สอนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
378 นางสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
379 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
380 นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
381 นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
382 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขัน  
383 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
384 นางสาวบัวเรียม พรมจีน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
385 นางสาวจิรัชญา ลอยมี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
386 นางสาวเกศรินทร์ มุงคุณ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
387 นางพจนีย์ คำแหลง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
388 นายสุริยา เดชอินทร์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
389 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเปรมประภา ศรีทา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
390 นายศาสตรา โกษาวัง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
391 นางชนัญชิดา นันทะสุธา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
392 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
393 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
394 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
395 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
396 นางสาววรารัตน์ ผลถวิล ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
397 นางสาวพัทยา ใจแช่ม ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
398 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
399 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
400 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
401 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
402 นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
403 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
404 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
405 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
406 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
407 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
408 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
409 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
410 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
411 นางจิณณ์ปภัสร์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
412 นางสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
413 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
414 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
415 นายจักรกฤษณ์ ผาสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
416 นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
417 นางสาวสงกรานต์ มหามิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
418 นางสาวชญาณ์ธนิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
419 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
420 นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
421 นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
422 นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
423 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
424 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
425 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
426 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
427 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
428 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
429 นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
430 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
431 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
432 นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
433 นางกาญจนา ฮวดศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
434 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
435 นายวิทยา นุ่นโฉม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
436 นายบุรินทร์ สารีคำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
437 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
438 นางจินดา อุ่นทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
439 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
440 นางจิณณ์ปภัสร์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
441 นางสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
442 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
443 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
444 นายปิยเชษฐ์ โกย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
445 นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมือง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
446 นางสาวบังอร อนุโลม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
447 นายธัชพล หน่อแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
448 นางสาวรัตติกาล พวงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
449 นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
450 นางสุชาดา ปาดอน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
451 นางจารุณีย์ ปางพรม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
452 นางสาวจุฑามาศ เครือสาร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
453 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
454 นายจักรกฤษณ์ ผาสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
455 นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
456 นางสาวสงกรานต์ มหามิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
457 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
458 ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
459 นางจุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ  
460 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
461 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
462 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
463 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
464 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
465 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
466 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
467 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
468 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
469 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
470 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
471 นางจิณณ์ปภัสร์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
472 นางสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
473 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
474 นายจักรกฤษณ์ ผาสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
475 นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
476 นางปริญญาภรณ์ ขันทะยศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
477 นางสาวสงกรานต์ มหามิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
478 นางสาววิจิตรา เนตรวีระ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
479 นายพิริยพงษ์ ลอยเลิศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
480 นายพุฒินาท ปินใจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
481 นางสาวฐานมาศ สุภาวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
482 นายพงษ์สิริ ชมพู ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
483 นายกฤษณ์ โสภาการเวก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
484 นางสาวปัทมาภรณ์ เมฆอากาศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
485 นางสาวอทิตญา ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
486 นายรัชชานนท์ แก้วมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
487 นายศุภสัณห์ อินวาทย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
488 นางสาวชฎาธาร จันนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
489 นายพนมกร โปธิ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
490 นางสาวมณีรัตน์ รินชม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
491 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชญา ถุงแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
492 นางณัฏฐ์วรัตถ์ ปินตาธรรม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
493 นายอุดมศักดิ์ อานุภาพ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
494 นางจีรวรรณ จีนะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
495 นางอังสุมา วิชาเหล็ก ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
496 นางพัชรินทร์ บุญเสริฐ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
497 นายนนท์ธวัช ยอดเรือน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
498 นางภรภัทร พุ่มจีน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
499 นางณัฐณิชา สามารถ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
500 นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่อง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
501 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
502 นายจักรพันธ์ อินวาทย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
503 นางเบญจพร สักลอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
504 นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
505 นางอัฏฐสินี เมฆคะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
506 นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
507 นายกิตติศักดิ์ เขื่อนวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
508 นางสาวอันเจอลา ไชยเรียน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
509 นายนพดล ธรรมใจอุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
510 นางสาวนิศาธร กองมงคล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
511 นายนวภูมิ ประทุม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
512 นายไกรลาศ คำเป็ก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
513 นางชานกี แก้วรากมุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
514 นางสาวสุชาดา อิมพิมพ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
515 นายไพโรจน์ ใฝ่ไพโรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด  
516 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
517 นางมณิชญา ยอดมูลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
518 นางสาวศิริวรรณ ประหารภาพ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
519 นางสาวนฐมน รักประยูร ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
520 นางชนัญชิดา นันทะสุธา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
521 นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
522 นายธนพันธ์ จอมศักดิ์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
523 นางพจนีย์ คำแหลง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
524 นางสาวโสภิดา ทองศรี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
525 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
526 นางสาววิชิตา เกศะรักษ์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
527 นางสาวฌิลลี ศรีนุ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
528 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
529 นางสาวนฤรงค์ แสนผาบ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
530 นางเพ็ญทิวา จิตวรางคณา ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
531 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
532 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
533 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
534 นายจิระวัฒน์ วังกะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
535 นางณัฎฐาพร อุ่นใจ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
536 นางอัญชลี ทิพวงศ์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
537 นางมาติกา ศรีอ่อน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
538 นางชุรีกร ปัญญาภู ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
539 นางแพรวพรรณ รวมสุข ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
540 นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
541 นางสาวพิมพกานต์ ดิสาร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
542 นางสาวนัยน์ปพร เกียนเรือน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
543 นายกิตติพศักดิ์ สุโรพันธ์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
544 นายชัชพงศ์ ไชยทิพย์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
545 นางกมลลักษณ์ ตันติ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
546 นางสาวอัญชญารัศมิ์ กิตติรัตน์เดชา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
547 นางรัชนีวรรณ บุตรแก้ว ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
548 นางสาวอมรรัตน์ ต่างใจ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
549 นางสาวสาวิตรี ทองบุตร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
550 นางสาวปิยะรัตน์ จักรยาโน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
551 นางสาววรารัตน์ สิทธิการ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
552 นางสาวสุนิสา สกุลเกื้อกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
553 นางสาวบุษบาพรรณ นวลคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
554 นางสาวศิริพร หมื่นพรมแสน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
555 นางสาวปาลิกา เจริญปวงสุกล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
556 นางสาวพัชราภรณ์ เกียรติทรัพย์ทวี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
557 นางสาวเกษร สุวรรณโน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
558 นางพัชญา อุ่นใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
559 นางกชพร ริยะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
560 นางพิทยา ภิชัยวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
561 นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
562 นางจงรัก มีเงิน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
563 นางสาวเสาวนีย์ ขันทะสอน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
564 นางปริญญาภรณ์ ขันทะยศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
565 นางประทุม มหาวงศนันท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
566 นางปนัดดา ภู่จันตระกูล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
567 นางกาญจนาวรรณ คิดดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
568 นางสาวปิฐินนท์ จันทร์รัตน์ รองผู้อำนวยการโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
569 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
570 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
571 นางสาวจิตรลดา ต้นผล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
572 นายนิพนธ์ คำฝั้น ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
573 นางสาววีรานันท์ ไชยถา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
574 นางสาวพิชญพร อุ่นใจ พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
575 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
576 นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
577 ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โต ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
578 นายวัฐากร สัมบุณณานนท์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
579 นายสืบศักดิ์ จอมธรรม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
580 นายณัฐพงษ์ ปู่ดี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
581 นายทัศวรรษ อุดไชย ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
582 นายคมสันต์ ใหม่พรหม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
583 นายสมศักดิ์ สัตยสถ์กุล ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
584 นายปิยณัฐ ก่ำแก้ว ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
585 นายศักดิ์ดา ร่มมยุรี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
586 นายสุริยา เดชอินทร์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
587 นายสุกฤษ ชมพูวัง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
588 นายคเชน หงษ์สอง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
589 นายสรสิช ป่านคำ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
590 นายพงศ์ชัย เชยโต ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
591 นายยงยุทธ คำอ้วน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
592 นายศาสตรา โกษาวัง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
593 นายธนพันธ์ จอมศักดิ์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
594 นายศุภกร แย้มยิ้ม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
595 นายสมบูรณ์ ชูหอยทอง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
596 นายคมสันต์ ใหม่พรหม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
597 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
598 นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
599 นางฟองศรี มอนไข่ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
600 นางนงนุช จาแก้ว ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
601 นายพนม บุญตอม ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
602 นายวัชชิระ หาญกล้า ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
603 นายกฤษณ์ ชิณกะธรรม ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
604 นางสาวศริณญา วงศ์ฝั้น ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
605 นางสาวสุดาทิพย์ คิดหมาย ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
606 นายศุภกร ทองไหล ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
607 นายจุฬา ม่วงไหมทอง ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
608 นายภูรินทร์ สมบูรณ์พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
609 นายสงกรานต์ บุญช่วย ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
610 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
611 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
612 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
613 นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
614 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
615 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
616 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
617 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
618 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
619 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
620 นายเกษม สลีอ่อน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
621 นายกิตติพงษ์ ซ้ายสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
622 นายเมธา ธนะปัด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
623 นายภัคพงศ์ เย็นใจมา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
624 นายณฐกานต์ พงษ์มี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
625 นายสมเกียรติ มั่งคั่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
626 นายเจตการ จิตตรง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
627 นายสาคร ไชยมงคล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
628 นายนิรุจน์ ศรีนรินยา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
629 นายเอกภพ สุเต็ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
630 นายวีรชัย อุทธิยา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
631 นายธนาทรัพย์ แซ่ลิ้ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
632 นายสุรพงศ์ อิ่นคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
633 นายอำนาจ กันจู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
634 นายธีทัต แซ่ว่าง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
635 ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
636 นายสมชาย ไชยยศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
637 นายโฆษิต นุดวงแก้ว ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
638 นายจิระวัฒน์ วังกะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
639 นายเกียรติพล เกษมรัตนพร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
640 นายวิศิษฏิ์ จิระนันทะนุกูล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
641 นายสราวุฒิ อินทะนิล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
642 นายนนท์ธวัช ยอดเรือน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
643 นายกิตติศักดิ์ สุโรพันธ์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
644 นางสาวพัฒน์นรี ฝายนันชัย ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
645 นายธีระวัฒน์ ณัฐเกียรติกร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
646 นายปกรณ์ ปันทะมา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
647 นายธนกร อินต๊ะเขื่อน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
648 นายธิติวุฒิ อนุจร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
649 นายพศิน นะชน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
650 ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ จำรัส ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
651 นายธนากร แสงทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
652 นายอุดมศักดิ์ คำแฮ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
653 นายชัชพงศ์ ไชยทิพย์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
654 นายสิทธิชัย คำแดง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
655 นางสาวนัยน์ปพร เกียนเรือน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
656 นายนิเวศน์ สุวรรณโน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
657 นายสิรภพ หวั่นท๊อก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
658 นายเสกสรร สุนันท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
659 นายดิเรก สีนิล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
660 นายฉกรรจ์ เสนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
661 นายพรศักดิ์ สร้างนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
662 นายยุทธนา บุญอินทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
663 นายเดชา จันต๊ะนาเขต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
664 นายพนมกร โปธิ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
665 นางจิณณ์ปภัสร์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
666 นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
667 นายธนวรรธน์ ศิริเลิศ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
668 นายเอกราช สุเต็ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน  
669 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
670 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
671 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
672 นายยศพนธ์ สุปินะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
673 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
674 นางวรรณพร บำรุงยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
675 นางจารุณีย์ ปางพรม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
676 นางสุชาดา ปาดอน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
677 นายเรืองเดช ฐิติวณิชยา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
678 นางสาวทิพยรัตน์ ไชยทิพย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
679 นายชัชพิชญ์สิฐ อินทะจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
680 นางสาวปัทมาภรณ์ เมฆอากาศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
681 นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
682 นายณัฐพงษ์ ปู่ดี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
683 นางธัญทิพย์ จันทร์มะโน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
684 นางสาวดวงพร แก้วเล็ก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
685 นางสาวชาลิณี ศรีพาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
686 นางสาวภูริชช์ศรา ปันลาด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
687 นายเอกราช สุเต็ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
688 นางพัชรินทร์ บุญเสริฐ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
689 นางอังสุมา วิชาเหล็ก ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
690 นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่น ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
691 นายนนท์ธวัช ยอดเรือน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
692 นายนิพนธ์ คำฝั้น ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
693 นางสาวเยาวภา เหมือนทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
694 นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
695 นางสาวพิชญนันท์ กุลนุชิต ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
696 นางสาวกชพร คิดดี ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
697 นายปรียะพงษ์ นาวัน ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
698 นางสาวอนัญญา รนกรวรัญชิต ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
699 นางสาวสร้อยทิพย์ ทิพวรรณ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
700 นางสาวพิมพ์อารยา ดวงจันทร์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
701 นางอรณัชชา สมบัติ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
702 นายสงวนศักดิ์ ศรีวิชัย ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
703 นายเสกสรร ใจปนะเสริฐ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
704 นายสมบัติ กุมลาชัย ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
705 นางอารีรักษ์ เรือนคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
706 นายณเรศ กัณทวีชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
707 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
708 นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
709 นางอัฏฐสินี เมฆคะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
710 นางภรภัทร พุ่มจีน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
711 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
712 นางมณิชญา ยอดมูลดี รองอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
713 นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
714 นางสาวรสริน รินคำ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
715 นางสาวณัฐณิชา กองจันทร์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
716 นางสาวชนม์ณัฐธีร์ ศิริลา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
717 นางสาวสุภานันท์ พรหมเสน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
718 นางพจนีย์ คำแหลง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
719 นางสาวพรธิดา ถิระวัฒน์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
720 นางสาวจิระนันท์ วงศ์ใหญ่ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
721 นางสาวจุฑามาศ จิตมานะ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
722 นางหทัยรัฐ ศรีวิลัย ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
723 นางสาวธันย์ชนก พาศิริ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
724 นางวิฬามาตย์ เมธาพิสุทธิ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
725 นางธัญทิพย์ จันทร์มะโน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
726 นางสาวกนกวรรณ จุ่มปี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
727 นางสาวโสภิดา ทองศรี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
728 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
729 นางมธุฤดี ชัยชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
730 นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
731 นางสาววิชิตา เกศะรักษ์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
732 นางนงนุช จาแก้ว ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
733 นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
734 นางสาวกาญจนา มงค์คลสำโรง ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
735 นางเรณู ทรงคำ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
736 นางฐิตาภา เรืองอร่าม ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
737 นางสาวสุทิศา นาราศรี ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
738 นางสาวศริณญา วงศ์ฝั้น ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
739 นางสาวณิชากร แก้วคำ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
740 นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
741 นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
742 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
743 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
744 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
745 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
746 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
747 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
748 นายอดิศร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
749 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
750 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
751 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
752 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
753 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
754 นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
755 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
756 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
757 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
758 นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
759 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
760 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
761 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
762 นางสาวอนุสรา จันทร์ตาธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
763 นายนพพร แก้วโยธา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
764 นายยศพนธ์ สุปินะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
765 นางอำไพพรรณ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
766 นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
767 นายบัญชา เรือนอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
768 นางสาวสุภัคชญา ตั้งจิตต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
769 นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
770 นายชะลอ เมืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
771 นายวิมล กันอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
772 นายณรงค์ นาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
773 นางสาวสุดธิดา ติณะมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
774 นายกรมิษฐ์ รัตนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
775 นางสาวจิราภา ทิศวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
776 นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
777 นางชนม์นิภา ร่องพืช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
778 นางสาวอัจฉรา น้ำแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๕ จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
779 นางจุฬาลักษณ์ เวียงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
780 นางพนิดา เวรุริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
781 นางสายสุนีย์ แสงเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
782 ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
783 นายธณกฤต มุมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
784 นายปิยเชษฐ์ โกย รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
785 นางสาวสายทิพย์ คุ้มเมือง รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
786 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
787 นางสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
788 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
789 นางสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
790 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
791 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
792 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
793 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
794 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
795 นางนภวรรณ ละเลิง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
796 นายเพิด บุญอินทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
797 นางสาวรัชนีกร สุจริต ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
798 นายรัชชานนท์ แก้วมณี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
799 นายอุดมศักดิ์ อานุภาพ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
800 นายชัชพิชญ์สิฐ อินทะจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
801 นายเกียรติพล เกษมรัตนพร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
802 นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่น ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
803 นายธิติวุฒิ อนุจร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
804 นายปกรณ์ ปันทะมา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
805 นายธนากร แสงทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
806 นางสาวชาลินี ศรีพาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
807 นายวัชชิระ หาญกล้า ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
808 นายอรรถณพ คุ้มมี ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
809 นายสมบัติ กุมลาชัย ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
810 นายสงกรานต์ บุญช่วย ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
811 นายศุภกร ทองไหล ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
812 นายจุฬา ม่วงไหมทอง ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
813 นางสาวปรียานุช อุมาไพร ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
814 นายพงศกาญจน์ คำสีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
815 นางสาวชญาณ์ธนิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
816 นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
817 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์  
818 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
819 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
820 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
821 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
822 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
823 นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
824 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
825 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
826 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
827 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
828 นายอรรถพล บัวชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
829 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
830 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
831 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
832 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
833 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
834 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
835 นางสาวนิลรัตน์ สุรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
836 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
837 นายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
838 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
839 นางสาวปภารติยา ทะนิต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
840 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
841 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
842 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
843 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
844 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
845 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
846 นายนัษฐภัชร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี จังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
847 นางศรัญญา ทับน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
848 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
849 นายประทิน ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
850 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
851 นางสินีนาถ รสเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
852 นางสาววาสนา จินดาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
853 นางวิลาวัลย์ สมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
854 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
855 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
856 นายอดิศร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
857 นายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
858 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
859 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
860 นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
861 นายวิมล กันอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
862 นายชลอ เมืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
863 นายอัฐพงค์ บุญเจ็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
864 นายวิมล กันอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
865 นายสยาม ชิดสนิท รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
866 นางระวีวรรณ ดาด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
867 นายไทรโยค ดาด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
868 นายกิตติพงษ์ จันแก่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
869 นางอรวรรณ เบ้าศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
870 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
871 นายณัฐพงษ์ อินทร์เทพ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
872 นางสาวชมพูนุท สนสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
873 นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิด รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
874 นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่า รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
875 นางสาวศิริกุล จินดาเพชร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
876 นายปุญญพัฒน์ ทิโน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
877 นายนรินทร์ สุขอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
878 นายชรินย์ แกล้วกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
879 นางฐิติกานต์ ขุมโมกข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
880 นายนิพัทธ์ อาจมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
881 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
882 นายสรายุทธ์ เพ็งวัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
883 นางสุธิดา ชูมาลัยวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
884 นางสาวรสสุมาลย์ สุบินตัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
885 นางรวีวรรณ กล่ำน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
886 นางจุฑารัตน์ เรืองเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
887 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
888 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
889 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม  
890 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
891 นางกนิษฐา กวาวสิบสาม ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
892 นางพัชราภรณ์ หิรัญวงศ์ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
893 นางสาวศศินันท์ ฐิติภูวศิริสกุล ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
894 นายสรสิช ป่านคำ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
895 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ วังมา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
896 นางสาวรุจิรา เมืองมา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
897 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
898 นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
899 นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
900 นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมาก ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
901 นายธนากร ทิพรัตน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
902 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
903 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
904 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
905 นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
906 นางสาวเพ็ญวดี บุญทองพิมพ์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
907 นางสาวปิยะนุช ทรงอภิวัฒน์กุล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
908 นางสาวมะลิ ไชยโวหาร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
909 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
910 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
911 นางสาวสุนิสา สกุลเกื้อกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
912 นางสาวศุภาพิชญ์ เจือไธสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
913 นางสาวปพัชญา เรือนแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
914 นายกิตติศักดิ์ เขื่อนวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
915 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
916 นางสาวอภิญญา อะกะเรือน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
917 นางสาวปิยมาศ จิตตรง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
918 นางสาวสาวิณี ปู่เงิน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
919 นางชัญญาภัค ธินะ ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
920 นางนันทิยา สุโนธร ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
921 นางสาวสุดาทิพย์ คิดหมาย ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
922 นางสาวชลดา ชลวิวัฒน์มงคล ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
923 นางสาวอริยาภรณ์ ใจเที่ยง ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
924 นางศุภลักษณ์ เพ็ชรชัย พี่เลี้ยง โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
925 นางสาวรุ่งนภา ทรงอภิวัฒน์กุล พี่เลี้ยง โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
926 นางปนัดดา สินันตา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
927 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพิมล นันต๊ะปิน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
928 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
929 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
930 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
931 นางจิณณ์ปภัสร์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
932 นางสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
933 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
934 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
935 นางสาวพัชรี สุเรนทร์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
936 นางสาวอมรรัตน์ ต่างใจ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
937 นางสาวสาธิยา ชินะวัน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
938 นางสาวกัสญาริน ย่างวินิจฉัย ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
939 นางสาวพัทธ์ธีรตา ขัดเงางาม ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
940 นางสาวนัยน์ปพร เกียนเรือน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
941 นางสาวจันทร์สิมา ตุ้ยยวง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
942 นางสาวจุฑาลักษณ์ พุฒดี ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
943 นางปุญชรัสมิ์ พสิษฐ์วัฒนา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
944 นางสาวผกามาศ กุลหนาน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
945 นางสาวยศยาพร ตั๋นตุ้ย ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
946 นายสุรนันทร์ ลิ้มมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
947 นางจิตรานาฎ วงษารัฐ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
948 นายชรินทร์ ภิชัยวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
949 นางรัญจวน เตชะบูรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
950 นางพิทยา ภิชัยวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
951 นางรัตนา สุทธิพงศ์พันธุ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
952 นางประทุม มหาวงศนันท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
953 นางพวงเพชร รัตนวรากร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
954 นางสุรารักษ์ เทียมนโรดม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
955 นางสาวเสาวนีย์ ขันทะสอน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
956 นางอมรรัตน์ พันธุเวช ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
957 นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
958 นางจงรัก มีเงิน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
959 นางกาญจนาวรรณ คิดดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
960 นางประกาย คำทองธานี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
961 นางณฤดี บุญหมั้น ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
962 นางปณิตา ปัญญานะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
963 นายอาทิตย์ ด้วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
964 นายอุทัย โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
965 นายนิเวศน์ สุวรรณโน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
966 นายสิงห์ สุจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
967 นางดวงพร สุจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
968 นางสาวสุนิตา ไชยชนะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
969 นายจักรกฤษณ์ ผาสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
970 นางสาวสงกรานต์ มหามิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
971 นางนภวรรณ ละเลิง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
972 นางสาวดาริณี ตระกูลทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
973 นางสาวศันสนีย์ ประชากรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
974 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจพร ทุ่งสง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
975 นางปนัดดา ภู่จันตระกูล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
976 นางสาววรินทร์ญา อินชูใจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
977 นางชนิกานต์ ปัญญาคำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
978 นายเพิด บุญอินทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
979 นายชาญณรงค์ ดวงขาว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
980 นายยุทธนา บุญอินทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
981 นายฉกรรจ์ เสนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
982 นางเบญจพร สักลอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
983 นายสิทธิกร ฐานะงาม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
984 นายเรืองเดช ฐิติวณิชยา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
985 นายดิเรก สีนิล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
986 นางสาววิจิตรา เนตรวีระ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
987 นางปารณภัฑร วงศ์ฟูพาน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
988 นายพิริยพงษ์ ลอยเลิศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
989 นางสาวอังคณา อากาศรักษา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
990 นายวรานนท์ คำสีทิพย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
991 นายพรศักดิ์ สร้างนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
992 นายเดชา จันต๊ะนาเขต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
993 นายจักรพันธ์ อินวาทย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
994 นายทศพล ไชยอ้าย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
995 นางสาวชญาณิศา ยืนยาว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
996 นายเสกสรร สุนันท์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
997 นางสาวรัชนีกร สุจริต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
998 นายอาริ เร๊ะนุ้ย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
999 นางสาวฐานมาศ สุภาวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1000 นางสาวกุลศศิพร ธนาพรวิวัฏ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1001 นางสาวทิพยรัตน์ ไชยทิพย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1002 นายสิรภพ หวั่นท๊อก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1003 นางสาวศรัญญา ไชยปรุง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1004 นางสาววิภาวรรณ สุปัน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1005 นายพุฒินาท ปินใจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1006 นายพงษ์สิริ ชมพู ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1007 นายสมบูรณ์ ใยดี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1008 นายกฤษณ์ โสภาการเวก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1009 นางสาวปัทมาภรณ์ เมฆอากาศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1010 นางสาวอทิตญา ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1011 นายรัชชานนท์ แก้วมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1012 นายศุภสัณห์ อินวาทย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1013 นางสาวชฎาธาร จันนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1014 นายพนมกร โปธิ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1015 นางสาวมณีรัตน์ รินชม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1016 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชญา ถุงแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1017 นางณัฏฐ์วรัตถ์ ปินตาธรรม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1018 นายอุดมศักดิ์ อานุภาพ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1019 นางจีรวรรณ จีนะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1020 นางสาวกุณฑิกา คำหมื่น ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1021 นางปริญญาภรณ์ ขันทะยศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1022 นายชัชพิชญ์สิฐ อินทะจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1023 นางจิณณ์ปภัสร์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1024 นางสาวชญาณ์ธนิดา บัวผัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1025 นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1026 นางรุ่งนภา แสงงาม ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1027 นางอังสุมา วิชาเหล็ก ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1028 นางสาวเยาวภา เหมือนทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1029 นาายอุดมศักดิ์ คำแฮ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1030 นางสาวปิยะรัตน์ จักรยาโน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก  
1031 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1032 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1033 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1034 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ร่องพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1035 นายสราวุฒิ อินทะนิล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1036 นางสาวพัชรี สุเรนทร์ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1037 นางณัฐสุดา นาลอ รองผู้อำนวยการโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1038 นางมาลินี ธนะสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1039 นางแพรวพรรณ รวมสุข ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1040 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1041 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1042 นางสาวปพัชญา เรือนแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1043 นางสาววรารัตน์ สิทธิการ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1044 นางสาวชาลิณี ศรีพาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1045 นายเอกราช สุเต็ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1046 นางสาวอภิญญา อะกะเรือน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1047 นางสาวกรญาณิน กรภานุวัฒน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1048 นางจารุวรรณ แสนอาทิตย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1049 นางสาวดวงพร แก้วเล็ก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1050 นางสาวรักชนก ภูเท็ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1051 นางสาวพัฒนา แซ่ว่าง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1052 นางจิราพร อายุยืน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1053 นางสาวอันเจอลา ไชยเรียน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1054 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1055 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1056 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1057 นางจิณณ์ปภัสร์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1058 นางสุภางค์ สารเถื่อนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1059 นางภิรญา สอนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1060 นายจักรกฤษณ์ ผาสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1061 นางรัญจวน เตชะบูรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1062 นางสาวดาริณี ตระกูลทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1063 นายยุทธนา บุญอินทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1064 นายสิงห์ สุจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1065 นางเบญจพร สักลอ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1066 นางดวงพร สุจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1067 นางสาวสุนิตา ไชยชนะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1068 นายเพิด บุญอินทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1069 นายฉกรรจ์ เสนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1070 นางปารณภัฑร วงศ์ฟูพาน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1071 นางปริญญาภรณ์ ขันทะยศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1072 นางสาววิจิตรา เนตรวีระ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1073 นายพุฒินาท ปินใจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1074 นางสาวฐานมาศ สุภาวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1075 นายรัชชานนท์ แก้วมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1076 นายศุภสัณห์ อินวาทย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1077 นางสาวชฎาธาร จันนา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1078 นายพนมกร โปธิ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1079 นางสาวมณีรัตน์ รินชม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1080 นางจีรวรรณ จีนะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1081 นายชัยภัทร ใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1082 นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1083 นางสาวสงกรานต์ มหามิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1084 นายพิริยพงษ์ ลอยเลิศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ  
1085 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1086 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1087 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1088 นางสาวนัยน์ปพร เกียนเรือน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1089 นางสาวสมฤทัย พรมถานา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1090 นางสาวเกษร สุวรรณโน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1091 นางสาวชลหทัย วิเศษสิงห์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1092 นางสาวพัศวีร์ณัฐ เบญจวงศ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1093 นางสาวศิริพัชรีวรรณ สาสุจิตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1094 นายกิตติ์รัฐ ภู่เสม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1095 นางสาวรวิวรรณ พนาลีจาสุ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1096 นางสาวดวงเดือน คำมูลสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
1097 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1098 นายณัฐกฤษณ์ กาญจนาธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1099 นางสาวณัฏฐ์ลิตา บุญมา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1100 นายพงศ์ชัย เชยโต ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1101 นายยงยุทธ คำอ้วน ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1102 นางสาวกัญพิชชาพร ดวงดี ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1103 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1104 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1105 นางสาววรารัตน์ ผลถวิล ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1106 นางสาวอัณณ์ชญาณ์ สุริยพงศ์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1107 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1108 นายจิระวัฒน์ วังกะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1109 นางสาวนภัสดารินทร์ กันธุระ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1110 นายปกรณ์ ปันทะมา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1111 นางสาวจิตรลดา ต้นผล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1112 นางสาววีรานันท์ ไชยถา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1113 นายนิพนธ์ คำฝั้น ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1114 นายธนกร อินต๊ะเขื่อน ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1115 นายชรินทร์ ภิชัยวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1116 นายสิงห์ สุจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1117 นางสาวสุนิตา ไชยชนะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1118 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชญา ถุงแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1119 นายอุดมศักดิ์ อานุภาพ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1120 นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่น ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1121 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1122 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1123 นางสาวปพัชญา เรือนแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1124 นางสาววรารัตน์ สิทธิการ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1125 ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1126 นางสาวชาลิณี ศรีพาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1127 นายเอกราช สุเต็ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1128 นางสาวอภิญญา อะกะเรือน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1129 นางสาวกรญาณิน กรภานุวัฒน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1130 นางสาวดวงพร แก้วเล็ก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1131 นางสาวรักชนก ภูเท็ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1132 นายชรินทร์ ภิชัยวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1133 นายสิงห์ สุจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1134 นางสาวสุนิตา ไชยชนะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1135 ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชญา ถุงแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1136 นายอุดมศักดิ์ อานุภาพ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1137 นางจุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน  
1138 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1139 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1140 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1141 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1142 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1143 นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1144 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1145 นางสาวพัทยา ใจแช่ม ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1146 นางสาวนฤรงค์ แสนผาบ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1147 นางสาวอัณณ์ชญาณ์ สุริยพงศ์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1148 นางสาวสุทิศา นาราศรี ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1149 นางสาวกัญญา ญี่นาง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1150 นางพจนีย์ คำแหลง ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1151 นางชนัญชิดา นันทะสุธา ครู โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1152 นางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1153 นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1154 นายจิระวัฒน์ วังกะ ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1155 นางสาวจิตรลดา ต้นผล ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1156 นางสาววีรานันท์ ไชยถา ครู โรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1157 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1158 ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  
1159 นางจุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล  


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจิระวัฒน์ วังกะ 0808038092 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 078 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]