ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 694
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เชียงใหม่ 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 80.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 78.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 78 เงิน 7  
9 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 77.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนธรรมราชศึกษา สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 76.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" สพม. ลำปาง ลำพูน 76.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 74.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 73.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 73.40 เงิน 16  
17 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 71.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 68.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 66 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เชียงราย 64.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 63.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 63.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 63.20 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 57 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 54.60 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 50.40 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 49.80 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 48.20 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 48.20 เข้าร่วม 31  
33 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 46.60 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 45.20 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 44.20 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 40.80 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 35.60 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 35.20 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. พะเยา 32 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 30.20 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร - -  
42 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน