ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 138
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 93.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เชียงราย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เชียงราย 89.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 87.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. ตาก 87.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนอุดมวิทยา สพม. เพชรบูรณ์ 86.30 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 86.30 ทอง 7  
9 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.60 ทอง 9  
10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. น่าน 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 83.30 ทอง 14  
15 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 82.30 ทอง 16  
17 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ลำปาง ลำพูน 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. น่าน 80.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 80.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. พะเยา 80.30 ทอง 21  
23 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 79.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 78.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 77.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77.30 เงิน 27  
28 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 77.30 เงิน 27  
29 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 77 เงิน 29  
30 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77 เงิน 29  
31 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.30 เงิน 31  
32 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 66.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 63.60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. พิจิตร - -  
36 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน