ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 89.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. แม่ฮ่องสอน 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 86.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 86.33 ทอง 8  
11 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86.33 ทอง 8  
12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 85.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 84.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 83.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 83.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. ตาก 83.33 ทอง 14  
17 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. ตาก 82.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 82.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 82.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 82.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 81.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 81 ทอง 23  
24 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. พะเยา 80.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 80 ทอง 25  
29 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 79.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 79.67 เงิน 29  
31 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา สพม. กำแพงเพชร 79.67 เงิน 29  
32 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 79 เงิน 32  
33 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 78.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 77.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. พิจิตร 77.33 เงิน 35  
37 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 77.33 เงิน 35  
38 โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77 เงิน 38  
39 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72 เงิน 41  
42 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน