::ss-north

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวประจง วงศ์สวยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน รินคำโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยวงค์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวประจง วงศ์สวยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน รินคำโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยวงค์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวประจง วงศ์สวยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสริน รินคำโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยวงค์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวดวงเดือน คำมูลสุขโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวภารดี ปัญญานาคโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวจินจิรา ชัยวงค์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงเดือน คำมูลสุขโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ
4. นางสาวภารดี ปัญญานาคโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวจินจิรา ชัยวงค์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงเดือน คำมูลสุขโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ต้นหนองดู่โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวภารดี ปัญญานาคโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
5. นางสาวจินจิรา ชัยวงค์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวัชรภรณ์ จิตโรภาสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสายอรุณ ณ ลำพูนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวัชรภรณ์ จิตโรภาสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสายอรุณ ณ ลำพูนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวัชรภรณ์ จิตโรภาสโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสายอรุณ ณ ลำพูนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเรืองเดช ฐิติวณิชยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร แก้วเล็กศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวรำพึง เทศะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเรืองเดช ฐิติวณิชยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร แก้วเล็กศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวรำพึง เทศะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายเรืองเดช ฐิติวณิชยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร แก้วเล็กศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวรำพึง เทศะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนงนุช เสือโตโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญาพร สอนใยโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร มัทมะสุคนธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช เสือโตโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญาพร สอนใยโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร มัทมะสุคนธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสาวนงนุช เสือโตโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญญาพร สอนใยโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร มัทมะสุคนธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีระพงษ์ สร้อยเต็ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางชฎาพร สวัสดิ์ชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ สร้อยเต็ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางชฎาพร สวัสดิ์ชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขานุการ
การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายธีระพงษ์ สร้อยเต็ม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก ยอดยง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางชฎาพร สวัสดิ์ชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรัฐฐาณัฐ วิไลรุจิกรณ์โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จังหวัดน่าน ประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ วงศ์ใหญ่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวศิริพัชรีวรรณ สาสุจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางรัฐฐาณัฐ วิไลรุจิกรณ์โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ วงศ์ใหญ่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวศิริพัชรีวรรณ สาสุจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางรัฐฐาณัฐ วิไลรุจิกรณ์โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ วงศ์ใหญ่โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวศิริพัชรีวรรณ สาสุจิตรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนงนุช เสือโตโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรรค์วศา พะทิโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางสาวนงนุช เสือโตโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรรค์วศา พะทิโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางสาวนงนุช เสือโตโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสรรค์วศา พะทิโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสายอรุณ ณ ลำพูนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางชนัญชิดา นันทะสุธาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสายอรุณ ณ ลำพูนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางชนัญชิดา นันทะสุธาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสายอรุณ ณ ลำพูนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางชนัญชิดา นันทะสุธาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุดธิดา ติณะมาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา นาราศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสรรค์วศา พะทิโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดธิดา ติณะมาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา นาราศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสรรค์วศา พะทิโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน/การเล่าเรื่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดธิดา ติณะมาศโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา นาราศรีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวสรรค์วศา พะทิโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววีราภรณ์ สุวรรณเมืองโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ลิตา บุญมาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ ก๋าคำโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาววีราภรณ์ สุวรรณเมืองโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐ์ลิตา บุญมาโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางศิริพร วงศ์รุจิไพโรจน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ ก๋าคำโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุไมตรี มหาวรรณโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จังหวัดน่าน ประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ มหามิตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุข ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายณัฐกฤษฎ์ กาญจนาธิวัฒน์โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล ต๊ะศรีโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ คำวิเศษณ์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ สุริยพงศ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สีนวลตาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางชนิกานต์ ปัญญาคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวเกศมณี ทาแดงโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ สุริยพงศ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สีนวลตาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายชิน เสนาวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางกชพร ริยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาววรินทร์ญา อินชูใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ สุริยพงศ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สีนวลตาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นายชิน เสนาวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางกชพร ริยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน กรรมการ
3. นางสาววรินทร์ญา อินชูใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนิตา ไชยชนะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิณี ศรีพาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน กรรมการ
3. นางสาวศศิธร รัตนชมภู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ สุริยพงศ์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางกรรณิการ์ สีนวลตาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิตา ไชยชนะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิณี ศรีพาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวศศิธร รัตนชมภู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนิตา ไชยชนะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิณี ศรีพาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน กรรมการ
3. นางสาวศศิธร รัตนชมภู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ เลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภนิดา สายตั้งใจโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร ฐานะงามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวปพัชญา เรือนแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภนิดา สายตั้งใจโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร ฐานะงามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวปพัชญา เรือนแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภนิดา สายตั้งใจโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร ฐานะงามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวปพัชญา เรือนแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอาริ เร๊ะนุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านกรรมการ
2. นางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา สกุลเกื้อกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอาริ เร๊ะนุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา สกุลเกื้อกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอาริ เร๊ะนุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวพิลาพรรณ ฉ่ำเอี่ยม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา สกุลเกื้อกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา กันทวงค์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ คำแหลงโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ เลิศมโนกุลโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา กันทวงค์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ คำแหลงโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ เลิศมโนกุลโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา กันทวงค์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
2. นางพจนีย์ คำแหลงโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ เลิศมโนกุลโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอภิญญา อะกะเรือง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโต ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวพัศวีร์ณัฐ เบญจวงศ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล เลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอภิญญา อะกะเรือง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ เหว่าโต ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวพัศวีร์ณัฐ เบญจวงศ์โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล เลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัชราภรณ์ เกียรติทรัพย์ทวีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา ทุมสะกะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีราสิทธิ์ วิไลรุจิกรณ์ โรงเรียนบ้านแคว้ง จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลศศิพร ธนาพรวิวัฏ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวบุษบาพรรณ นวลคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีราสิทธิ์ วิไลรุจิกรณ์ โรงเรียนบ้านแคว้ง จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลศศิพร ธนาพรวิวัฏ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน กรรมการ
3. นางสาวบุษบาพรรณ นวลคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมณิชญา ยอดมูลดีโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพ็ชร ศรีโสภารัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายธีระยุทธ บัวขาวโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางวันเพ็ญ บุญเรืองโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางฟองศรี มอนไข่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางดวงสมร ศิริโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา น้ำแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญอริยะเทพ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวนงค์เยาว์ นิ่มนิมิตดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวชลหทัย วิเศษสิงห์ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตากกรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่องโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวอัจฉรา น้ำแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญอริยะเทพ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวชลหทัย วิเศษสิงห์ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตากกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ นิ่มนิมิตดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่องโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสาวณี น้ำพี้ โรงเรียนบ้านสองแคว จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางพัชราพรรณ กาศวิลาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสาวณี น้ำพี้โรงเรียนบ้านสองแคว จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางพัชราพรรณ กาศวิลาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอัจฉรา ชินกระจ่างกิจโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวอภิชญา ศรีทองโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ นาตาโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์แรม แก้วคำหน้อยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โตโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ นาตาโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์แรม แก้วคำหน้อยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โตโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เลขานุการ
การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ กุดแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวพิสิฐนี ธนาวิธรรศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เลขานุการ
การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ กุดแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวพิสิฐนี ธนาวิธรรศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6
1. นางมาลี ไชยวงค์โรงเรียนสา จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายจวด แซ่ซ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา กรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางมาลี ไชยวงค์โรงเรียนสา จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายจวด แซ่ซ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา กรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพชร ชัยเจริญโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชินกฤต สืบสายโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพชร ชัยเจริญโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชินกฤต สืบสายโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพชร ชัยเจริญโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชินกฤต สืบสายโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางมาลี ไชยวงค์โรงเรียนสา จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายจวด แซ่ซ้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา กรรมการ
3. นางสาวจันทร์ทิพย์ คงจรัสแสงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ สำลีราชโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา เขียวอ่อน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ กุดแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ สำลีราชโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา เขียวอ่อน โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ กุดแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6
1. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพชร ชัยเจริญโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชินกฤต สืบสายโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาวอัฐพงค์ บุญเจ็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพชร ชัยเจริญโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชินกฤต สืบสายโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย ตนภูโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร หมื่นพรมแสน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ตนภูโรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร หมื่นพรมแสน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน ประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ ชัยยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวเกษร สุวรรณโนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายภาคภูมิ ต้นผลโรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน ประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ ชัยยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวเกษร สุวรรณโนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นายชุมพล พรหมโชติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายนวภูมิ ประทุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา กรรมการ
3. นางสาวภรณ์รัชต์ บุญมากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายอัฐพงค์ บุญเจ็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพชร ชัยเจริญโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายชินกฤต สืบสายโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรญาณิณ กรภานุวัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางทาริกา บัวแสงรัตนะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรญาณิณ กรภานุวัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางทาริกา บัวแสงรัตนะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรญาณิณ กรภานุวัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางทาริกา บัวแสงรัตนะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางชานกี แก้วรากมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรญาณิณ กรภานุวัฒน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางทาริกา บัวแสงรัตนะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่เลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปวริศา ศิริตันโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวณัชชา กรมแสงโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพรศักดิ์ สร้างนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส อินทะรังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยากรรมการ
3. นายภาคภูมิ ต้นผล โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประธาน ขันทะยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ปันทองมา โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน จังหวัดน่านกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์ เขียวคำอ้ายโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร จังหวัดน่าน เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นายอนุรักษ์ เอกอาภรณ์ภิรมย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายอรรถณพ คุ้มมีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกานดา คำจันทร์แก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โตโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ เลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางกานดา คำจันทร์แก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
2. นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โตโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางกานดา คำจันทร์แก้วโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์ สิงห์โตโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นายส่งศักดิ์ ปัญญาจิระโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประธาน ขันทะยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ปันทองมา โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน จังหวัดน่านกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์ เขียวคำอ้ายโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร จังหวัดน่านเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประธาน ขันทะยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒ จังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ปันทองมา โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน จังหวัดน่านกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์ เขียวคำอ้ายโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร จังหวัดน่านเลขานุการ
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายประธาน ขันทะยศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอนประธานกรรมการ
2. นายราเชนทร์ ปันทองมา โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน จังหวัดน่านกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภารัตน์ เขียวคำอ้ายโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร จังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางฟองศรี มอนไข่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาววริษา ปลื้มฤดีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ พลูกสิวิทย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจันทรา รักศรีโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวปาลิกา เจริญปวงสกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวสุภา แซ่หาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางจันทรา รักศรีโรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร จังหวัดน่านกรรมการ
2. นางสาวปาลิกา เจริญปวงสกุล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวสุภา แซ่หาญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางเกษรา สวนแก้ว วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย สีนวลวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางปารณภัทร วงศ์ฟูพานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเกษรา สวนแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย สีนวลวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางปารณภัทร วงศ์ฟูพานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางเกษรา สวนแก้ววิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย สีนวลวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางปารณภัทร วงศ์ฟูพานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางนิภาพร เกิดไทยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุติราภรณ์ โชติสุวรรณภัทร์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร เกิดไทยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุติราภรณ์ โชติสุวรรณภัทร์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร เกิดไทยโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุติราภรณ์ โชติสุวรรณภัทร์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวชุตินธร เหล่าโกศลวัฒน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ เนตรวีระวิทยาลัยเทคนิคน่านประธานกรรมการ
2. นายพุฒินาท ปินใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางณัฐมน จิตตะยโศธรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เนตรวีระวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพุฒินาท ปินใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางณัฐมน จิตตะยโศธรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางเนาวรัตน์ เนตรวีระวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายพุฒินาท ปินใจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านกรรมการ
3. นางณัฐมน จิตตะยโศธรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศุกาพิชญ์ ตาคำมาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชญา ลอยมีโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางสาวบุญญาพร สอนใยโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนางศุภาพิชญ์ ตาคำมาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชญา ลอยมีโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางสาวบุญญาพร สอนใยโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางนางศุภาพิชญ์ ตาคำมาโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชญา ลอยมีโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางสาวบุญญาพร สอนใยโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางจงจินต์ ค่ายบุรีวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสิรภพ หวั่นท๊อกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายเจนวิทย์ ศรีพิมพ์วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางจงจินต์ ค่ายบุรีวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านกรรมการ
3. นายสิรภพ หวั่นท๊อกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางจิตตรา ขันทะสีมาวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายเมธี เชษฐ์วิสุตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวดาริณี ตระกูลทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายธนากร ทิพรัตน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางจิตตรา ขันทะสีมาวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายเมธี เชษฐ์วิสุตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวดาริณี ตระกูลทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา กองจันทร์โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางพรนิภา กันธวงศ์โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางสาวทิพวรรณ ทนุวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางนงนภา จรัสธิอวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสุทธาวาส บุญยวงโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา เผ่าพันธุ์เหนือโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายธนากร ทิพรัตน์โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวทิพวรรณ ทนุวิทยาลัยเทคนิคน่าน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางนงนภา จรัสธิอวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางศศิธร วงศ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เขื่อนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ กาวีละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางสาวลภัสนันท์ คำลือเกียรติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีรัตน์ ก๋าคำโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางบุญนิสา สิงห์ทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศศิธร วงศ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เขื่อนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ กาวีละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางศศิธร วงศ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เขื่อนวงศ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางพิมพ์ใจ กาวีละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ แสนอาทิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ชิดสนิท โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ แสนอาทิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ชิดสนิท โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวลภัสนันท์ คำลือเกียรติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางเกศริน ชุมภูโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางบุญนิสา สิงห์ทองโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอุดมลักษณ์ ไหวเคลื่อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ แสนอาทิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ชิดสนิท โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิริยพงษ์ ลอยเลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายตรัณ ชำนาญชาติวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่าน กรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ เทพคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันจังหวัดเชียงราย เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพิริยพงษ์ ลอยเลิศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นายตรัณ ชำนาญชาติวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จังหวัดน่านกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ เทพคำโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย เลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรัญญา โพธ์แก้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายพนม บุญตอมโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวรุติราภรณ์ โชติสุวรรณภัทร์โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6
1. นางปรียาวรรณ พัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุทธินี แสงแสนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวพิชญนันท์ กุลนุชิตโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6
1. นางปรียาวรรณ พัฒนกุลโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุทธินี แสงแสนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวพิชญนันท์ กุลนุชิตโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวบัวเรียม พรมจีนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ แสนคำแพโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร พลับพลาทองโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางสาวบัวเรียม พรมจีนโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ประธานกรรมการ
2. นางอรพรรณ แสนคำแพโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร พลับพลาทองโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวยุวเรศ วุธนูโรงเรียนบ้านนาเคียน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ สิทธิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางดวงพร สุจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6
1. นางสาวยุวเรศ วุธนูโรงเรียนบ้านนาเคียน จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ สิทธิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางดวงพร สุจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน เลขานุการ

ปฐมวัย

การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวณัฐปรียา พิมพิลาโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นางพัชญา อุ่นใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาวณัฐปรียา พิมพิลาโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางพรทิวา สุดใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ
3. นางพัชญา อุ่นใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย
1. นางสุรีย์พร จ้อยสูงเนินโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา กวาวสิบสามโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ กรรมการ
3. นางสาวกันตณัช วงค์คูณโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร จ้อยสูงเนินโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวกันตณัช วงค์คูณโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางปาริยา คำมงคลโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา กาศสนุกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางฐิรญา นรินทร์รัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน เลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาวปาริยา คำมงคลโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 จังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา กาศสนุกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางฐิรญา นรินทร์รัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย
1. นางสไบทิพย์ ตั้งใจโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร จ้อยสูงเนินโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นางสาวกันตณัช วงค์คูณโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานกรรมการ
2. นางศุทธินี แก้วดวงดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวภูรัชช์ศรา ปันลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย
1. นางสาวกาญจนา กมลสิทธิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานกรรมการ
2. นางศุทธินี แก้วดวงดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางสาวภูรัชช์ศรา ปันลาดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านเลขานุการ
การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย
1. นางสาวอัจฉรา น้ำแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ บุญอริยะเทพ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวชลหทัย วิเศษสิงห์ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตากกรรมการ
4. นางสาวนงค์เยาว์ นิ่มนิมิตดี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ
5. นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่อง โรงเรียนน่านปัญญานุกูลเลขานุการ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจิระวัฒน์ วังกะ 0808038092 Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 078 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]