เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. กำแพงเพชร เขต 1 นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ 0925494964 23-25 ก.ย. 2565
2. สพป. กำแพงเพชร เขต 2
3. สพป. เชียงราย เขต 1 นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091 7-9 ธ.ค. 2565
4. สพป. เชียงราย เขต 2 นายจตุพล อุปละ 089-5613509 20-21 ธ.ค. 2565
5. สพป. เชียงราย เขต 3 เมธี กาบุญค้ำ 0928945239 15-16 ธ.ค. 2565
6. สพป. เชียงราย เขต 4
7. สพป. เชียงใหม่ เขต 1 15 ธ.ค. 2565
8. สพป. เชียงใหม่ เขต 2 นายสุภาพ บริบูรณ์ 0817969889 28-29 ธ.ค. 2565
9. สพป. เชียงใหม่ เขต 3
10. สพป. เชียงใหม่ เขต 4 นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ 0637808265 8-9 ธ.ค. 2565
11. สพป. เชียงใหม่ เขต 5
12. สพป. เชียงใหม่ เขต 6
13. สพป. ตาก เขต 1
14. สพป. ตาก เขต 2 พรรณภัทร กองมณี 0869041987 17-18 ธ.ค. 2565
15. สพป. นครสวรรค์ เขต 1 นางสาวศศินาถ นุชเกษม 0946544614 9-12 ธ.ค. 2565
16. สพป. นครสวรรค์ เขต 2
17. สพป. นครสวรรค์ เขต 3 นายวรุตตม์ พวงสมบัติ 0817071277
18. สพป. น่าน เขต 1 นายปิยะ จะเฮิง 0918541596 6-7 ต.ค. 2565
19. สพป. น่าน เขต 2 นางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง 0871879928 16-18 ธ.ค. 2565
20. สพป. พะเยา เขต 1
21. สพป. พะเยา เขต 2 นางสาวเฟย ฤดีใจ 0956971628 21-23 ธ.ค. 2565
22. สพป. พิจิตร เขต 1
23. สพป. พิจิตร เขต 2 นายทศพล พูลพุฒ 0872112200 23-24 ธ.ค. 2565
24. สพป. พิษณุโลก เขต 1 นางสาวภัทรา ธรรมครบุรี 0956236287 10-11 ธ.ค. 2565
25. สพป. พิษณุโลก เขต 2
26. สพป. พิษณุโลก เขต 3
27. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1
28. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ภูมิ มานะ 0864313767 14-16 ธ.ค. 2565
29. สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3
30. สพป. แพร่ เขต 1 เมทวินทร์ อินต๊ะจวง 0810524052 18 พ.ย-6 ธ.ค. 2565
31. สพป. แพร่ เขต 2 นางสาวพชรมณ คันทะมูล 0875697650 27-28 ธ.ค. 2565
32. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1
33. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2
34. สพป. ระดับภาคเหนือ นายปิยะ จะเฮิง 0918541596 3-5 ก.พ. 2566
35. สพป. ลำปาง เขต 1
36. สพป. ลำปาง เขต 2
37. สพป. ลำปาง เขต 3
38. สพป. ลำพูน เขต 1
39. สพป. ลำพูน เขต 2 นางกรรณิการ์ โพธา 0837659192 2 ธ.ค. 2565
40. สพป. สุโขทัย เขต 1
41. สพป. สุโขทัย เขต 2
42. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
43. สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี 0899602318

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. กำแพงเพชร
2. สพม. เชียงราย
3. สพม. เชียงใหม่ กลุ่ม 1
4. สพม. เชียงใหม่ กลุ่ม 2
5. สพม. เชียงใหม่ กลุ่ม 3
6. สพม. เชียงใหม่ กลุ่ม 4
7. สพม. เชียงใหม่ กลุ่ม 5 นายสงกรานต์ ธนันชัย 0895590542 19-20 พ.ย 2565
8. สพม. เชียงใหม่ กลุ่ม 6 นายชลนที บุญทา 0894318648 22 ธ.ค. 2565
9. สพม. ตาก กลุ่ม 1
10. สพม. ตาก กลุ่ม 2 นายอนุพงษ์ สิงห์ธนะ 0918587808 17-18 พ.ย 2565
11. สพม. นครสวรรค์ นางวิระดา แก่นกระโทก 17 พ.ย-19 ธ.ค. 2565
12. สพม. น่าน กลุ่ม 1
13. สพม. น่าน กลุ่ม 2
14. สพม. พะเยา
15. สพม. พิจิตร
16. สพม. พิษณุโลก กลุ่ม 1 นางธัญชนก มีพยุง 0813026847 16-21 ธ.ค. 2565
17. สพม. พิษณุโลก กลุ่ม 2 ว่าที่ ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง 0818888161 22-23 ธ.ค. 2565
18. สพม. พิษณุโลก กลุ่ม 3
19. สพม. เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1
20. สพม. เพชรบูรณ์ กลุ่ม 2
21. สพม. เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3
22. สพม. แพร่ กลุ่ม 1
23. สพม. แพร่ กลุ่ม 2
24. สพม. แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 1
25. สพม. แม่ฮ่องสอน กลุ่ม 2
26. สพม. ระดับภาคเหนือ นายอรรถกร วรยศ 080-0509993 31 ม.ค.-5 ก.พ. 2566
27. สพม. ลำปาง กลุ่ม 1
28. สพม. ลำปาง กลุ่ม 2
29. สพม. ลำปาง กลุ่ม 3
30. สพม. ลำพูน
31. สพม. สุโขทัย กลุ่ม 1
32. สพม. สุโขทัย กลุ่ม 2
33. สพม. อุตรดิตถ์ กลุ่ม 1 นายมานพ ขันเอีย 28 พ.ย 2565
34. สพม. อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ นายจิระวัฒน์ วังกะ 0808038092
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุข 0911419155