ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 160
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่จริม สพม. น่าน 92.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เพชรบูรณ์ 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เชียงราย 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. กำแพงเพชร 89.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนเมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" สพม. ลำปาง ลำพูน 88.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 86.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 85.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 82.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 81.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 81.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 80.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 77.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 22  
23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. ตาก 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 74.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 74.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 73 เงิน 27  
28 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 73 เงิน 27  
29 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 70.67 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เชียงใหม่ 69.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  
34 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. พิจิตร - -  
35 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน